Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Derde nota van wijziging (Dossier 31707)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 17DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 11 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 47, onder vernummering van het tweede en derde lid tot derde en vierde lid, een nieuw lid ingevoegd, luidende:2. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31707)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en ouder.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage16 september 2008Beatrix ...

Nota van Verbetering (Dossier 31707)
Nota van Verbetering Nota van verbetering organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 9NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 23 oktober 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I, onderdeel C, wordt artikel 47, tweede lid, als volgt gewijzigd:1. ...

Nota van verbetering (Dossier 31707)
Nota van verbetering Nota van verbetering organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 6 oktober 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, «uit wachtgeld» vervangen door: op wachtgeld.IIIn artikel I, onderdeel E, wordt «§ 2 korting» vervangen door: § 2. ...

Voorstel van wet (Dossier 31707)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 31707)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAGOntvangen 20 oktober 2008Inhoudsopgave:1.Inleiding1 2.Aanleiding wetsvoorstel: de arbeidsmarkt voor ouderen9 3.Het nieuwe systeem van premiekortingen voor ouderen10 4.Gevolgen voor het wetsvoorstel STAP, samenhang instrumentarium185.Financiële effecten20 6.Toetsen UWV, Belastingdienst en ketenbureau257.Artikelsgewijs271. ...

Nota van wijziging (Dossier 31707)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 20 oktober 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Het in artikel I, onderdeel C, voorgestelde artikel 47 wordt als volgt gewijzigd:a. ...

Memorie van toelichting (Dossier 31707)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31707)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 16TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 7 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Aan artikel I wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:QNa artikel 125 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:Artikel 125a Evaluatie premiekorting oudere werknemersOnze Minister zendt twee jaar na de inwerkingtreding van de artikelen 47 en 48 over de premiekorting oudere werknemers, en vervolgens telkens na twee jaar, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid van de premiekorting oudere werknemers voor de werkgelegenheid van oudere werknemers en de effecten van die premiekorting op de arbeidsinschakeling van oudere werknemers, op de omstandigheden waarin deze oudere werknemers dienstbetrekkingen aangaan en op de duur van de dienstbetrekkingen van oudere werknemers.2Artikel II, onderdeel A, onder 2, komt te luiden:2. ...

Nader rapport (Dossier 31707)
Nader rapport Nader rapport organisatie en beleid ouderen sociale zekerheid werk zorg en gezondheid 31 707Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar en oudernr. 4NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 15 september 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Financiën.Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 3 september 2008, nr. ...