Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Koopkracht Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Koopkracht Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 7BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 1 oktober 2008Hierbij stuur ik u een reactie op de vraag van het lid Sap.In het wetsvoorstel Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten zoals dit is ingediend bij de Tweede Kamer (kamerstuk 31 706, nr. ...

Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg (Dossier 31706)
Aanpassing huurtoeslag en ketenuitvoerbaarheidstoets bij Wtcg Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIEAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 september 2008Op 16 september 2008 is het voorstel voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) bij uw Kamer ingediend (kamerstukken 31 706). ...

Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag (Dossier 31706)
Effect afschaffen buitengewone uitgaven op huurtoeslag Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 8BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 september 2008Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Financiën en de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie een reactie op de vraag van het lid Van Gent.In 2009 wordt de huidige Buitengewone Uitgavenregeling vervangen door een nieuwe compensatieregeling voor chronisch zieken en gehandicapten. ...

Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Dossier 31706)
Toezending derde nota van wijziging en de concept-Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten Brief regering belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 22BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2008Met deze brief bied ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën een derde nota van wijziging aan op het voorstel van wet houdende Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).Tevens zend ik u het concept van de Regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten1. ...

Nota van wijziging (Dossier 31706)
Nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 14NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 12 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1Artikel 8, eerste lid, komt te luiden:1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31706)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage16 september 2008Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 31706)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN DEEL1. ...

Oorspronkelijke tekst (Dossier 31706)
Oorspronkelijke tekst Oorspronkelijke tekst belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 4OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD1I. ...

Voorstel van wet (Dossier 31706)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 31706)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 24VIERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 19 november 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In het in artikel 10, onderdeel F, opgenomen artikel 6.20, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «€ 40 000» telkens vervangen door: € 38 000.2Artikel 11 komt te luiden:Artikel 11Met ingang van 1 januari 2010 wordt de Wet inkomstenbelasting 2001 als volgt gewijzigd:AArtikel 6.19 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) (Dossier 31706)
Toezegging informatie over de inkomenseffecten van de overgang van de buitengewone uitgavenregeling (BU) naar de regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Brief regering belasting financiën inkomensbeleid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 10BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORTAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 oktober 20081. ...