Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI (Dossier 31514)
Kabinetsreactie op de Handreiking Cliëntenparticipatie van de RWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 34BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 5 november 2009Hierbij ontvangt u de kabinetsreactie op de door de eerder door de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) aan u aangeboden Handreiking Cliëntenparticipatie Werkpleinen.1Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij en Van Gent (31 514, nr. ...

Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Update stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 30BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft mij op 17 december jl. (31 514, nr. 29/2008D22662) verzocht de Tweede Kamer te informeren over de laatste stand van zaken betreffende de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de fusie UWV/CWI. ...

Reactie op verzoek commissie inzake Arbeidsvoorwaarden CWI-medewerkers bij fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Reactie op verzoek commissie inzake Arbeidsvoorwaarden CWI-medewerkers bij fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 27BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 oktober 2008Ten behoeve van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel SUWI in de week van 27–31 oktober, heeft de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid ons op 22 oktober jl. verzocht te reageren op een brief van een deel van de CWI-medewerkers betreffende de harmonisatie arbeidsvoorwaarden van de CWI-medewerkers in het kader van de overgang naar UWV. ...

Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid (Dossier 31514)
Beantwoording Motie Vermeij c.s. over het regionale arbeidsmarktbeleid Brief regering 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 33BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 18 september 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november 2008 is de motie Vermeij c.s. (31 514, nr. ...

Stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI (Dossier 31514)
Stand van zaken arbeidsvoorwaarden fusie UWV/CWI Brief regering organisatie en beleid sociale zekerheid werk 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 29BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 november 2008Op 29 oktober jl. hebben de Staatssecretaris en ik u geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden van CWI-medewerkers bij de fusie UWV/CWI (Kamerstukken II, 2007/08, 31 514, nr. 27). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 31514)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 14TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 30 oktober 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Advies Raad van State en nader rapport (Dossier 31514)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 4ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 6 juni 2008 en het nader rapport d.d. 18 juni 2008, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31514)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage24 juni 2008Beatrix ...

Voorstel van Wet (Dossier 31514)
Voorstel van Wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van verbetering (Dossier 31514)
Nota van verbetering Nota van verbetering organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 5NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 23 juli 2008In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I, onderdeel I, artikel 32, wordt het vijfde lid op een nieuwe regel geplaatst en wordt een punt geplaatst achter «5».IIIn artikel I, onderdeel I, artikel 32c, wordt het tweede lid op een nieuwe regel geplaatst en wordt een punt geplaatst achter «2».IIIIn artikel I, onderdeel I, artikel 32d, eerste lid, wordt het woord «enig» vervangen door: enige.IVIn artikel I, onderdeel L, onder 4, wordt na de zinsnede «vijfde lid» een punt geplaatst.VIn artikel I, onderdeel Q, artikel 34a, tweede lid, wordt na de zinsnede «worden opgedragen» een komma geplaatst.VIIn artikel I, onderdeel T, onder 2, wordt na de zinsnede «onder 1°» een komma geplaatst.VIIIn artikel I, onderdeel JJ, artikel 72 wordt in het opschrift «minister» vervangen door: Minister.VIIIIn artikel I, onderdeel ZZ, wordt na «35,» een spatie geplaatst.IXIn artikel III, onderdeel B, wordt na «derde lid» een komma geplaatst.XIn artikel III, onderdeel F, onder 1, wordt na «onderdeel h» een komma geplaatst.XIIn artikel VII, onderdeel B, wordt «artikel 32» vervangen door: Artikel 32.XIIIn artikel XVII, vervalt na «Algemene Kinderbijslagwet» de komma.XIIIIn artikel XXI, artikel 9e, zesde lid, vervalt na «Handelsregisterwet» de komma.XIVIn artikel XXXIV vervalt na «Kinderbijslagwet» de spatie. ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31514)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGALGEMEEN1. ...

Nota van wijziging (Dossier 31514)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 8NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 7 oktober 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1.Aan artikel I, onderdeel A, worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:4. ...

Nota n.a.v. het verslag (Dossier 31514)
Nota n.a.v. het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 7 oktober 2008AlgemeenMet belangstelling hebben wij kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Het voorstel tot wijziging van de Wet SUWI is van substantiële betekenis voor de keten van werk en inkomen en alle daarbij betrokken partijen (met inbegrip van de cliënten). ...

Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI (Dossier 31514)
Uitvoering aangenomen moties en toezegging behandeling wijziging Wet SUWI Brief regering financiën inkomensbeleid jongeren organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid 31 514Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en dereguleringnr. 32BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 26 juni 2009Bij gelegenheid van de behandeling van het wetsvoorstel wijziging Wet SUWI (Kamerstukken II, 31 514) in de Tweede Kamer en de daaropvolgende stemming d.d. 4 november jl. is een aantal moties aangenomen. ...