Zoeken


Dossier
Status
Partij
CDA 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
CDA 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Voorstel van Wet (Dossier 31419)
Voorstel van Wet Voorstel van wet bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (Dossier 31419)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 3MEMORIE VAN TOELICHTING1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 31419)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie.De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage10 april 2008Beatrix ...

Nota n.a.v. verslag (Dossier 31419)
Nota n.a.v. verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 5NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 10 juni 20081. ...

Tweede Nota van wijziging (Dossier 31419)
Tweede Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 13TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 3 september 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:IArtikel I, onderdeel O, onder 2, komt te luiden:2. ...

Nota van wijziging (Dossier 31419)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 6NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 10 juni 2008Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I, onderdeel D, vervalt in het eerste onderdeel de komma achter het woord «lid».2Artikel I, onderdeel N, komt te luiden:Na artikel 92 wordt in Titel III een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 92a1. ...

Verslag (Dossier 31419)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 4VERSLAGVastgesteld 22 mei 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de vragen en opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.Inhoudsopgave blz.1. ...

Ontwerpbesluit houdende aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen (Dossier 31419)
Ontwerpbesluit houdende aanwijzing principes goed bestuur bedrijfslichamen Brief regering bestuur economie organisatie en beleid 31 419Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatienr. 16BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEIDAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 23 februari 2009Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 23 februari 2009. ...