Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1451 resultaten

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 oktober 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel VIII wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:aAIn artikel 47, eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 6, vierde lid, van de Werkloosheidswet» vervangen door: artikel 6, vijfde lid, van de Werkloosheidswet. 2In artikel XII, onderdeel B, wordt voor de daar opgenomen wijziging een «2» geplaatst en wordt een nieuw subonderdeel ingevoegd, luidende: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 11 oktober 2010De leden van de SP-fractie vragen of de voorliggende wetswijzigingen gevolgen kunnen hebben voor het recht op, de hoogte van en duur van een uitkering en zo ja, welke. ...

Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid (#:-)
Onderzoek achtergronden niet-naleving aanbestedingsregels binnen Rijksoverheid Brief regering economie markttoezicht Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 december 2010Op 6 juli 2010 is door de Minister van Economische Zaken het wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20..) bij de Tweede Kamer ingediend (Kamerstukdossier 32 440). ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur burgerlijk recht gemeenten recht Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 december 20101. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur burgerlijk recht gemeenten recht Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 6 december 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel I wordt onderdeel A verletterd tot Aa.BIn artikel I wordt voor onderdeel Aa een onderdeel ingevoegd, luidende:AIn artikel 16a, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt na «45a,» ingevoegd: 58,.CArtikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enige andere wetten in verband met het afschaffen van specifiek interbestuurlijk toezicht (Wet interbestuurlijk toezicht gemeentelijke inkomens- en werkvoorzieningen). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van Toelichting (#:-)
Memorie van Toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN DEELINHOUDSOPGAVEblz. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 5 maart 2010 en het nader rapport d.d. 9 juli 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Derde nota van wijziging (#:-)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba rijksoverheid Nr. 8 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel VIII, onderdeel W, eerste lid, komt te luiden:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 januari 2011I ALGEMEEN 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 januari 2011Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie.Hieronder zal ik ingaan op de specifieke vragen van de leden van de verscheidene fracties, waarbij ik de vragen in de door de commissie aangegeven indeling en zoveel mogelijk in onderlinge samenhang zal behandelen. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 maart 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:ANa artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:ARTIKEL IIa (WIJZIGING VAN DE CRISIS- EN HERSTELWET)Artikel 5.9 van de Crisis- en herstelwet vervalt.BArtikel V komt te luiden:ARTIKEL V (INWERKINGTREDING)Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Nader rapport (#:-)
Nader rapport Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 NADER RAPPORT 1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 23 augustus 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...