Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1451 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35047-(R2108))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport internationaal organisatie en beleid reizen Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 5 juli 2018 en het nader rapport d.d. 26 september 2018, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35050)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 27 februari 2017 en het nader rapport d.d. 1 oktober 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur defensie internationaal rijksoverheid Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 4 april 20111. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur defensie internationaal rijksoverheid Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 12 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel I wordt als volgt gewijzigd:AOnderdeel G wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 27 september 2010Inhoudsopgave  Blz.1.Inleiding12.Inhoud van het wetsvoorstel22.1Premieheffing22.1.1Herleidingsregels 260 dagen in plaats van 261 voor maximumpremie en franchise; harmonisatie met heffing van loonbelasting 22.1.2SV-loontijdvak alleen indien SV-loon genoten, idem bij inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet32.2Arbeidsongeschiktheid 32.2.1Arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering 32.2.2Geen wachtdagen ZW als werkgever die hanteert52.2.3Overlijdensuitkering53.Financiële gevolgen64.Commentaren en adviezen65.Artikelsgewijs71. ...

Nader rapport (#:-)
Nader rapport Nader rapport organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 4 NADER RAPPORT 1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 27 september 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:1In artikel I, onderdeel D, onder 2, wordt aan het voorgestelde tweede lid een zin toegevoegd, luidende: Daarbij kan tevens worden bepaald dat nader te bepalen inkomen dat gedeeltelijk, niet, of niet langer wordt genoten als gevolg van gewijzigde omstandigheden of enig handelen of nalaten van betrokkene in aanmerking wordt genomen alsof het wel volledig wordt genoten. 2In artikel III, onderdeel D, wordt het voorgestelde artikel 58 als volgt gewijzigd:1. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ouderen sociale zekerheid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 28 september 2010Met belangstelling heeft de regering kennisgenomen van de bijdragen van de verschillende fracties aan het verslag bij het onderhavige wetsvoorstel. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet ouderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ouderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar. ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ouderen sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 28 mei 2010 en het nader rapport d.d. 22 juni 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel1. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en een aantal verduidelijkingen aan te brengen (Reparatiewet SZW 2011). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEENDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nader rapport (#:-)
Nader rapport Nader rapport bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 4 NADER RAPPORT 1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State) Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 25 juni 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Nota van verbetering (#:-)
Nota van verbetering Nota van verbetering bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid werk Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 29 juli 2010In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel I wordt als aanhef ingevoegd:De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:.IIIn artikel III, onderdeel B, vervalt het aanhalingsteken na «door».IIIIn artikel VI, onderdeel C, wordt aan het einde van het eerste lid een punt geplaatst.IVIn artikel VI, onderdeel G, wordt «Wetarbeidsongeschiktheidsvoorzieningjonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. ...