Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

1451 resultaten

Nader rapport (#:-)
Nader rapport Nader rapport arbeidsvoorwaarden werk Nr. 4 NADER RAPPORT1Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige andere artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 maart 2011Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 15 wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 22 november 2010Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 1, derde lid, komt te luiden:3. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 22 november 20101. ...

Uitvoering van de motie van het lid Heijnen en de motie van het lid Dibi bij wetsvoorstel College voor de rechten van de mens (32467 nr. 20 en 22) (#:-)
Uitvoering van de motie van het lid Heijnen en de motie van het lid Dibi bij wetsvoorstel College voor de rechten van de mens (32467 nr. 20 en 22) Brief regering bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2011 Uw Kamer heeft op 19 april 2011 het wetsvoorstel College voor de rechten van de mens aangenomen. ...

Nut en Noodzaak inzake Artikel 7 van de Wet College voor de rechten van de mens (32467) (#:-)
Nut en Noodzaak inzake Artikel 7 van de Wet College voor de rechten van de mens (32467) Brief regering bestuur organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 10 april 2011Op 31 maart jongstleden (Handelingen II, vergaderjaar 2010/11, nr. 67, behandeling Oprichting van het College voor de rechten van de mens) heb ik tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van wet houdende de oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten van de mens (32 467)) toegezegd uw Kamer een brief te sturen over het nut en noodzaak van artikel 7 van het onderhavige wetsvoorstel. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ouderen sociale zekerheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met wijziging van de markt- en overheidbepalingen. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet ouderen sociale zekerheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Advies Raad van State en nader rapport (#:-)
Advies Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ouderen sociale zekerheid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 30 juni 2010 en het nader rapport d.d. 3 september 2010, aangeboden aan de Koningin door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting ouderen sociale zekerheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING AlgemeenMet de «Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000» (Wet Bpf 2000) is de regelgeving inzake verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen grondig herzien. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting arbeidsvoorwaarden financiën inkomensbeleid werk Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt , omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State). ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet arbeidsvoorwaarden financiën inkomensbeleid werk Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap arbeidsvoorwaarden financiën inkomensbeleid werk Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het opnemen van de bevoegdheid tot inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen alsmede enige technische wijzigingen. ...

Maartcirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (#:-)
Maartcirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 30 maart 2011Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de maartcirculaire 2011 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...

Toezending studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010 (#:-)
Toezending studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 3 december 2010Hierbij ontvangt u de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2010.1 Maten voor gemeenten 2010 is de negende studie van een reeks. ...

De provinciale financiën 2010 (#:-)
De provinciale financiën 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 november 2010In aanvulling op het Toezichtverslag 2010 dat de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u per brief van 18 mei 2010 (32 123 B, nr. 16) toezond, bied ik u «De provinciale financiën 2010, een interprovinciale vergelijking» ter kennisneming aan1. ...

Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s (#:-)
Evaluatie gemeentelijke en provinciale rekenkamer(commissie)s Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 augustus 2011 Hierbij bied ik u het rapport «Evaluatie van de gemeentelijke en provinciale rekenkamers» aan1, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgevoerd door onderzoeksbureau Berenschot. ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 (#:-)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 16 december 2010Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de decembercirculaire 2010 van het gemeentefonds respectievelijk het provinciefonds1. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 (#:-)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2011 Hierbij zend ik u ter kennisneming een afschrift van de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2011 die heden voor de gemeenten en de provincies op www.rijksoverheid.nl zijn geplaatst.1 Gemeenten en provincies hebben deze informatie nodig om hun begrotingen voor het komende jaar tijdig te kunnen voorbereiden. ...