Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

372 resultaten

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege (Dossier 33900)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 maart 2015, over opportuniteit van een Kiescollege Verslag van een algemeen overleg ...

Verslag (Dossier 33900)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 28 april 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (Dossier 34000-B)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 9 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-IIB)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 4 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over de Kamer jaarlijks informeren over de wijze waarop de kerkelijke autoriteiten invulling geven aan hun toezegging Motie begroting financiën Nr. 83 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Segers c.s. over verlengen van de functie van politie-liaison officer in Boekarest Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen (Dossier 34000-VI)
Gewijzigde motie van het lid Oskam c.s. (t.v.v. 34 000-VI, nr. 89) over transparantie omtrent financiering islamitische instellingen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 95 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over maatregelen die raken aan de rechtsstaat Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk) (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over verankering van de democratische rechtsstaat in de Grondwet (Herdruk) Motie ...

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over bevriezen van herinvoering van de criminele burgerinfiltrant Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Berndsen-Jansen c.s. over onderzoek naar de verhouding tussen boa's, particuliere recherchebureaus en politie Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Segers over het beheer over politie en brandweer terugbrengen naar BZK (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Segers over het beheer over politie en brandweer terugbrengen naar BZK Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SEGERS Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat sinds het kabinet-Rutte I de verantwoordelijkheid voor de politie en de brandweer geheel bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ligt; overwegende dat deze machtsconcentratie een onevenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot gevolg heeft; voorts overwegende dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij uitstek hoeder is van het belang van de decentrale overheden en een slagvaardig openbaar bestuur; spreekt uit dat bij een volgende kabinetsformatie de machtsbalans hersteld moet worden door het beheer over de politie en de brandweer terug te brengen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding (Dossier 34000-VI)
Motie van het lid Oskam c.s. over onderzoek naar de gevolgen van het schrappen van de proces-verbaalvergoeding Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID OSKAM C.S. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Van Nispen over het hoge aantal onterechte celslachtoffers Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN VAN NISPEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat sprake is van een forse toename van het aantal mensen dat onterecht in hechtenis is genomen en de schatkist daardoor jaarlijks 25 miljoen euro kwijt is aan schadevergoedingen; verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de oorzaken van het hoge aantal onterechte celslachtoffers en beleidsmaatregelen te nemen om het aantal in 2015 aanzienlijk te verminderen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Gesthuizen en Berndsen-Jansen over schikkingen onder regie van een strafrechter (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Gesthuizen en Berndsen-Jansen over schikkingen onder regie van een strafrechter Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN GESTHUIZEN EN BERNDSEN-JANSEN Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat schikkingen in grote fraude- en corruptiezaken voordelen en nadelen kennen; van mening dat rechterlijke regie bij voorgenomen schikkingen, zoals in Duitsland, van belang is voor de rechtsontwikkeling en het vergroten van de transparantie; verzoekt de regering, nader onderzoek te doen naar de schikkingspraktijk in Duitsland en te bezien of ook in Nederland schikkingen onder regie van een strafrechter plaats kunnen vinden, en hierover de Kamer op de hoogte te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over de rechtsbescherming van burgers beter waarborgen bij bestuurlijke sancties (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over de rechtsbescherming van burgers beter waarborgen bij bestuurlijke sancties Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SCHOUW Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat lokale handhavers steeds meer bestuurlijke sancties mogen opleggen die ingrijpen op de grondrechten van mensen; overwegende dat door gebrek aan rechterlijke toetsing de rechtsbescherming van mensen onvoldoende gewaarborgd is bij de toepassing van bestuurlijke sancties; verzoekt de regering, te bezien hoe de rechtsbescherming van burgers bij de toepassing van bestuurlijke sancties beter kan worden gewaarborgd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over innovatieruimte voor de strafrechtketen (Dossier 34000-VI)
Motie van de leden Berndsen-Jansen en Schouw over innovatieruimte voor de strafrechtketen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN BERNDSEN-JANSEN EN SCHOUW Voorgesteld 26 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat innovatie in de strafrechtketen van groot belang is voor verbeteringen, slagkracht en efficiëntie in het werkproces; constaterende dat de innovatieruimte voor politie en Openbaar Ministerie minimaal is waardoor innovatie navenant onmogelijk is; verzoekt de regering, voor de periode 2015–2017 op zoek te gaan naar innovatieruimte en middelen voor de strafrechtketen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (Dossier 34000-VII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 7 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 27 oktober 2014 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Gewijzigde motie van het lid Berndsen-Jansen (t.v.v. 34038-(R2039), nr. 13) over strafbaar stellen van vermogensdelicten binnen het huwelijk (Dossier 34038-(R2039))
Gewijzigde motie van het lid Berndsen-Jansen (t.v.v. 34038-(R2039), nr. 13) over strafbaar stellen van vermogensdelicten binnen het huwelijk Motie (gewijzigd/nader) recht staatsrecht Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 13 Voorgesteld 9 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld door Nederland is ondertekend en uitvoering behoeft; constaterende dat het Verdrag beoogt om een krachtige impuls te geven aan het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en daartoe niet alleen bescherming tegen fysiek geweld maar ook tegen economisch geweld beoogt te regelen; overwegende dat vermogensdelicten gepleegd binnen het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap op dit moment wettelijk van vervolging zijn uitgesloten; overwegende dat strafbaarstelling en vervolging van vermogensdelicten gepleegd binnen het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische zelfstandigheid van met name vrouwen; verzoekt de regering, rekening houdend met modernisering van het huwelijksvermogensrecht de mogelijkheid te onderzoeken om vermogensdelicten die zijn gepleegd binnen het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap, strafbaar te stellen en vervolging wettelijk mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Berndsen-Jansen over strafbaar stellen van vermogensdelicten binnen het huwelijk (Dossier 34038-(R2039))
Motie van het lid Berndsen-Jansen over strafbaar stellen van vermogensdelicten binnen het huwelijk Motie recht staatsrecht Nr. 13 MOTIE VAN HET LID BERNDSEN-JANSEN Voorgesteld 3 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld door Nederland is ondertekend en uitvoering behoeft; constaterende dat het verdrag beoogt om een krachtige impuls te geven aan het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en daartoe niet alleen bescherming tegen fysiek geweld, maar ook tegen economisch geweld beoogt te regelen; overwegende dat vermogensdelicten gepleegd binnen het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap op dit moment wettelijk van vervolging zijn uitgesloten; overwegende dat strafbaarstelling en vervolging van vermogensdelicten gepleegd binnen het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische zelfstandigheid van met name vrouwen; verzoekt de regering, bij de modernisering van het Wetboek van Strafrecht en daarbij rekening houdend met modernisering van het huwelijksvermogensrecht de mogelijkheid te onderzoeken om vermogensdelicten die zijn gepleegd binnen het huwelijk dan wel geregistreerd partnerschap strafbaar te stellen en vervolging wettelijk mogelijk te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...