Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

354 resultaten

Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 (Dossier 35925-VII)
Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 19 november 2021. ...

Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' (Dossier 35925-VII)
Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2021 De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviesraden om ten minste een keer in de vier jaar een evaluatieverslag op te stellen. ...

Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen (Dossier 35925-VII)
Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 In deze brief informeer ik uw Kamer over acties en maatregelen die ik uitvoer ter versterking van de positie van gemeenteraden en provinciale staten, in samenspraak met de beroeps- en belangenverenigingen van het decentraal bestuur. ...

Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK (Dossier 35925-VII)
Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021 Via deze brief wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informeren over de opvolging binnen mijn Ministerie van de aanbevelingen die door de Algemene Rekenkamer zijn gedaan in haar rapportages van het Verantwoordingsonderzoek 2020. ...

Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel (Dossier 35925-VII)
Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel Brief regering ...

Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo) (Dossier 33328)
Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo) Brief regering bestuursrecht recht Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2017 De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief van 2 november jongstleden gevraagd om aanvullende informatie naar aanleiding van de brief van mijn ambtsvoorganger van 24 oktober1 over de impactanalyse Wet open overheid (Woo). ...

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstuk 33328) (Dossier 33328)
Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstuk 33328) Brief regering bestuursrecht recht Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) en het initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) aanvaard. ...

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2019 Hierbij bied ik u aan de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017–2018, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet1. ...

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 19 maart 2018. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 241 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 2 november 2020. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 februari 2019. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2018. ...

Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) (Dossier 32127)
Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 juni 2020. ...

Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (Dossier 34775-VI)
Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2018 In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) die plaatsvond van 19 tot en met 23 maart 2018, is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. ...

Heropening onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het mortierongeval in Mali (Dossier 35925-X)
Heropening onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het mortierongeval in Mali Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2022 Hierbij informeer ik u over het heropenen van het onderzoek naar het mortierongeval in Mali door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). ...

Jaarplan 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 35925-X)
Jaarplan 2022 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2022 Hierbij bied ik u het Jaarplan 2022 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna Kustwacht) aan1. ...

Afschrift brief aan openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland (Dossier 35925-IV)
Afschrift brief aan openbaar lichaam Bonaire omtrent energiebesparing in Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2021 Hierbij doe ik u de reactie1 toekomen op de brief die ik heb ontvangen van het openbaar lichaam Bonaire over de Aanbiedingsbrief bij de evaluaties van het Nationaal Energiebespaarfonds en de Subsidie energiebesparing eigen huis2 die ik op 15 oktober jl. aan uw Kamer heb verzonden. ...

Budgettaire mutaties van de begroting Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-IV)
Budgettaire mutaties van de begroting Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 De comptabiliteitswet schrijft voor dat alle majeure wijzigingen die na tweede suppletoire begroting zijn opgetreden uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces gemeld moeten worden aan beide Kamers der Staten-Generaal. ...

Reactie evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders (Dossier 33258)
Reactie evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur criminaliteit economie ondernemen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid werk Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2020 In deze brief treft u mijn reactie aan op de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders. ...