Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2024 (Dossier 36410-X)
Jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2023 Hierbij bieden wij u de jaarplannen van de interne toezichthouders van Defensie voor 2024 aan. ...

Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024 (Dossier 36410-X)
Onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden 2024 Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2023 Hierbij informeer ik u over het onderhandelaarsresultaat dat Defensie en de vier centrales voor overheidspersoneel tijdens het Sector Overleg Defensie (SOD) op 3 november hebben bereikt over de arbeidsvoorwaarden van Defensie. ...

Veegbrief Defensiebegroting (Dossier 36410-X)
Veegbrief Defensiebegroting Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2023 In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven, ontvangsten en/of verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de tweede suppletoire begroting 2023 zijn geconstateerd. ...

Reactie op de motie van het lid Tuinman c.s. over het inrichten van een leerproces dat continu de Oekraïense oorlog monitort (Kamerstuk 36410-X-51) (Dossier 36410-X)
Reactie op de motie van het lid Tuinman c.s. over het inrichten van een leerproces dat continu de Oekraïense oorlog monitort (Kamerstuk 36410-X-51) Brief regering begroting financiën Nr. 79 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2024 Deze brief informeert uw Kamer over hoe Defensie invulling geeft aan motie met Kamerstuk 36 410 X, nr. ...

Woo-besluit beleid, maatregelen en handelingen met betrekking tot het verstrekken van Draaginsignes Gewonden aan Afghaanse tolken (Dossier 36410-X)
Woo-besluit beleid, maatregelen en handelingen met betrekking tot het verstrekken van Draaginsignes Gewonden aan Afghaanse tolken Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2024 Hierbij bericht ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb genomen over de openbaarmaking van informatie over het beleid, maatregelen en handelingen met betrekking tot het verstrekken van Draaginsignes Gewonden aan Afghaanse tolken in de periode 2013–2018. ...

Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert (Dossier 36410-X)
Reactie op het verzoek van het lid Erkens, gedaan tijdens de begrotingsbehandeling op 6 februari 2024, over het nieuwsbericht dat China via malware bij het ministerie van Defensie spioneert Brief regering begroting financiën Nr. 73 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 februari 2024 Tijdens de begrotingsbehandeling van Defensie op 6 februari verzocht het lid Erkens (VVD) om de Kamer te informeren over het nieuwsbericht dat China via malware bij het Ministerie van Defensie spioneert. ...

Nota van wijziging (Dossier 36410-X)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 23 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 2024 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 komt te luiden: Vastgestelde begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nieuwe beleidsuitgaven Defensiebegrotingen (Dossier 36410-X)
Nieuwe beleidsuitgaven Defensiebegrotingen Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Uw Kamer heeft verzocht inzichtelijk te maken welk nieuw beleid op 1 januari 2024 niet in uitvoering kan worden genomen indien de ontwerpbegrotingen 2024 niet vóór 1 januari 2024 worden behandeld. ...

Stand van Defensie najaar 2023 (Dossier 36410-X)
Stand van Defensie najaar 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Na publicatie van de eerste Stand van Defensie op Verantwoordingsdag (17 mei jl.) ...

Voorstel van wet (Dossier 36410-X)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 19 september 2023 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2023–2024Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 36410-X)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023‒2024 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (x €1 mln.). ...

Woo-besluit inzake onderzoeksrapporten door HCSS (Dossier 36410-X)
Woo-besluit inzake onderzoeksrapporten door HCSS Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2024 Hierbij meld ik uw Kamer dat ik naar aanleiding van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) een besluit heb genomen over de openbaarmaking van informatie betreffende de totstandkoming van diverse onderzoeksrapporten opgesteld door The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS). ...

Reactie op verzoek commissie over de bevindingen over de Stand van Defensie voorjaar 2023 (Dossier 36410-X)
Reactie op verzoek commissie over de bevindingen over de Stand van Defensie voorjaar 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 september 2023 Hierbij ontvangt u de reactie op de bevindingen van de vaste commissie voor Defensie over de Stand van Defensie. ...

Jaarrapportage van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2023 (Dossier 36410-X)
Jaarrapportage van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2023 Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2024 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris, de jaarrapportage van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) over 2023 aan. ...

Jaarplan 2024 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (Dossier 36410-X)
Jaarplan 2024 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 december 2023 Hierbij bied ik u het Jaarplan 2024 van de Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied (hierna Kustwacht) aan. ...