Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 (Dossier 35925-VII)
Evaluatie subsidie Geonovum en voorhang Subsidieregeling Geonovum 2022-2027 Brief regering begroting financiën Nr. 92 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 19 november 2021. ...

Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' (Dossier 35925-VII)
Kabinetsreactie op het rapport over 'Versterken vanuit een goede basis' Brief regering begroting financiën Nr. 95 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2021 De Kaderwet Adviescolleges verplicht adviesraden om ten minste een keer in de vier jaar een evaluatieverslag op te stellen. ...

Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen (Dossier 35925-VII)
Versterking positie decentrale volksvertegenwoordigingen Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 In deze brief informeer ik uw Kamer over acties en maatregelen die ik uitvoer ter versterking van de positie van gemeenteraden en provinciale staten, in samenspraak met de beroeps- en belangenverenigingen van het decentraal bestuur. ...

Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK (Dossier 35925-VII)
Opvolging Verantwoordingsonderzoek 2020 BZK Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 september 2021 Via deze brief wil ik u, mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, informeren over de opvolging binnen mijn Ministerie van de aanbevelingen die door de Algemene Rekenkamer zijn gedaan in haar rapportages van het Verantwoordingsonderzoek 2020. ...

Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel (Dossier 35925-VII)
Reactie op het amendement van het lid Leijten over het verduurzamen van woningen met een laag energielabel Brief regering ...

Wob-verzoek Volkskrant inzake circulaire lobbyverbod (Dossier 35925-VII)
Wob-verzoek Volkskrant inzake circulaire lobbyverbod Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2021 De Volkskrant heeft bij mijn ministerie een verzoek ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). ...

Reactie op de moties van het lid Eerdmans over het loslaten van de afspraak om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben (Kamerstuk 35925-VII-27) en over geen sancties voor gemeenten die de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders niet halen (Kamerstuk 35925-VII-28) (Dossier 35925-VII)
Reactie op de moties van het lid Eerdmans over het loslaten van de afspraak om in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen aardgasvrij gemaakt te hebben (Kamerstuk 35925-VII-27) en over geen sancties voor gemeenten die de taakstellingen voor de huisvesting van statushouders niet halen (Kamerstuk 35925-VII-28) Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 Tijdens de begrotingsbehandeling BZK op 28 oktober (Handelingen II 2021/22, nr. ...

Budgettaire mutaties van de begrotingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, Gemeentefonds en Provinciefonds sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-VII)
Budgettaire mutaties van de begrotingen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Staten-Generaal, Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad, Gemeentefonds en Provinciefonds sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering ...

Reactie op de motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet (Dossier 35925-VII)
Reactie op de motie van het lid Omtzigt over het opnemen van formele woningdoelstellingen in de begrotingswet Brief regering ...

Stand van zaken implementatie GRECO aanbevelingen (Dossier 35925-VII)
Stand van zaken implementatie GRECO aanbevelingen Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 In 2019 is het evaluatierapport van Nederland in de vijfde evaluatieronde van GRECO gepubliceerd. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 50 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Appreciatie amendement van het lid Nijboer over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur (Dossier 35925-VII)
Appreciatie amendement van het lid Nijboer over het toevoegen van een wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek over het verlengen van de termijn voor toetsing van de aanvangshuur Brief regering ...

Voorhang Subsidieregeling Stichting COELO (Dossier 35925-VII)
Voorhang Subsidieregeling Stichting COELO Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 5 oktober 2021. ...