Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Decembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds (Dossier 35925-B)
Decembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2021 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2021 ter informatie1. ...

Verzoek VNG om reactie op eindadvies ROB over de herijking van het gemeentefonds (Dossier 35925-B)
Verzoek VNG om reactie op eindadvies ROB over de herijking van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 Op 19 oktober jl. bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn eindadvies over de herijking van het gemeentefonds uit. ...

Afschrift van de brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen (Dossier 35925-B)
Afschrift van de brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2021 Ter kennisneming stuur ik uw Kamer een afschrift van mijn brief aan de krimpregio’s over de eenmalige verlenging van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-B)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3 wordt het bedrag van € 30.515.140.000 van de algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2022 vervangen door € 30.595.140.000. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-B)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3 wordt het bedrag van de algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2022 vervangen door € 30.674.140.000. ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven artikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1 mln.). ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35925-B)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 15 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 december 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3 wordt het bedrag van de decentralisatie-uitkeringen voor het uitkeringsjaar 2022 vervangen door € 985.328.000. ...

Septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds (Dossier 35925-B)
Septembercirculaires 2021 gemeentefonds en provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2021 ter informatie1. ...

Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2020 (Dossier 35925-B)
Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2020 Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 november 2021 In deze brief informeer ik uw Kamer over de verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2020 en maatregelen om de verantwoording te verbeteren. ...