Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

31 resultaten

Oordeel over de gewijzigde motie van de leden Terpstra en Koerhuis over een proactieve aanwijzing over Rijnenburg en Reijerscop (Dossier 35570-VII)
Oordeel over de gewijzigde motie van de leden Terpstra en Koerhuis over een proactieve aanwijzing over Rijnenburg en Reijerscop Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2020 Met deze brief geef ik u mijn oordeel over een gewijzigde motie over aanwijzing Rijnenburg, die gisteren, 15 december 2020, is ingediend en waarover op 17 december 2020 door uw Kamer wordt gestemd. ...

Zevende rapportage Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en de vierde rapportage van Nederland inzake het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden (Dossier 35570-VII)
Zevende rapportage Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden en de vierde rapportage van Nederland inzake het Kaderverdrag over de bescherming van nationale minderheden Brief regering begroting financiën Nr. 100 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2021 Bijgaand doe ik u een afschrift toekomen van de zevende rapportage van Nederland inzake het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden1 en de vierde rapportage van Nederland inzake het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden van de Raad van Europa2. ...

Voorstel van wet (Dossier 35570-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2020–2021Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35570-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Ontvangen 15 september 2020 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2020–2021 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

Wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (Dossier 35570-VII)
Wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 april 2021 Met deze brief informeer ik uw Kamer over een wijziging van de Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden1. ...

Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau (Dossier 35570-VII)
Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 oktober 2020 Met deze brief stuur ik u het rapport «Initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau: Een internationale vergelijking» van het Rathenau Instituut toe1. ...

ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie (Dossier 35570-VII)
ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 februari 2021 In deze brief reageer ik op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) getiteld Goede ondersteuning, sterke democratie, dat op mijn verzoek is uitgebracht.1Dit advies geeft waardevolle aanbevelingen voor verbetering van de ondersteuning van decentrale volksvertegenwoordigingen, die een spilfunctie vervullen in onze democratie. ...

Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen (Dossier 35570-VII)
Rapport Bondgenoten in de Democratie - Jongeren en bestuurders bouwen samen Brief regering begroting financiën Nr. 93 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2021 1. ...

Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (Dossier 35570-VII)
Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2020 De comptabiliteitswet schrijft voor dat alle majeure wijzigingen die na tweede suppletoire begroting zijn opgetreden uiterlijk drie dagen voor aanvang van het Kerstreces gemeld moeten worden aan beide Kamers der Staten-Generaal. ...

Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen (Dossier 35570-VII)
Voorlichting Raad van State over interbestuurlijke verhoudingen Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2021 In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) heb ik de Afdeling advisering van de Raad van State (de Afdeling) gevraagd een voorlichting uit te brengen over de ontwikkeling van de interbestuurlijke verhoudingen in deze kabinetsperiode en daarbij ook aanbevelingen te doen over de knelpunten of vraagstukken in de interbestuurlijke verhoudingen die het Rijk en de medeoverheden in de volgende kabinetsperiode met voorrang zouden moeten oppakken. ...

Planningsbrief 2021 Binnenlandse Zaken (Dossier 35570-VII)
Planningsbrief 2021 Binnenlandse Zaken Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij om een planningsbrief 2021 verzocht. ...

Nota van wijziging (Dossier 35570-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 73 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 december 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 komt te luiden: Tabel 1 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen (Dossier 35570-VII)
Herhaalmeting woonwagenstandplaatsen Brief regering begroting financiën Nr. 99 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2021 Met deze brief bied ik u de Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland aan1 en ga ik in op de conclusies van het rapport. ...

Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 35570-VII)
Werkprogramma 2021-2023 Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2021 Hierbij bied ik u het Werkprogramma 2021–2023 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan1. ...

Toezending notitie “Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden” (Dossier 35570-VII)
Toezending notitie “Aanbevelingen verbeteringen in bestuur en financiën medeoverheden” Brief regering begroting financiën Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2021 Uw Kamer heeft op 22 juni jl. een motie van het lid Bromet aangenomen (Kamerstuk 35 830 VII, nr. 10), waarin de regering wordt verzocht «... ...

Uitstel Democratiefestival van 2021 naar 2022 (Dossier 35570-VII)
Uitstel Democratiefestival van 2021 naar 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2021 Op 21 februari 2020 informeerde vervangend Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Raymond Knops, uw Kamer over de organisatie van het Democratiefestival 2021 (Kamerstuk 35 300 VII, nr. ...

Uitstel toezending kabinetsreactie op het ROB-rapport 'Sturen of gestuurd worden' (Dossier 35570-VII)
Uitstel toezending kabinetsreactie op het ROB-rapport 'Sturen of gestuurd worden' Brief regering begroting financiën Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 augustus 2021 Op 25 mei jl. heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zijn adviesrapport «Sturen of gestuurd worden? ...

Opvolging verantwoordingsrapportage 2019 BZK (Dossier 35570-VII)
Opvolging verantwoordingsrapportage 2019 BZK Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 september 2020 Bij de schriftelijke vragen behorend bij het jaarverslag 20191, heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de aanpak ten aanzien van de aanbevelingen die de Algemene Rekenkamer heeft gedaan in de verantwoordingsrapportage 2019 voor de begrotingshoofdstukken IIa, IIb, IV, VII, het Gemeente- en Provinciefonds en het BES-fonds die vallen onder mijn verantwoordelijkheid en die van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden 'Ketenen van het verleden' (Dossier 35570-VII)
Rapport Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden 'Ketenen van het verleden' Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2021 Hierbij bied ik uw Kamer het Rapport van Bevindingen aan van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden1. ...

Toezegging bescherming Papiaments en moties inzake Friese taal (Dossier 35570-VII)
Toezegging bescherming Papiaments en moties inzake Friese taal Brief regering begroting financiën Nr. 96 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2021 Tijdens de begrotingsbehandeling van mijn Ministerie op 15 oktober 2020 heb ik uw Kamer toegezegd het Papiaments te willen beschermen en uw Kamer hierover te informeren (Handelingen II 2020/21, nr. 15, item 13). ...