Zoeken


Dossier
Status
Partij
D66 9
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
D66 9
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Nota van wijziging (Dossier 35517)
Nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 9 november 2020 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel A, onder 1, wordt onder verlettering van onderdeel b tot c een onderdeel ingevoegd, luidende: b. ...

Reactie op verzoek commissie over de consultatieversie van de voorgenomen wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) (Dossier 35517)
Reactie op verzoek commissie over de consultatieversie van de voorgenomen wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV) Brief regering huisvesting organisatie en beleid Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2020 Hierbij bied ik u drie documenten behorende bij bovengenoemd wetsvoorstel aan. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 35517)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 44 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 24 februari 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: In artikel I, onderdeel BB, onder 1, het voorgestelde eerste lid, wordt «90%» vervangen door «92,5% dan wel het in de afspraken, bedoeld in artikel 44, eerste lid, overeengekomen lagere percentage, dat niet lager is dan 85,». ...

Voorstel van wet (Dossier 35517)
Voorstel van wet Voorstel van wet huisvesting organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 35517)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag huisvesting organisatie en beleid Nr. 11 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 9 november 2020 Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over haar bevindingen inzake bovenvermeld wetsvoorstel. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35517)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging huisvesting organisatie en beleid Nr. 16 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 januari 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL Ia In artikel 2.5 van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet wordt «Onder vervanging van de punt na onderdeel q door een puntkomma» vervangen door «Onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel o door een puntkomma en onder vervanging van de punt na onderdeel p door «; en»» en wordt «r. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35517)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting huisvesting organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35517)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 27 mei 2020 en het nader rapport d.d. 1 juli 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35517)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet. ...