Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Onderzoek naar planbatenheffing en openruimteheffing (Dossier 35300-VII)
Onderzoek naar planbatenheffing en openruimteheffing Brief regering begroting financiën Nr. 129 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2020 Tijdens het dertigledendebat over het onderwerp opkopen van huizen door beleggers op 13 maart 2019 (Handelingen II 2018/19, nr. 62, item 16) heeft uw Kamer de motie van het lid Nijboer, (Kamerstuk 32 847, nr. 492) aangenomen waarin de regering wordt verzocht om te onderzoeken hoe de gemeenschap kan meeprofiteren van planbaten. ...

Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties' (Dossier 35300-VII)
Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties' Brief regering begroting financiën Nr. 119 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2020 Conform hoofdstuk 4 van de Kaderwet Adviescolleges doe ik u hierbij mijn reactie op de casestudy Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties toekomen1. ...

Werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor het openbaar bestuur (Dossier 35300-VII)
Werkprogramma 2020-2021 van de Raad voor het openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 136 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 september 2020 Hierbij bied ik u het Werkprogramma 2020–2021 van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) aan1. ...

Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Dossier 35300-VII)
Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden Brief regering begroting financiën Nr. 134 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 juli 2020 Op 21 juni 2019 stuurde ik u de «Zesde rapportage inzake het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden» toe (Kamerstuk 35 000 VII, nr. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35300-VII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 Memorie van toelichtingVergaderjaar 2019‒2020 INHOUDSOPGAVE Blz.A. ...

Nota van wijziging (Dossier 35300-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 oktober 2019 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (bedragen x € 1.000) Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 5.994.341 6.135.972 729.449             Beleidsartikelen       1 Openbaar bestuur en democratie 68.387 68.387 21.965 2 Nationale veiligheid 297.861 297.861 14.714 3 Woningmarkt 4.297.396 4.297.396 472.000 4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit 341.942 480.942 91 5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet 122.524 124.755 3.824 6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving 169.975 169.975 423 7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid 34.343 34.343 450 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 128.168 128.168 121.690 10 Groningen versterken en perspectief 98.304 98.704 75.000             Niet-beleidsartikelen       11 Centraal apparaat 414.206 414.206 19.292 12 Algemeen 21.235 21.235 0 13 Nog onverdeeld 0 0 0 Toelichting Algemeen Motie Jetten c.s. ...

Voorstel van wet (Dossier 35300-VII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 Voorstel van WetOntvangen 17 september 2019Vergaderjaar 2019‒2020Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding (Dossier 35300-VII)
Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding Brief regering begroting financiën Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 juni 2020 Bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken voor het jaar 2020 heeft uw Kamer de motie van het lid Middendorp c.s. aangenomen (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 14), met het verzoek om nog deze kabinetsperiode met een voorstel tot een grondwetswijziging te komen om tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden mogelijk te maken in geval van ernstig verstoorde bestuurlijke verhoudingen. ...

Lokale democratie op zoek naar zichzelf (Dossier 35300-VII)
Lokale democratie op zoek naar zichzelf Brief regering begroting financiën Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2020 Hierbij bied ik u het boek «Lokale democratie op zoek naar zichzelf» aan1. ...

Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies van de ROB ‘’Decentrale taak is politieke zaak’’ (Dossier 35300-VII)
Uitstel toezending kabinetsreactie op het advies van de ROB ‘’Decentrale taak is politieke zaak’’ Brief regering begroting financiën Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 april 2020 Hierbij deel ik u mede naar aanleiding van de aan mij gestelde vraag, met kenmerk 2020Z03025/2020D07928, van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken om een kabinetsreactie te geven op het advies van de ROB, «Decentrale taak is politieke zaak» (ingezonden 13 februari 2020) dat ik niet binnen de termijn van 3 maanden kan reageren. ...

Kabinetsreactie op het ROB-advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst’ (Dossier 35300-VII)
Kabinetsreactie op het ROB-advies ‘Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst’ Brief regering begroting financiën Nr. 133 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 juli 2020 Met deze brief reageer ik mede namens het Kabinet op het rapport «Akkoord?! ...

Toekomst openbaar bestuur (Dossier 35300-VII)
Toekomst openbaar bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 oktober 2019 In het AO lokale democratie van 27 juni jl. ...

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de VNG, waarin de VNG reageert op de Toekomst van het Openbaar Bestuur (Dossier 35300-VII)
Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de VNG, waarin de VNG reageert op de Toekomst van het Openbaar Bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 juni 2020 Bij brief van 5 maart 2020 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij gevraagd om een afschrift van mijn antwoord op de brief van de VNG, waarin de VNG reageert op mijn brief aan uw Kamer over de Toekomst van het Openbaar Bestuur (d.d. 18 oktober 2019, Kamerstuk 35 300 VII, nr. 7). ...

Evaluatie Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters (Dossier 35300-VII)
Evaluatie Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters Brief regering begroting financiën Nr. 122 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juni 2020 Met deze brief doe ik u de evaluatie van de Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters toekomen1. ...

Stand van zaken Friese taalbeleid (BFTK) (Dossier 35300-VII)
Stand van zaken Friese taalbeleid (BFTK) Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2019 In uw brief van 12 september vroeg u mij wanneer ik voornemens ben de brief over het Friese taalbeleid (de BFTK) naar de Kamer te zenden. ...

Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen (Dossier 35300-VII)
Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2019 Hierbij bied ik u de nota van wijziging (Kamerstuk 35 300 VII, nr. 10) aan op de ontwerpbegroting 2020 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (Kamerstuk 35 300 VII). ...

Instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (Dossier 35300-VII)
Instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden Brief regering begroting financiën Nr. 132 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2020 Met deze brief informeer ik uw Kamer over de wijze waarop de dialoog over het slavernijverleden wordt vormgegeven1. ...

Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Dossier 35300-VII)
Portefeuilleverdeling ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 116 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 april 2020 Onlangs bent u bij brief van de Minister-President in kennis gesteld van de herschikking van taken en functies binnen het kabinet als gevolg van het feit dat ik mijn taken heb hervat (Kamerstuk 34 700, nr. 72). ...

Uitstel toezending notitie met varianten voor tussentijdse raadsontbinding (Dossier 35300-VII)
Uitstel toezending notitie met varianten voor tussentijdse raadsontbinding Brief regering begroting financiën Nr. 120 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2020 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken had verzocht de notitie met varianten voor tussentijdse raadsontbinding in geval van ernstig verstoorde bestuurlijke verhoudingen, ter uitwerking van de motie van het lid Middendorp c.s. ...

Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (Kamerstuk 35300-VII-19) (Dossier 35300-VII)
Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (Kamerstuk 35300-VII-19) Brief regering begroting financiën Nr. 131 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 juni 2020 Bij de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken voor 2020 heeft uw Kamer een motie van de leden Van der Molen (CDA) en Van Raak (SP) aangenomen, waarin het kabinet wordt verzocht voorstellen te doen voor een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur, mede in het licht van de ontwikkelingen in de samenleving.1 De leden constateren dat de dualisering samenleving en bestuur niet dichter tot elkaar gebracht heeft. ...