Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
D66 9
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
D66 9
Indieners
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Maartcirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds (#:-)
Maartcirculaires 2018 gemeentefonds en provinciefonds Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2018 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de maartcirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie1. ...

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 (#:-)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2018 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie1. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017) (#:-)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017) Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2018 Deze brief met bijlage1, die ik u schrijf mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bevat het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017). ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 (#:-)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2017 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 ter informatie1. ...

Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen (#:-)
Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2018 Met deze brief ga ik in op uitbreiding van de mogelijkheden voor gemeenten om het bestuur van gemeenschappelijke regelingen naar hun wensen vorm te geven en daarbij een goede balans te vinden tussen effectiviteit en legitimiteit van deze regelingen. ...

Heroverweging financiële verhoudingen (#:-)
Heroverweging financiële verhoudingen Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2018 De context waarin het openbaar bestuur werkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. ...

Mededeling van de plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 22 november 2017 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (Stb 2017, 490) (#:-)
Mededeling van de plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 22 november 2017 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (Stb 2017, 490) Brief regering begroting financiën Nr. 12 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 december 2017. ...

Verslagen financieel toezicht 2018 (#:-)
Verslagen financieel toezicht 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2018 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2018 aan (bijlage 1)1. ...

Uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole bij gemeenten over het verslagjaar 2016 (#:-)
Uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole bij gemeenten over het verslagjaar 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2017 In de Kamerbrief van 14 november 20161 werd aandacht geschonken aan de verantwoording over het verslagjaar 2015. ...