Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1004 resultaten

Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Kuiken, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over het afbreken van de cao-onderhandelingen Rijksoverheid Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2018 Naar aanleiding van het verzoek van het lid Kuiken (PvdA) in het ordedebat van 6 maart 2018 (Handelingen II 2017/18, nr. 57, Regeling van Werkzaamheden) informeer ik u over het afbreken door bonden van de onderhandelingen over een nieuwe cao rijk. ...

Evaluatie van de subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (SKPA) en aanbieding nieuwe subsidieregeling (#:-)
Evaluatie van de subsidieregeling Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam (SKPA) en aanbieding nieuwe subsidieregeling Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 21 augustus 2018. ...

Geactualiseerde planningsbrieven 2017 (#:-)
Geactualiseerde planningsbrieven 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 november 2017 Tijdens de procedurevergaderingen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 4 juli 2017 en van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van 6 juli 2017 hebben de commissies gesproken over de nieuwe werkwijze van de Kamercommissies in het kader van de versterking van de kennis- en informatiepositie van de Tweede Kamer. ...

Toezegging verantwoordingsdebat 2016 over informatiebeveiliging en uitvoering motie van het lid Aukje de Vries over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging (Kamerstuk 34725-5) (#:-)
Toezegging verantwoordingsdebat 2016 over informatiebeveiliging en uitvoering motie van het lid Aukje de Vries over het voor eind 2017 wegwerken van onvolkomenheden op het gebied van informatiebeveiliging (Kamerstuk 34725-5) Brief regering begroting financiën Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 In het Verantwoordingsdebat over het jaar 2016 (Handelingen II 2016/17, nr. 81, items 3 en 6) is een aantal toezeggingen gedaan rond het thema informatiebeveiliging bij de overheid. ...

Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC) (#:-)
Stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC) Brief regering begroting financiën Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken uit uw Kamer vroeg mij om de stand van zaken van de bestuursafspraak Friese taal en cultuur (BFTC). ...

Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur (#:-)
Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juli 2018 Nederland heeft al eeuwen een sterke lokale democratie. ...

Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35) (#:-)
Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35) Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2018 Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief van 30 november 2017 van DINGtiid1, adviesorgaan voor de Friese taal. ...

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’ (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’ Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2017 Platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money publiceerde op 28 oktober jongstleden een artikel over ABDTOPConsult. ...

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies "Voor de publieke zaak" (#:-)
Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies "Voor de publieke zaak" Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2018 Dit voorjaar heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies «Voor de publieke zaak» gepubliceerd. ...

Reactie op het verzoek van het lid het Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid het Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 11 april 2018, over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 mei 2018 In het ordedebat van 11 april 2018 is op initiatief van het lid Özütok (GroenLinks) mij verzocht om een reactie op het onderzoeksrapport «Burgerinitiatief: waar een wil is ... ...

Herziening organieke wetgeving en experimenten (#:-)
Herziening organieke wetgeving en experimenten Brief regering begroting financiën Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 februari 2018 Door het vorige kabinet is een Experimentenwet gemeenten aangekondigd in onder andere de Agenda Lokale Democratie.* De wet was bedoeld om een aantal gemeenten voor een specifieke periode in de gelegenheid te stellen om, bij wijze van experiment, af te wijken van wettelijke bepalingen, teneinde op een vernieuwende wijze maatschappelijke opgaven beter aan te kunnen pakken. ...

Herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen (#:-)
Herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 januari 2018 In artikel 35 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) is bepaald dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de uitvoering van deze wet geadviseerd wordt door de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). ...

Evaluatie Instellingssubsidie Platform31 (#:-)
Evaluatie Instellingssubsidie Platform31 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2017 Op grond van artikel 4.24 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) heeft een evaluatie plaatsgevonden van de instellingssubsidie die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verstrekt aan Platform31. ...

Uitvoering begroting 2017 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII) en het Gemeentefonds (B) (#:-)
Uitvoering begroting 2017 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII) en het Gemeentefonds (B) Brief regering begroting financiën Nr. 45 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2017, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2017 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII) en het Gemeentefonds (B). ...

Derde nota van wijziging (#:-)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 42 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 15 december 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000): Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 5.244.722 5.455.381 668.894             Beleidsartikelen       1 Openbaar bestuur en democratie 28.920 28.920 21.965 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 249.167 249.167 12.714 3 Woningmarkt 4.157.089 4.157.089 487.000 4 Woonomgeving en bouw 52.486 247.486 91 5 Ruimte en omgeving 91.576 107.235 8.824 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid 148.520 148.520 513 7 Arbeidszaken overheid 27.317 27.317 575 8 Kwaliteit rijksdienst 19.535 19.535 0 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 111.579 111.579 121.932             Niet beleidsartikelen       11 Centraal apparaat 342.156 342.156 15.280 12 Algemeen 10.265 10.265 0 13 Nominaal en onvoorzien 6.112 6.112 0 14 VUT-fonds 0 0 0 B De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de departementale begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000): Baten-lastenagentschappen Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 124.918 124.918 0 Logius 206.331 206.331 0 P-Direkt 91.069 91.069 0 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 204.631 204.631 0 FMHaaglanden 106.452 106.452 0 SSC ICT 258.681 258.681 0 Rijksvastgoedbedrijf 1.312.800 1.312.800 0 Dienst van de Huurcommissie 13.214 13.214 0         Totaal 2.318.096 2.318.096 0   Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 12.433 7.000 Logius 400 0 P-Direkt 19.982 8.000 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 1.527 0 FMHaaglanden 8.106 4.200 SSC ICT 85.331 30.000 Rijksvastgoedbedrijf 771.043 575.775 Dienst van de Huurcommissie 0 0       Totaal 898.822 624.975 TOELICHTING Algemeen De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn in twee eerdere nota’s van wijziging verwerkt. ...

Verlenging diverse subsidieregelingen Minister van BZK per 1 januari 2018 (#:-)
Verlenging diverse subsidieregelingen Minister van BZK per 1 januari 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 7 november 2017. ...

Beleidskader voor gemeentelijk standplaatsenbeleid (#:-)
Beleidskader voor gemeentelijk standplaatsenbeleid Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juli 2018 Op 15 september 2017 heeft mijn voorganger u een afschrift1 gestuurd van zijn brief aan het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale ombudsman (NOM) waarin zijn reactie op de aanbevelingen van de NOM in het rapport «Woonwagenbewoner zoekt standplaats» is opgenomen. ...

Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen (#:-)
Benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2018 In artikel 35 van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp) is bepaald dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij de uitvoering van deze wet geadviseerd wordt door de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). ...

Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat de Amsterdamse initiatief- en referendumcommissie heeft geadviseerd dat er geen burgerraadpleging kan worden gehouden over de nieuwe burgemeester van Amsterdam (#:-)
Reactie op verzoek commissie inzake het bericht dat de Amsterdamse initiatief- en referendumcommissie heeft geadviseerd dat er geen burgerraadpleging kan worden gehouden over de nieuwe burgemeester van Amsterdam Brief regering begroting financiën Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2018 Bij brief van 8 maart 2018 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij verzocht om een reactie – en voor het AO democratische vernieuwing van 14 maart aanstaande – op het bericht dat de Amsterdamse initiatief- en referendumcommissie heeft geadviseerd dat er geen burgerraadpleging kan worden gehouden over de nieuwe burgemeester van Amsterdam. ...

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII) (#:-)
Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII) Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2018 In aanvulling op mijn brief van 21 december 2017 (Kamerstukken 34 775 VII, 34 775 XVIII en 34 775 B, nr. ...