Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1004 resultaten

Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 (#:-)
Meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2018 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 ter informatie1. ...

Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017) (#:-)
Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017) Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 januari 2018 Deze brief met bijlage1, die ik u schrijf mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bevat het jaarlijkse Onderhoudsrapport Specifieke Uitkeringen (OSU 2017). ...

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 (#:-)
Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 december 2017 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2017 ter informatie1. ...

Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen (#:-)
Versterken legitimiteit gemeenschappelijke regelingen Brief regering begroting financiën Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2018 Met deze brief ga ik in op uitbreiding van de mogelijkheden voor gemeenten om het bestuur van gemeenschappelijke regelingen naar hun wensen vorm te geven en daarbij een goede balans te vinden tussen effectiviteit en legitimiteit van deze regelingen. ...

Heroverweging financiële verhoudingen (#:-)
Heroverweging financiële verhoudingen Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2018 De context waarin het openbaar bestuur werkt is de afgelopen decennia sterk veranderd. ...

Mededeling van de plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 22 november 2017 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (Stb 2017, 490) (#:-)
Mededeling van de plaatsing in het Staatsblad van het Besluit van 22 november 2017 tot wijziging van het Besluit financiële verhouding 2001 in verband met het groot onderhoud gemeentefonds (tweede fase), het vaststellen en wijzigen van enkele verdeelmaatstaven van het gemeentefonds en een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (Stb 2017, 490) Brief regering begroting financiën Nr. 12 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 december 2017. ...

Verslagen financieel toezicht 2018 (#:-)
Verslagen financieel toezicht 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 mei 2018 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2018 aan (bijlage 1)1. ...

Uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole bij gemeenten over het verslagjaar 2016 (#:-)
Uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole bij gemeenten over het verslagjaar 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2017 In de Kamerbrief van 14 november 20161 werd aandacht geschonken aan de verantwoording over het verslagjaar 2015. ...

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van de Staten-Generaal (IIA) (#:-)
Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van de Staten-Generaal (IIA) Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2018 Vooruitlopend op de Slotwet 2017 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2017. ...

Uitkomst taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State (#:-)
Uitkomst taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Raad van State Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2018 In de Kamerbrief van 12 juli 2017 (Kamerstuk 34 550 IIB, nr. 9) heb ik met u het voornemen en de onderzoeksopdracht gedeeld met betrekking tot de onafhankelijke taken- en middelenanalyse voor de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman en de Raad van State. ...

Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over de uitvoering van de motie Recourt c.s. (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 mei 2018, over de uitvoering van de motie Recourt c.s. ...

Reactie op verzoek commissie over de interne werkwijze van de Raad van State en de betrokkenheid van de Kamer bij de benoeming van de vice-president (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de interne werkwijze van de Raad van State en de betrokkenheid van de Kamer bij de benoeming van de vice-president Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van uw Kamer heeft mij op 24 mei jl. gevraagd schriftelijk te reageren op een onderzoeksrapport over de Afdeling advisering van de Raad van State naar aanleiding van recente berichten in de media. ...

Uitvoering begroting 2017 Koninkrijkrelaties (#:-)
Uitvoering begroting 2017 Koninkrijkrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2017, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2017 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begroting Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds. ...

Nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII (#:-)
Nieuwe begrotingsstructuur hoofdstuk IV en hoofdstuk VII Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2018 Het is mijn voornemen om met ingang van het begrotingsjaar 2019 de artikelstructuur van de begroting van Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstuk IV) en de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (begrotingshoofdstuk VII) te wijzigen en de begroting 2019 op Prinsjesdag in de nieuwe structuur aan u aan te bieden. ...

Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van Koninkrijksrelaties (IV) (#:-)
Verplichtingenmutaties na Najaarsnota van Koninkrijksrelaties (IV) Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2018 In aanvulling op mijn brief van 21 december 2017 (Kamerstuk 34 775 IV, F) en vooruitlopend op de Slotwet 2017 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2017. ...

Adviesaanvraag Raad voor het Openbaar Bestuur inzake digitalisering en democratie (#:-)
Adviesaanvraag Raad voor het Openbaar Bestuur inzake digitalisering en democratie Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 februari 2018 Teneinde meer zicht te krijgen op de invloed van digitalisering op de Nederlandse democratie, verzoek ik de Raad voor het Openbaar Bestuur hier onderzoek naar te doen, waarbij de verschillende maatschappelijke partijen actief worden betrokken. ...

Werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop (#:-)
Werken aan een duurzame ondersteuning van politieke ambtsdragers, raadsleden voorop Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 maart 2018 Naderende gemeenteraadsverkiezingen Duizenden kandidaat-raadsleden en wethouders maken zich momenteel klaar om na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een rol te gaan spelen in onze gemeenten. ...

Planningsbrief 2018 (#:-)
Planningsbrief 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 december 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij verzocht een planningsbrief op te stellen voor 2018. ...

Reactie op verzoek commissie over compensatie in verband met verhoging pensioenpremies (#:-)
Reactie op verzoek commissie over compensatie in verband met verhoging pensioenpremies Brief regering begroting financiën Nr. 46 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 december 2017 In de brief van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken van 7 december jongstleden verzoekt u mij te reageren op de stijging van de ABP-pensioenpremie en aan te geven of ambtenaren in 2018 hiervoor gecompenseerd gaan worden. ...

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 februari 2018, over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 maart 2018 In mijn brief van 19 februari 20181 over de herziening van de organieke wetgeving en experimenten, heb ik uiteengezet op grond waarvan besloten is het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten niet bij de Tweede Kamer in te dienen. ...