Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1001 resultaten

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) (#:-)
Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) Brief regering recht staatsrecht Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 juli 2019 Op 12 maart 2019 (Handelingen I 2018/19, nr. 21, item 9) heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp, van de leden Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen, Kamerstuk 34 650; hierna: het initiatiefwetsvoorstel) aanvaard. ...

Reactie op de gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over seksuele gerichtheid in de Awgb (Kamerstuk 34650-11) (#:-)
Reactie op de gewijzigde motie Jasper van Dijk c.s. over seksuele gerichtheid in de Awgb (Kamerstuk 34650-11) Brief regering recht staatsrecht Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2019 Tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen, Kamerstuk 34 650) werd een gewijzigde motie aanvaard van de leden Jasper van Dijk, Buitenweg en Yesilgöz-Zegerius.1 In deze brief beantwoord ik de in de motie opgenomen vragen. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassingen als gevolg van een verdere modernisering van de Huurcommissie) (#:-)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassingen als gevolg van een verdere modernisering van de Huurcommissie) Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 8 mei 2018. ...

Reactie op het amendement van het lid Ronnes over het beoordelen van een huurverlagingsvoorstel in de vrije sector (#:-)
Reactie op het amendement van het lid Ronnes over het beoordelen van een huurverlagingsvoorstel in de vrije sector Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 januari 2018 Zoals ik op 24 januari tijdens de plenaire vergadering van het wetsvoorstel Modernisering Huurcommissie en introductie verhuurderbijdrage heb toegezegd (Handelingen II 2017/18, nr. 43), ga ik bij deze nader in op het amendement van het lid Ronnes (Kamerstuk 34 652, nr. 18) over het beoordelen van de huurprijs van geliberaliseerd verhuurde corporatiewoningen. ...

Invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming (#:-)
Invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. over de huurprijsbescherming Brief regering huisvesting huren en verhuren Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 april 2018 Met deze brief geef ik invulling aan de motie van het lid Beckerman c.s. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 5 december 2017 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de reactie van de fracties van de VVD, de PVV, het CDA, D66, de SP en de SGP naar aanleiding van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen). ...

Kabinetsstandpunt inzake het voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet (#:-)
Kabinetsstandpunt inzake het voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet Brief regering bestuur organisatie en beleid parlement Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2018 Bij uw Kamer is momenteel het initiatiefwetsvoorstel van de leden Van Raak (SP), Van der Linde (VVD), Sneller (D66), Nijboer (PvdA) en Van Toorenburg (CDA) aanhangig dat strekt tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE) (hierna: het wetsvoorstel).1 Het wetsvoorstel staat op 21 juni a.s. als hamerstuk op de agenda van uw Kamer. ...

Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo) (Dossier 33328)
Reactie op verzoek commissie over de impactanalyse Wet open overheid (Woo) Brief regering bestuursrecht recht Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2017 De vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken heeft mij per brief van 2 november jongstleden gevraagd om aanvullende informatie naar aanleiding van de brief van mijn ambtsvoorganger van 24 oktober1 over de impactanalyse Wet open overheid (Woo). ...

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstuk 33328) (Dossier 33328)
Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Kamerstuk 33328) Brief regering bestuursrecht recht Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Op 5 oktober 2021 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels en Sneller houdende regels over toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) en het initiatiefwetsvoorstel van de leden Snels en Sneller tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) aanvaard. ...

Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 (Dossier 32127)
Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018 Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 235 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 oktober 2019 Hierbij bied ik u aan de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2017–2018, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet1. ...

Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Hierbij bied ik u de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016–2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aan1. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 226 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 19 maart 2018. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging en aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (drieëntwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 241 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 2 november 2020. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 februari 2019. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achttiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 8 juni 2018. ...

Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) (Dossier 32127)
Voorhang concept-amvb Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (tweeëntwintigste tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 240 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 juni 2020. ...

Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie (Dossier 34775-VI)
Tweede compliance rapport over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2018 In de plenaire vergadering van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) die plaatsvond van 19 tot en met 23 maart 2018, is gesproken over de implementatie van de aanbevelingen van de GRECO aan Nederland ter preventie van corruptie en het bevorderen van integer gedrag bij het parlement, de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. ...

Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35) (#:-)
Afschrift reactie op de brief van DINGtiid, adviesorgaan voor de Friese taal over de beantwoording VSO Tussenevaluatie Friese taal en cultuur (Kamerstuk 34550-VII-35) Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2018 Hierbij ontvangt u mijn reactie op de brief van 30 november 2017 van DINGtiid1, adviesorgaan voor de Friese taal. ...

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’ (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 31 oktober 2017, over het bericht ‘Dit is de geluksmachine voor Haagse topambtenaren’ Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2017 Platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money publiceerde op 28 oktober jongstleden een artikel over ABDTOPConsult. ...

Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies "Voor de publieke zaak" (#:-)
Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het Rob-advies "Voor de publieke zaak" Brief regering begroting financiën Nr. 71 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 augustus 2018 Dit voorjaar heeft de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) het advies «Voor de publieke zaak» gepubliceerd. ...