Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

620 resultaten

Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie Waarborgfonds voor de zorgsector (WFZ) Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 november 2021 Bijgaand zend ik u ter kennisneming het rapport van Ecorys over het door hen uitgevoerde evaluatieonderzoek naar het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ)1. ...

Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Addendum bij het overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS (Dossier 35925-XVI)
Overzicht van de mutaties die zijn opgetreden na de Najaarsnota en de bijbehorende 2e suppletoire wet 2021 op de begroting van VWS Brief regering ...

Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland (Dossier 35925-XVI)
Jaarverslag 2020 Preïmplantatie genetische Testen (PGT) Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 oktober 2021 Bij deze stuur ik u het jaarverslag 2020 van PGT Nederland1, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van preïmplantatie genetische testen (PGT)2 in ons land. ...

Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief Moties en toezeggingen begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stuur ik u bijgevoegd de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer, waarover wij u voor de begroting zouden informeren. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 106 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XVI)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2022 komt te luiden: Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Voortgang financieel beheer ministerie van VWS (Dossier 35925-XVI)
Voortgang financieel beheer ministerie van VWS Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2021 Op Verantwoordingsdag (19 mei 2021) heeft uw Kamer het programmaplan verbetering financieel beheer ontvangen (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 5) dat is opgesteld om het financieel beheer van het Ministerie van VWS te verbeteren. ...

Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 (Dossier 35925-XVI)
Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerst 2021 Brief regering ...

Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 (Dossier 35925-XVI)
Werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017-2021 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Met deze brief informeer ik u over het werkprogramma 2022 van de Gezondheidsraad, en de evaluatie van de Gezondheidsraad over de periode 2017–2021. ...

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 (Dossier 35925-XVI)
Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de eerste termijn van de ontwerpbegroting VWS 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2021 Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de ontwerpbegroting VWS 2022 op 26 oktober 2021. ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-XVI)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XVI)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln.). ...

VWS-monitor september 2021 (Dossier 35925-XVI)
VWS-monitor september 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2021 Inleiding Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de VWS-monitor van september 2021 aan1. ...

Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2021 Op 28 september jl. heb ik u geïnformeerd over de voorgenomen evaluatie van de regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten1. ...

Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten (Dossier 35925-XVI)
Evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Tijdens het Wetgevingsoverleg «Jaarverslag en Slotwet 2020 VWS» van 23 juni jl. ...

Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Ontvangen ter Griffie op 21 september 2021. ...

Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (Dossier 34775-VI)
Uitwerking regeling gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 juni 2018 In het Regeerakkoord (bijlage bij Kamerstuk 34 700, nr. 34) staat als ambitie opgenomen dat vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, gratis een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen aanvragen. ...

Uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds (Dossier 36410-IV)
Uitvoering begroting 2023 Koninkrijksrelaties en BES-fonds Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2023 De Comptabiliteitswet schrijft voor dat alle majeure wijzigingen die na tweede suppletoire begroting zijn opgetreden uiterlijk drie dagen voor aanvang van het reces gemeld moeten worden aan beide Kamers der Staten-Generaal. ...

Memorie van toelichting (Dossier 36410-IV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2023–2024 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENKoninkrijksrelaties (IV)Figuur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen Koninkrijksrelaties (bedragen x € 1 mln.). ...