Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

560 resultaten

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 18 dat het gedecentraliseerde budget voor de Wmo oormerkt. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat het gedecentraliseerde budget voor de uitvoering van de Wmo oormerkt. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het recht op woningaanpassingen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 112 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 1.2.1 wordt, onder het vervallen van «dan wel» aan het einde van onderdeel b, en vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door «, dan wel» een onderdeel toegevoegd, luidende: d. woningaanpassing, indien de ingezetene meerderjarig is, bij hem thuis zorg ontvangt als bedoeld in artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg, en de woningaanpassing noodzakelijk is voor het ontvangen van die zorg. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat onder andere een minimumkwaliteit van zorgverleners en zorgaanbieders garandeert Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 159 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 3.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperten (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verplichten van gemeenten om een tegemoetkoming voor meerkosten te verstrekken voor chronisch zieken en beperten Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 februari 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 2.1.7 wordt «kan worden bepaald» vervangen door: wordt bepaald. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over opnemen van de bezoldiging van bestuurders in het jaarverslag (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over opnemen van de bezoldiging van bestuurders in het jaarverslag Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het zeer moeizaam is om salarissen en beloningen van zorgbestuurders van bepaalde thuiszorgorganisaties te achterhalen; verzoekt de regering, zorgaanbieders van een voorziening uit hoofde van de Wet maatschappelijke ondersteuning te verplichten om de bezoldiging van bestuurders en de raad van toezicht op te nemen in het jaarverslag, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbieden van elektronische veilingen tijdens de aanbestedingsprocedure Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 47 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 2.6.4 wordt een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 32 dat regelt dat zorgvragers geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor zorg en voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 140 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32 Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 1.1.1 vervalt: – CAK: het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het verbod op aanbesteding aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal die per CAO voor hun sector is afgesproken Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 79 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 18 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 2.6.4, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over de indicatie door wijkverpleegkundigen leidend laten zijn (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over de indicatie door wijkverpleegkundigen leidend laten zijn Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 125 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wanneer iemand zorg nodig heeft, dit vastgesteld dient te worden door een professional vanwege de aanwezige expertise en het juiste inschattingsvermogen van het verloop en de ontwikkeling van ziektebeelden en ondersteuningsprocessen; verzoekt de regering, in de uitwerking van de bekostiging van de wijkverpleging toe te voegen dat de indicatie die gesteld wordt door wijkverpleegkundigen leidend is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat professionals een bindend advies geven over de verstrekking van een maatwerkvoorziening Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 157 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In artikel 2.3.2 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het houden van toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het houden van toezicht door de Inspectie voor de gezondheidszorg Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 46 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 5.1, eerste lid, komt te luiden: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over een VOG voor stagiairs en vrijwilligers (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over een VOG voor stagiairs en vrijwilligers Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 48 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 27 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven over het niet aanbesteden van huishoudelijke verzorging, dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over toegang tot zorg in een instelling voor 80-plussers Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 122 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de toegang tot een verzorgingshuis drastisch inperkt voor 80-plussers; van mening dat het om sociale redenen onwenselijk kan zijn om mensen de toegang tot zorg in een instelling te ontzeggen; verzoekt de regering om, in de Wet langdurige zorg op te nemen dat 80-plussers ongeacht het zorgzwaartepakket toegang kunnen krijgen tot zorg in een instelling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Siderius en Van Gerven ter vervanging van nr. 48 over een VOG verplichting Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 147 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 48 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 3.4 wordt gewijzigd als volgt: 1. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015 (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over doorrekening van de koopkrachteffecten van de Wmo 2015 Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 123 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering om voor 1 juni 2014 een doorrekening door het Centraal Planbureau van de koopkrachteffecten van voorliggend wetsvoorstel – inclusief de stapeling van eigen bijdragen en de Wet langdurige zorg – aan de Kamer te doen toekomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen (Dossier 33841)
Amendement van de leden Siderius en Van Gerven dat regelt dat de plicht tot het verrichten van maatschappelijke nuttige activiteiten zoals opgenomen in de Participatiewet niet kan worden ingezet om professionele zorgtaken in het kader van de Wmo over te nemen Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 31 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Ontvangen 11 maart 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Na artikel 2.6.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 2.6.7 Werkzaamheden die voortkomen uit de verstrekking van een voorziening worden door het college niet aangemerkt als onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet werk en bijstand. ...

Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking (Dossier 33841)
Motie van de leden Siderius en Van Gerven over een verbod op gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking Motie bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 121 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN VAN GERVEN Voorgesteld 23 april 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, per direct een verbod in te stellen op de gedwongen verhuizingen van ouderen en mensen met een beperking, en gaat over tot de orde van de dag. ...