Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

956 resultaten

Amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat het gedeelte van verpakkingen dat niet door gezondheidswaarschuwingen wordt beslagen neutraal is, waarover bij of krachtens AMvB nadere regels worden gesteld (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Amendement; Amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat het gedeelte van verpakkingen dat niet door gezondheidswaarschuwingen wordt beslagen neutraal is, waarover bij of krachtens AMvB nadere regels worden gesteld Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141 Ontvangen 1 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 2 na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat de verkoop van tabaksproducten aan particulieren via een sigarettenautomaat wordt verboden (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Van Gerven ter vervanging van nr. 15 dat regelt dat de verkoop van tabaksproducten aan particulieren via een sigarettenautomaat wordt verboden Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15 Ontvangen 1 februari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I wordt onderdeel I als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van Gerven waarmee het gedeelte van verpakkingen dat niet door gezondheidswaarschuwingen wordt beslagen neutraal is, waarover bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Amendement; Amendement van het lid Van Gerven waarmee het gedeelte van verpakkingen dat niet door gezondheidswaarschuwingen wordt beslagen neutraal is, waarover bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels worden gesteld Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 28 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel C, wordt na artikel 2, tweede lid, een lid ingevoegd, luidende: 2a. ...

Amendement van het lid Van Gerven dat de verkoop van tabaksproducten aan particulieren via een sigarettenautomaat verbiedt (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Amendement; Amendement van het lid Van Gerven dat de verkoop van tabaksproducten aan particulieren via een sigarettenautomaat verbiedt Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID VAN GERVEN Ontvangen 28 januari 2016 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende: Ja Na artikel 9a wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 9b Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet tabaksproducten aan particulieren te verstrekken via een tabaksautomaat. ...

Motie van het lid Van Gerven over een verbod op tabaksverkoop via internet (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Motie; Motie van het lid Van Gerven over een verbod op tabaksverkoop via internet Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 28 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het voor minderjarigen relatief gemakkelijk is rookwaren aan te schaffen via het internet; constaterende dat de richtlijn zoals die er nu ligt tabaksverkoop via internet, en dus ook aan minderjarigen, niet aanpakt; verzoekt de regering, tabaksverkoop via internet te verbieden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Gerven over het tegengaan van "blurring" bij tabak (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Van Gerven over het tegengaan van "blurring" bij tabak Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN GERVEN Voorgesteld 28 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Drank- en horecawet geen ruimte biedt voor «blurring», het vermengen van functies, waardoor verkoop van alcohol in bijvoorbeeld boekenwinkels niet is toegestaan; overwegende dat er ondanks de bewezen schadelijke effecten van tabak op de volksgezondheid geen beleid wordt gevoerd om het aantal verkooppunten terug te dringen; van mening dat het niet consistent is als «blurring» bij alcohol niet mag, maar bij tabak wel; verzoekt de regering, in kaart te brengen op welke wijze «blurring» bij tabak tegengegaan kan worden en de regering daarover voor de zomer van 2016 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over 1% van de tabaksaccijnzen extra inzetten voor rookpreventie (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Motie; Motie van het lid Van Gerven over 1% van de tabaksaccijnzen extra inzetten voor rookpreventie Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 19 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 28 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks circa 2,5 miljard aan tabaksaccijnzen binnenkomt; constaterende dat Nederland naar verhouding weinig middelen inzet voor rookpreventie; constaterende dat jaarlijks in Nederland 20.000 mensen overlijden aan de gevolgen van roken en er dagelijks 100 jongeren beginnen met roken; van mening dat we sterk in moeten zetten op de preventie van het beginnen met roken; spreekt uit dat 1% van de tabaksaccijnzen extra dient te worden ingezet voor rookpreventie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven over een verplichte displayban als er geen convenant wordt gesloten (Dossier 34234)
Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten; Motie; Motie van het lid Van Gerven over een verplichte displayban als er geen convenant wordt gesloten Kamerstuk economie gezondheidsrisico's industrie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN Voorgesteld 28 januari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een displayban de zichtbaarheid van rookwaren sterk vermindert en daarmee rokers en potentiële rokers minder in de verleiding brengt; constaterende dat er nu gesprekken gaande zijn tussen het ministerie en de supermarktbranche, die op 1 juli 2016 tot een convenant over de displayban moeten leiden; verzoekt de regering om, bij het niet komen tot een convenant per 1 juli 2016, alsnog over te gaan tot het verplichten van een displayban, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Gerven en Van Nispen over financiële ruimte inzetten voor noodlijdende onderdelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie (Dossier 34210)
Voorjaarsnota 2015; Motie; Motie van de leden Van Gerven en Van Nispen over financiële ruimte inzetten voor noodlijdende onderdelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie Kamerstuk begroting financiën Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN VAN NISPEN Voorgesteld 30 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er brede overeenstemming bestaat over het feit dat bepaalde delen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onder grote druk staan; overwegende dat er financiële ruimte is gevonden op deze begroting door de tarieven die het Rijksvastgoedbedrijf in rekening brengt, structureel te verlagen; verzoekt de regering, de opbrengst van deze tariefverlaging in te zetten voor de meest noodlijdende onderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Gerven en Karabulut over niet bezuinigen op de huurtoeslag (Dossier 34210)
Voorjaarsnota 2015; Motie; Motie van de leden Van Gerven en Karabulut over niet bezuinigen op de huurtoeslag Kamerstuk begroting financiën Nr. 4 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN KARABULUT Voorgesteld 30 juni 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bijna 1 miljoen huishoudens maandelijks te weinig over zullen houden om van te leven in 2017; constaterende dat de huurtoeslag een gericht instrument is waar steeds meer huurders in een financieel benarde positie een beroep op doen; verzoekt de regering, niet te bezuinigen op de huurtoeslag, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Het bericht dat Sanquin een koper zoekt voor Sanquin Plasma Products (SPP)
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat Sanquin een koper zoekt voor Sanquin Plasma Products (SPP) (ingezonden 31 mei 2018). ...

Het bericht ‘De innige samenwerking tussen douane en tabaksindustrie’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «De innige samenwerking tussen douane en tabaksindustrie» (ingezonden 1 juni 2018). ...

Het bericht ‘Minder gevallen baarmoederhalskanker voorkomen door afname vaccinaties’
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Minder gevallen baarmoederhalskanker voorkomen door afname vaccinaties» (ingezonden 28 juni 2018). ...

De capaciteit in de mondzorg
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de capaciteit in de mondzorg (ingezonden 6 juli 2018). ...

Het bericht dat de gemeenten Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de gemeente Bergen op Zoom intensieve contacten onderhoudt met tabaksfabrikant Philip Morris (ingezonden 27 juli 2018). ...

De brandbrief van de FNV over de ambulancezorg
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over de brandbrief van de FNV over de ambulancezorg (ingezonden 1 augustus 2018). ...

Het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen
Vragen van de leden Van Gerven en Hijink (beiden SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid van pappen en nathouden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bij inspecties in thuiszorginstellingen (ingezonden 2 augustus 2018). ...

Het bericht ‘ZGT hangt aan het infuus bij de bank’
Vragen van de leden Hijink en Van Gerven (beiden SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «ZGT hangt aan het infuus bij de bank» (ingezonden 16 juli 2018). ...

De dalende deelname van vrouwen aan baarmoederhalskankerscreening
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de dalende deelname van vrouwen aan baarmoederhalskankerscreening (ingezonden 7 augustus 2018). ...

het bericht dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gedwongen wordt de magistrale bereiding van het middel CDCA (chenodeoxycholzuur) voor de zeldzame stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xanthomatose) te staken
Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht dat het Academisch Medisch Centrum (AMC) door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gedwongen wordt de magistrale bereiding van het middel CDCA (chenodeoxycholzuur) voor de zeldzame stofwisselingsziekte CTX (cerebrotendineuze xanthomatose) te staken (ingezonden 10 augustus 2018). ...