Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

583 resultaten

Voorstel van Rijkswet (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Voorstel van Rijkswet (herdruk) Voorstel van wet ...

Koninklijke boodschap (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Koninklijke boodschap (herdruk) Koninklijke boodschap ...

Memorie van toelichting (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Memorie van toelichting (herdruk) Memorie van toelichting ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) (Dossier 33852-(R2023))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (herdruk) Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33872)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 april 2013 en het nader rapport d.d. 11 februari 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie. ...

Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015 (Dossier 34000-VI)
Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij voornemens zijn gevolg te geven aan de moties die uw Kamer heeft aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015. 1. ...

Afschrift van de brief aan Mentorschap Nederland om een financiële bijdrage voor voortzetting van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland (Dossier 34000-VI)
Afschrift van de brief aan Mentorschap Nederland om een financiële bijdrage voor voortzetting van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Bijgaand zend ik op uw verzoek de beschikking die ik op 10 februari jl. zond aan Mentorschap Nederland naar aanleiding van hun verzoek om een financiële bijdrage voor voortzetting van een landelijke kennisfunctie1. ...

Rapportagebrief Internationale Misdrijven (Dossier 34000-VI)
Rapportagebrief Internationale Misdrijven Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 september 2014 Inleiding Tijdens het algemeen overleg van de vaste commissie voor Justitie van 5 juni 2007 (Kamerstuk 30 800 VI, nr. 116), heeft de toenmalige Minister van Justitie toegezegd uw Kamer jaarlijks een rapportagebrief te sturen over de aanpak van internationale misdrijven. ...

Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake gratieverlening (Dossier 34000-VI)
Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake gratieverlening Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van uw Kamer heeft mij bij brief van 11 september 2014 verzocht om beantwoording van een aantal vragen inzake gratieverlening. ...

Memorie van Toelichting (2e herdruk) (Dossier 34157)
Memorie van Toelichting (2e herdruk) Memorie van toelichting ...

Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen (Dossier 34300-X)
Motie van het lid Eijsink c.s. over oriëntatie op de voordelen van meerjarige defensieplannen Motie begroting financiën Nr. 49 MOTIE VAN HET LID EIJSINK C.S. ...

Nota van wijziging (Dossier 33286)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33286)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag europese zaken immigratie internationaal migratie en integratie Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 13 mei 2013 De regering is de commissie erkentelijk voor de aandacht die zij aan het onderhavige wetsvoorstel heeft geschonken en voor de gestelde vragen. ...

Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag (Dossier 33400-VI)
Ontwikkelingen Verklaring Omtrent het Gedrag Brief regering begroting financiën Nr. 87 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 januari 2013 In vervolg op eerdere brieven1informeer ik u over relevante ontwikkelingen in het kader van het integriteitsinstrument Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). ...

Achtste Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Dossier 33400-VI)
Achtste Monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2012 Inleiding Bijgaand doe ik u toekomen de achtste meting van de monitor Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) *). ...

Beantwoording brief commissie m.b.t. beschermingsprogramma’s voor getuigen bij internationale tribunalen (Dossier 33400-VI)
Beantwoording brief commissie m.b.t. beschermingsprogramma’s voor getuigen bij internationale tribunalen Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 december 2012 Op 4 december jl. heb ik uw Kamer een brief gestuurd waarin ik kenbaar heb gemaakt u op de hoogte te zullen stellen van de aanvullende procedurele waarborgen die ik zal nemen in de asielprocedure in het geval dat beschermingsprogramma’s voor getuigen bij internationale tribunalen aan de orde zijn (Aanhangsel Handelingen II, 2012/2013, nr. 732). ...

Nadere uitwerking budgettaire opgave Veiligheid en Justitie (Dossier 33400-VI)
Nadere uitwerking budgettaire opgave Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2013 I Inleiding Veiligheid en de rechtsstaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. ...

Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2013 (Dossier 33400-VI)
Reactie op de aangenomen moties, ingediend tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2013 Brief regering begroting financiën Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2012 Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij voornemens zijn gevolg te geven aan de moties die uw Kamer heeft aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2013. 1) de gewijzigde motie-Schouw/Segers over het in kaart brengen van de effecten van de bezuinigingen (33 400-VI, nr. 46) Dictum (motie): verzoekt de regering, bij de uitwerking van de aangekondigde bezuinigingen op het gevangeniswezen expliciet in kaart te brengen wat dit betekent voor de werkgelegenheid in de betreffende regio’s, voor recidivereductie en voor eventuele bijzondere omstandigheden van de gemeenten die worden getroffen door deze bezuinigingsmaatregelen. ...

Reactie op het rapport 'Erven zonder financiële zorgen'van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen (Dossier 33400-VI)
Reactie op het rapport 'Erven zonder financiële zorgen'van de Radboud Universiteit en Netwerk Notarissen Brief regering begroting financiën Nr. 94 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 maart 2013 In deze brief geef ik een reactie op het rapport «Erven zonder financiële Zorgen» van het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en Netwerk Notarissen (hierna: het rapport). ...

Openstaande vrijheidsstraffen (Dossier 33400-VI)
Openstaande vrijheidsstraffen Brief regering begroting financiën Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 februari 2013 1. ...