Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

522 resultaten

Toelichting op de precieze invulling van het overgangsrecht voor intrekking besluit i.v.m. artikel 10 van de Successiewet 1956 (Dossier 31930)
Toelichting op de precieze invulling van het overgangsrecht voor intrekking besluit i.v.m. artikel 10 van de Successiewet 1956 Brief regering belasting economie financiën ondernemen Nr. 92 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2012 De vaste commissie voor Financiën heeft mij verzocht u in te lichten over de invulling van het door mij toegezegde overgangsrecht voor de toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33287)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Aan het in artikel IV, onderdeel B, opgenomen artikel 13l, negende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt een volzin toegevoegd, luidende: De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de eerste volzin wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. ...

Nota van wijziging (Dossier 33287)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33287)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 15 juni 2012 Inhoudsopgave 1. ...

Hoofdlijnennotitie inzake uitwerking Begrotingsakkoord 2013 op het punt van de herziening van het fiscale regime voor kosten van woon-werkverkeer (forensentax) (Dossier 33287)
Hoofdlijnennotitie inzake uitwerking Begrotingsakkoord 2013 op het punt van de herziening van het fiscale regime voor kosten van woon-werkverkeer (forensentax) Brief regering belasting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 juli 2012 Op 4 juni 2012 is het wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 20131 aan uw kamer voorgelegd. ...

Nota van verbetering (Dossier 33287)
Nota van verbetering Nota van verbetering belasting financiën Nr. 21 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 21 juni 2012 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I Het opschrift komt te luiden:Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013). ...

Voorstel van wet (Dossier 33287)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting financiën Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33287)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 20 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Aan het in artikel II, onderdeel E, opgenomen artikel 32bd van de Wet op de loonbelasting 1964 wordt een lid toegevoegd, luidende: 3. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33287)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting financiën Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33287)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting financiën Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten (Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013). ...

Adviezen Raad van State en nader rapport (Dossier 33287)
Adviezen Raad van State en nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport belasting financiën Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT 1 Hieronder zijn opgenomen de twee adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 mei 2012, en het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 30 mei 2012 en het nader rapport d.d. 23 juni 2011, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 33287)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën Nr. 22 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 juni 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Het in artikel IV, onderdeel B, opgenomen artikel 13l van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente (Dossier 33287)
Uitvoeringsbesluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente Brief regering belasting financiën Nr. 24 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Ontvangen ter Griffie op 12 oktober 2012. ...

Schriftelijke antwoorden over wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 n.a.v. wetgevingsoverleg d.d. 18 juni 2012 (Dossier 33287)
Schriftelijke antwoorden over wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 n.a.v. wetgevingsoverleg d.d. 18 juni 2012 Brief regering belasting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 juni 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg van 18 juni 2012 is onder andere gesproken over het bovenstaande wetsvoorstel, dat de uitwerking bevat van fiscale maatregelen uit het door de fracties van de VVD, het CDA, D66, GroenLinks, de ChristenUnie en het kabinet gesloten Begrotingsakkoord 2013. ...

Reactie op verzoek van de leden Van Dam en Bashir over de doorwerking van de reiskostenmaatregelen naar toeslagen (Dossier 33287)
Reactie op verzoek van de leden Van Dam en Bashir over de doorwerking van de reiskostenmaatregelen naar toeslagen Brief regering belasting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juni 2012 Naar aanleiding van uw brief van 7 juni 2012 waarin u mij het stenografisch verslag van het ordedebat van die datum toezendt met daarin het verzoek van de leden Van Dam (PvdA) en Bashir (SP) om een brief over de doorwerking van de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding naar de toeslagen, deel ik u het volgende mede. ...

Voorstel van wet (Dossier 33400-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 18 september 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33400-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State). ...

Fiscale toezeggingen (Dossier 33400-IX)
Fiscale toezeggingen Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012 Met deze brief geef ik graag gevolg aan enkele toezeggingen. ...

Effectenrapportage DGA-pakket (Dossier 33400-IX)
Effectenrapportage DGA-pakket Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 oktober 2012 Tijdens het wetgevingsoverleg Belastingplan 2010 c.s. is toegezegd dat de Tweede Kamer zal worden geïnformeerd over de effecten van de wijzigingen met betrekking tot de fiscale positie van de directeur-grootaandeelhouder zodra er enig zicht op de effecten is1. ...

Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Dossier 33400-IX)
Plaatsing in Staatsblad van het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 januari 2013 Hierbij deel ik u, conform artikel 15, elfde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, mede dat het Besluit van 20 december 2012 tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten is geplaatst in Staatsblad 2012/694. ...