Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

111 resultaten

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement ter beperking van het maximum aantal functies dat een individu kan bekleden Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANGOntvangen 15 december 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:INa artikel I worden een artikel ingevoegd, luidende:ARTIKEL IAIndien het bij koninklijke boodschap van 6 november 2008 ingediende voorstel van wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (Kamerstukken 2008/2009, 31 763, nr. 1–2) tot wet wordt verheven, worden in die wet de volgende wijzigingen aangebracht:AIn artikel I, onderdeel Cc, wordt artikel 132a lid 1 als volgt gewijzigd:1. ...

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement als aanvulling op de bepaling die tegenstrijdig belang tegengaat Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 24AMENDEMENT VAN DE LEDEN TANG EN IRRGANGOntvangen 14 december 2009De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:In artikel I wordt «Afdeling 2 van titel 3» en B [ vervallen] vervangen door:AFDELING 5 VAN TITEL 4BAan artikel 129 wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:7. ...

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Nader gewijzigd amendement om er voor te zorgen dat het bestuur het dividendbesluit moet goedkeuren Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 15NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG C.S. ...

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Gewijzigd amendement om er voor te zorgen dat het bestuur het dividendbesluit moet goedkeuren Kamerstuk burgerlijk recht recht 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 12GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG C.S. ...

officiële publicatie (Dossier 31058)
Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht); Amendement om er voor te zorgen dat het bestuur het dividendbesluit moet goedkeuren Kamerstuk 31 058Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)nr. 9AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANGOntvangen 22 oktober 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Artikel I wordt als volgt gewijzigd:IIn onderdeel HH, punt 5, wordt in artikel 208, zesde lid, de zinsnede «artikel 216 lid 2» vervangen door: de derde zin van artikel 216 lid 3.IIIn onderdeel JJ komt artikel 216 te luiden:Artikel 2161. ...

Amendement van de leden Schouten en Irrgang over het melden van voornemens om over te gaan tot uitgaven uit het EFSF (Dossier 33029)
Amendement van de leden Schouten en Irrgang over het melden van voornemens om over te gaan tot uitgaven uit het EFSF Amendement ...

Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Irrgang ter vervanging van nr. 4 over het melden van voornemens om over te gaan tot uitgaven uit het EFSF (Dossier 33029)
Gewijzigd amendement van de leden Schouten en Irrgang ter vervanging van nr. 4 over het melden van voornemens om over te gaan tot uitgaven uit het EFSF Amendement ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 64 over het overhevelen van de niet-bestede middelen uit het Aanvullend Beleidsakkoord voor 2010, naar het Infrastructuurfonds (Hoogwaterbestedingsprogramma) (Dossier 32500-A)
Nader gewijzigd amendement van het lid Slob c.s. ter vervanging van nr. 64 over het overhevelen van de niet-bestede middelen uit het Aanvullend Beleidsakkoord voor 2010, naar het Infrastructuurfonds (Hoogwaterbestedingsprogramma) Amendement begroting financiën Nr. 66 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SLOB C.S. ...

Amendement van het lid Irrgang c.s. strekkende tot het ongedaan maken van de verwijdering van de bepalingen van het amendement Tang en Irrgang (#:-)
Amendement van het lid Irrgang c.s. strekkende tot het ongedaan maken van de verwijdering van de bepalingen van het amendement Tang en Irrgang Amendement burgerlijk recht recht Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG C.S. ...

Amendement van het lid Irrgang ter dekking van het amendement van het lid Irrgang (Kamerstuk 32 500 V, nr. 21) (#:-)
Amendement van het lid Irrgang ter dekking van het amendement van het lid Irrgang (Kamerstuk 32 500 V, nr. 21) Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG Ontvangen 6 december 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 04 Internationale financiële betrekkingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 50 000 (x € 1 000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Irrgang ter vervanging van nr. 8 ter dekking van het amendement Irrgang 32500 V nr. 76 (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Irrgang ter vervanging van nr. 8 ter dekking van het amendement Irrgang 32500 V nr. 76 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8 Ontvangen 15 december 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 04 Internationale financiële betrekkingen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 40 000 (x € 1 000). ...

Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur (#:-)
Motie-Driessen c.s. over de vertrekpremie van de directeur Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN C.S. ...

Amendement van het lid Irrgang over een toekenning van 23 miljoen euro aan HIV/Aids bestrijding (#:-)
Amendement van het lid Irrgang over een toekenning van 23 miljoen euro aan HIV/Aids bestrijding Amendement begroting financiën Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG Ontvangen 14 december 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:I In artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 23 000 (x € 1 000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Irrgang ter vervanging van nr. 21 over het toekennen van 50 miljoen euro aan UNAIDS en het GFATM (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Irrgang ter vervanging van nr. 21 over het toekennen van 50 miljoen euro aan UNAIDS en het GFATM Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 76 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21 Ontvangen 15 december 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 40 000 (x € 1 000). ...

Amendement van de leden Voordewind en Irrgang over het stopzetten van een gedeelte van de sectorale steurn aan Rwanda (#:-)
Amendement van de leden Voordewind en Irrgang over het stopzetten van een gedeelte van de sectorale steurn aan Rwanda Amendement begroting financiën Nr. 77 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN IRRGANG Ontvangen 15 december 2010De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:In artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 4 700 (x € 1 000). ...

Amendement van het lid Irrgang over een toekenning van 20 miljoen euro aan UNAIDS en de GFATM (#:-)
Amendement van het lid Irrgang over een toekenning van 20 miljoen euro aan UNAIDS en de GFATM Amendement begroting financiën Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID IRRGANG Ontvangen 6 december 2010De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 20 000 (x € 1 000). ...

Motie-Voordewind/Irrgang over de zaak-Victoire Ingabire (#:-)
Motie-Voordewind/Irrgang over de zaak-Victoire Ingabire Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN IRRGANG Voorgesteld 15 december 2010De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat er een inval is gedaan in het huis van de familie Ingabire op verzoek van de Rwandese regering op basis van het VN-verdrag antiterrorisme; constaterende, dat het VN-verdrag anti-terrorisme alleen van toepassing is indien er geen sprake is van een politiek proces;overwegende, dat volgens artikel 6 EVRM geen juridische medewerking verleend mag worden aan staten waar geen sprake is van een eerlijk proces; verzoekt de regering voordat ingewonnen informatie over de zaak Victoire Ingabire wordt afgegeven aan de Rwandese regering, de Kamer hierover te informeren, en gaat over tot de orde van de dag.VoordewindIrrgang ...

Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm (#:-)
Motie Dijkhoff c.s. over het per 2011 verlagen van de directiesalarissen tot op of onder de dg-norm Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Gewijzigde motie Dikkers c.s. over de beloningsstructuur bij VN-instellingen (t.v.v. 32500 V, nr. 26) (#:-)
Gewijzigde motie Dikkers c.s. over de beloningsstructuur bij VN-instellingen (t.v.v. 32500 V, nr. 26) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S. ...

Motie Dikkers c.s. over handhaven van 0,8% bnp voor ontwikkelingssamenwerking (#:-)
Motie Dikkers c.s. over handhaven van 0,8% bnp voor ontwikkelingssamenwerking Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S. ...