Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken (#:-)
Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center (#:-)
Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een gezamenlijke aanpak nodig is om natuur en biodiversiteit in Nederland te beschermen, aangezien er onder meer zorgen zijn over de afname van bestuivende insecten en weidevogels; constaterende dat achttien organisaties uit onder meer land- en tuinbouw, wetenschap en natuurorganisaties werken aan een Deltaplan Biodiversiteit; verzoekt de regering, het Deltaplan Biodiversiteit inhoudelijk te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over verlenging van de extra ondersteuning voor SZH (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over verlenging van de extra ondersteuning voor SZH Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) zich inzet voor behoud van ons levend erfgoed en wil voorkomen dat oorspronkelijke rassen uitsterven; overwegende dat de SZH in de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft vervuld bij het in stand houden en promoten van zeldzame huisdierrassen; van mening dat in het afgelopen jaar de beperkte capaciteit bij de SZH bovenmatig is ingezet bij het verminderen van de gevolgen van de fosfaatregelgeving voor zeldzame runderrassen en dat de SZH daardoor onvoldoende is toegekomen aan haar kerntaken; verzoekt de regering, de extra ondersteuning, gelet op de uitzonderlijke situatie in 2017, voor nog een jaar te verlengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over het Deltaplan Biodiversiteit (t.v.v. 34775-XIII-39) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over het Deltaplan Biodiversiteit (t.v.v. 34775-XIII-39) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 53 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Lodders c.s. over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0 (#:-)
Motie van het lid Lodders c.s. over de voortgang van de Impulsagenda Greenport 3.0 Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID LODDERS C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over voorstellen voor natuurinclusieve steden (Dossier 35000-XIV)
Motie van het lid Geurts c.s. over voorstellen voor natuurinclusieve steden Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Weverling c.s. over slimme oplossingen voor meer groen in steden (Dossier 35000-XIV)
Motie van het lid Weverling c.s. over slimme oplossingen voor meer groen in steden Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID WEVERLING C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over een norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau (t.v.v. 35000-XIV-36) (Dossier 35000-XIV)
Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over een norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau (t.v.v. 35000-XIV-36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over een uitvoeringsagenda voor verbetering van bodembeheer en plantgezondheid (Dossier 35000-XIV)
Motie van het lid Geurts c.s. over een uitvoeringsagenda voor verbetering van bodembeheer en plantgezondheid Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over de acties uit de green deal duurzame zorg (Dossier 35000-J)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over de acties uit de green deal duurzame zorg Motie begroting financiën Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat medicijnresten in water een belangrijk onderdeel is van de green deal duurzame zorg; overwegende dat zuivering door rioolwaterzuiveringsinstallaties belangrijk is om het doel te realiseren; verzoekt de regering, concreet te maken op welke termijn de acties uit de green deal uitgevoerd zullen zijn, wanneer de rioolwaterzuiveringsinstallaties medicijnresten gaan zuiveren en wat het effect zal zijn op de concentraties in het water, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kröger c.s. over een zorgvuldig besluit over de zandwinning IJsselmeer (Dossier 35000-J)
Motie van het lid Kröger c.s. over een zorgvuldig besluit over de zandwinning IJsselmeer Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID KRÖGER C.S. ...

Amendement van de leden De Groot en Dik-Faber over natuurdoelstellingen in de wet (Dossier 34985)
Amendement van de leden De Groot en Dik-Faber over natuurdoelstellingen in de wet Amendement natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE GROOT EN DIK-FABER Ontvangen 25 juni 2019 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: Na onderdeel Aa wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ab In artikel 2.15, eerste lid, wordt na «milieu» ingevoegd «, de natuurbescherming» en wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een komma een onderdeel toegevoegd, luidende: f. de gunstige staat van instandhouding van de van nature in Nederland in het wild levende dier- en plantensoorten en de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats en habitats van soorten, ter uitvoering van de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn. ...

Gewijzigd amendement van de leden De Groot en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 over natuurdoelstellingen in de wet (Dossier 34985)
Gewijzigd amendement van de leden De Groot en Dik-Faber ter vervanging van nr. 16 over natuurdoelstellingen in de wet Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE GROOT EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Van Toorenburg c.s. over een subsidie voor Stichting Q-Support (#:-)
Amendement van het lid Van Toorenburg c.s. over een subsidie voor Stichting Q-Support Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden De Groot en Dik-Faber over borgen dat boven de 30 graden buitentemperatuur geen langeafstandstransporten plaatsvinden (t.v.v. 35470-XIV-10) (Dossier 35470-XIV)
Gewijzigde motie van de leden De Groot en Dik-Faber over borgen dat boven de 30 graden buitentemperatuur geen langeafstandstransporten plaatsvinden (t.v.v. 35470-XIV-10) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DE GROOT EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 10 Voorgesteld 2 juli 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat nationaal nu is vastgelegd dat veetransporten met een buitentemperatuur van meer dan 35 graden niet meer toegestaan zijn als geen koelsysteem aanwezig is; overwegende dat de transportverordening in het kader van de Farm to Fork strategie binnenkort zal worden aangepast; constaterende dat in het Regeerakkoord is afgesproken dat Nederland zich zal inspannen om tot een verbetering van het dierenwelzijn en een gelijk speelveld in Europa te komen; overwegende dat de Europese Commissie zelf in 2019 opriep geen langeafstandstransporten te doen als de buitentemperatuur 30 graden of hoger is; verzoekt de regering, zich blijvend in te zetten in de EU om in de Transportverordening te borgen dat boven de 30 graden buitentemperatuur geen langeafstandstransporten plaatsvinden als er geen koelsysteem aanwezig is of andere aantoonbare maatregelen zijn toegepast om de hitte in de wagen te beperken en de Kamer hierover tijdig te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen van producten (Dossier 35347)
Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen van producten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem natuur en milieu organisatie en beleid stoffen Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. ...