Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Motie van het lid Jetten c.s. over snelle verplaatsing van personen (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over snelle verplaatsing van personen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV (#:-)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over een aparte regeling voor energiecoöperaties Zon-PV Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen (#:-)
Motie van het lid Moorlag c.s. over werven van technici en vakmensen Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN HET LID MOORLAG C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties (#:-)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over inventariseren van belemmeringen bij innovaties Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN HET LID YEŞILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over overleg over duurzame investeringen in Nederland (t.v.v. 34775-XIII, nr. 70) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over overleg over duurzame investeringen in Nederland (t.v.v. 34775-XIII, nr. 70) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 118 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over het pilotproject Blue Energy (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over het pilotproject Blue Energy Motie begroting financiën Nr. 103 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Blue Energy is benoemd tot een van de Nationaal Iconen; overwegende dat Blue Energy grote kansen biedt voor de energietransitie en voor energieopslag, maar ook een interessant exportproduct is voor de Nederlandse watersector; overwegende dat wordt gewerkt aan een pilotproject in Katwijk, waarvoor een bestuursakkoord is afgesloten tussen Hoogheemraadschap Rijnland, Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk; verzoekt de regering, actief bij te dragen aan het realiseren van het pilotproject Blue Energy, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen (Dossier 34957)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over duidelijkheid over wanneer de Minister van Economische Zaken en Klimaat een tijdelijke maatregel kan opleggen Amendement bodem energie natuur en milieu Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging (Dossier 34957)
Motie van het lid Dik-Faber over middelen uit het regiofonds beschikbaar stellen voor geestelijke verzorging Motie bodem energie natuur en milieu Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 11 over opname van het meet- en regelprotocol in een ministeriële regeling (Dossier 34957)
Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 11 over opname van het meet- en regelprotocol in een ministeriële regeling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem energie natuur en milieu Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van het lid Van der Lee c.s. over een integraal totaaloverzicht van alle verwachte kosten (Dossier 34957)
Motie van het lid Van der Lee c.s. over een integraal totaaloverzicht van alle verwachte kosten Motie bodem energie natuur en milieu Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen (Dossier 34957)
Motie van het lid Jetten c.s. over het zwaarwegende veiligheidsbelang van omwonenden in Groningen Motie bodem energie natuur en milieu Nr. 34 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 42 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied (Dossier 34957)
Nader gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 42 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem energie natuur en milieu Nr. 44 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Amendement van het lid Jetten c.s. over motviering van het zwaarwegend belang van de veiligheidsrisico's voor omwonenden (Dossier 34957)
Amendement van het lid Jetten c.s. over motviering van het zwaarwegend belang van de veiligheidsrisico's voor omwonenden Amendement bodem energie natuur en milieu Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 24 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied (Dossier 34957)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 24 over geen nieuwe opsporingsvergunningen in het Waddengebied Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem energie natuur en milieu Nr. 42 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte Motie economie markttoezicht Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij de transitie van onze warmtevoorziening van belang is dat stap één uit de trias energetica – het besparen van energie – niet wordt overgeslagen; verzoekt de regering om, samen met onder meer warmtebedrijven en de bouwsector invulling te geven aan een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (#:-)
Motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie Motie economie markttoezicht Nr. 21 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (t.v.v. 34723-21) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-faber c.s. over alternatieven voor de gasreferentie (t.v.v. 34723-21) Motie (gewijzigd/nader) economie markttoezicht Nr. 29 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Jetten en Dik-Faber over de vergroening van warmtenetten (#:-)
Motie van de leden Jetten en Dik-Faber over de vergroening van warmtenetten Motie economie markttoezicht Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN JETTEN EN DIK-FABER Voorgesteld 20 februari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat warmtenetten gevoed kunnen worden door verschillende warmtebronnen en dat de klimaatvoetafdruk per warmtebron sterk kan verschillen; overwegende dat de verduurzaming van de warmtevoorziening onderdeel zal moeten zijn van het overleg met marktpartijen voor het klimaatakkoord; overwegende dat inzicht in en continue verbetering van de CO2-prestatie van warmtenetten gewenst is; verzoekt de regering, met de branche te bezien hoe gebruikers op een toegankelijke manier geïnformeerd kunnen worden over de warmtebron en hoe duurzaam die is, bijvoorbeeld via een toekomstbestendig CO2-prestatielabel; verzoekt de regering tevens, met de branche afspraken te maken over de vergroening van warmtenetten met als doel de CO2-prestaties te verbeteren en met voorstellen te komen om de verduurzaming van warmtenetten verder te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over transparantie over de herkomst van elektriciteit (Dossier 34627)
Motie van de leden Dik-Faber en Jetten over transparantie over de herkomst van elektriciteit Motie energie natuur en milieu Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN Voorgesteld 25 januari 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alleen voor groene stroom garanties van oorsprong, GvO's, verplicht zijn, waardoor de herkomst van grijze stroom onduidelijk is voor consumenten; overwegende dat de Council of European Energy Regulators, CEER, 100% transparantie aanbeveelt voor de stroommarkt, zodat er een gelijk speelveld voor producenten van groene en grijze stroom is en transparantie voor de consument ontstaat; overwegende dat het vrijwillig certificeren van grijze stroom bij CertiQ niet leidt tot een gelijk speelveld en volledige transparantie voor consumenten; verzoekt de regering, zich in Europees verband actief te blijven inzetten voor een wettelijke plicht voor transparantie over de herkomst van grijze stroom via garanties van oorsprong; verzoekt de regering tevens, zich in te spannen om al eerder met goedwillende Europese landen een wettelijke plicht af te spreken en op nationaal niveau afspraken te maken met energieleveranciers om op korte termijn tot transparantie over de herkomst van elektriciteit te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...