Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

55 resultaten

Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over een initiatievenloket en een overheidsloket in het kader van waterveiligheidsprojecten (#:-)
Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over een initiatievenloket en een overheidsloket in het kader van waterveiligheidsprojecten Motie begroting financiën Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat waterveiligheidsprojecten vaak nieuwe kansen opleveren op het gebied van onder andere natuur, recreatie en ondernemen; constaterende dat deze projecten vaak gepaard gaan met een complexe mix van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheden en uitvoerende overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, wat het moeilijk kan maken voor mensen en ondernemers om in te spelen op de nieuwe mogelijkheden die deze projecten vaak opleveren; van mening dat het in elke fase van het proces, en bij uitstek na afronding van een project, glashelder moet zijn waar initiatiefnemers terechtkunnen om kansen aan te dragen en nieuwe kansen te grijpen; verzoekt de regering, hiervoor zorg te dragen door in de verkenningsfase een initiatievenloket in te richten waar wordt bekeken of hun initiatieven direct in te passen zijn in het waterveiligheidsproject; verzoekt de regering tevens, te stimuleren dat mensen en ondernemers na afloop van een waterveiligheidsproject met initiatieven terechtkunnen bij één overheidsloket, waarbij het tarief voor vergunningen altijd goed onderbouwd moet zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Sienot over eerder aanpakken van veelvoorkomende stoffen (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Sienot over eerder aanpakken van veelvoorkomende stoffen Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SIENOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM schat dat jaarlijks 140.000 kilo medicijnresten en 30.000 kilo röntgencontrastvloeistof in het water terechtkomen en dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen door het toenemende medicijngebruik; constaterende dat er een ketenaanpak medicijnresten uit water is gestart, waarbij voor alle stappen in de keten – van farmaceut tot patiënt – stappen nodig zijn; overwegende dat artsen het beste medicijn voor de patiënt moeten kunnen blijven voorschrijven; overwegende dat het van belang is om niet alleen naar end-of-pipe oplossingen te kijken, maar ook eerder in de keten maatregelen te treffen; overwegende dat een samenhangende aanpak en doelen ontbreken en het van belang is dat de overheid hierbij de regie heeft; verzoekt de regering om, ook eerder in de keten pilots te doen starten en kennisdeling te ondersteunen, zodat er een samenhangende aanpak van bron tot eindpunt ontstaat; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken wat het meest effectieve instrument is voor aanpak van een aantal veelvoorkomende stoffen eerder in de keten, zodat alle ketenpartijen zich daarop kunnen richten en de doelen helder zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over de apotheek als vooruitgeschoven post van kca-inzameling (#:-)
Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over de apotheek als vooruitgeschoven post van kca-inzameling Motie begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in bijna 25% van de gemeenten de inzameling van niet-gebruikte geneesmiddelen nog altijd moeizaam verloopt; constaterende dat er tussen Rijk, VNG en KNMP afspraken zijn gemaakt over de inzameling van medicijnen door de apotheek; overwegende dat het beter is om te voorkomen dat er medicijnafval in het water komt dan om het water achteraf te moeten reinigen; verzoekt de regering om, in VNG-verband te zorgen dat in alle Nederlandse gemeenten de apotheek gaat functioneren als een vooruitgeschoven post van de gemeentelijke kca-inzameling en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling (t.v.v. 34775-J-8) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling (t.v.v. 34775-J-8) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8 Voorgesteld 5 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in bijna 25% van de gemeenten de inzameling van niet-gebruikte geneesmiddelen nog altijd moeizaam verloopt; constaterende dat er tussen Rijk, VNG en KNMP afspraken zijn gemaakt over de inzameling van medicijnen door de apotheek; overwegende dat het beter is om te voorkomen dat er medicijnafval in het water komt dan om het water achteraf te moeten reinigen; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de VNG hoe de resterende knelpunten opgelost kunnen worden; en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (t.v.v. 34775-XII-45) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (t.v.v. 34775-XII-45) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen Motie begroting financiën Nr. 23 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over één centraal meldpunt inzake klimaatbeleid (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over één centraal meldpunt inzake klimaatbeleid Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Motie van het lid Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Sienot c.s. over ook restwarmte van datacenters meetellen Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (t.v.v. 35000-XIII-23) (Dossier 35000-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over verzegeling van gasaansluitingen (t.v.v. 35000-XIII-23) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YESILGÖZ-ZEGERIUS C.S. ...

Motie van het lid Sienot c.s. over schotten in het SDE+-budget (Dossier 35000-XIII)
Motie van het lid Sienot c.s. over schotten in het SDE+-budget Motie begroting financiën Nr.40 MOTIE VAN HET LID SIENOT C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit (Dossier 35603)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. over het verkorten van de termijnen voor het versterkingsbesluit Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 46 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber c.s. over geen onomkeerbare stappen rondom mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied (Dossier 35603)
Motie van de leden Dik-Faber c.s. over geen onomkeerbare stappen rondom mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied Motie bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur (Dossier 35603)
Amendement van het lid Aukje de Vries c.s. ter vervanging van nr. 27 over betere samenwerking en afstemming en een voorhang voor de algemene maatregel van bestuur Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET DE LEDEN AUKJE DE VRIES C.S. ...

Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen (Dossier 35603)
Amendement van het lid Agnes Mulder c.s. over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze (t.v.v. 35603-55) (Dossier 35603)
Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder over de uitvoeringsconsequenties van het wetsvoorstel en van het voorstel van het Groninger Gasberaad voor een alternatieve werkwijze (t.v.v. 35603-55) Motie (gewijzigd/nader) bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 26 over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade (Dossier 35603)
Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 26 over meer afwegingsruimte voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen voor duurzaam herstel van de schade Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 43 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33 over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen (Dossier 35603)
Gewijzigd amendement van het lid Agnes Mulder c.s. ter vervanging van nr. 33 over de doorzettingsmacht en de beleidsvrijheid van de Nationaal Coördinator Groningen Amendement bestuur huisvesting organisatie en beleid recht Nr. 69 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...