Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

35 resultaten

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 71 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 101 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 51, over de gelijkwaardige positie van het pgb naast de voorziening in natura. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. (Dossier 33841)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 40 over het waarborgen van onafhankelijke clientondersteuning. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 101 over de gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 102 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb (Dossier 33841)
Amendement van het lid Voortman c.s. ter vervanging van nr. 102 over gelijktrekking van de formulering omtrent toegang tot het pgb Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 103 AMENDEMENT VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van het lid Otwin van Dijk C.S. ter vervanging van nr. 58 over het wettelijk vastleggen van de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars. ...

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake (Dossier 33841)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 120 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 23 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Aan artikel 1.1.1 wordt in de alfabetische rangschikking een begripsbepaling ingevoegd, luidende: - vertegenwoordiger: persoon of rechtspersoon die een cliënt vertegenwoordigt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake. ...

Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 120 waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake (Dossier 33841)
Gewijzigd amendement van de leden Voortman en Dik-Faber ter vervanging van nr. 120 waarmee onder meer wettelijk geregeld wordt wie een cliënt kan vertegenwoordigen die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake Amendement bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 151 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 120 Ontvangen 24 april 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie Dik-Faber en Voortman over het niet meerekenen van het pgb-voorschot als inkomen en/of vermogen (Dossier 33204)
Motie Dik-Faber en Voortman over het niet meerekenen van het pgb-voorschot als inkomen en/of vermogen Motie organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Voorgesteld 4 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat wanneer het voorschot van een persoonsgebonden budget op 1 januari op de rekening staat van een budgethouder, deze wordt meegeteld voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo; overwegende dat een persoonsgebonden budget bedoeld is om zorg in te kopen en als zodanig niet mag meetellen voor berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo; verzoekt de regering, in overleg met de Belastingdienst te komen tot een structurele aanpassing van de vermogensinkomensbijtelling waardoor het pgb-voorschot niet als inkomen en/of vermogen meegerekend wordt voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ en Wmo, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID POTTERS C.S. ...

Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de basis voor een gezonde leefstijl al in de kindertijd wordt gelegd; overwegende dat de sponsoring van op kinderen gerichte activiteiten door de voedingsmiddelenindustrie alleen is toegestaan als tegelijkertijd ook subsidie van de overheid beschikbaar is gesteld; verzoekt de regering, in overleg met de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding op te stellen en in ieder geval de koppeling tussen overheidssubsidie en sponsoring door de voedingsmiddelenindustrie bij op kinderen gerichte activiteiten te stoppen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over beschikbaar houden van niet-besteed budget van de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over beschikbaar houden van niet-besteed budget van de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten aangegeven hebben dat zij het budget voor de huishoudelijkehulptoelage (HHT) voor 2015 niet geheel kunnen besteden; overwegende dat de huishoudelijkehulptoelage ingesteld is om de gevolgen van de decentralisaties voor de werkgelegenheid in de zorgsector te verzachten; van mening dat dit budget voor dat doel beschikbaar moet blijven; verzoekt de regering, maatregelen te nemen om het budget van de huishoudelijkehulptoelage dat niet besteed is voor komende jaren beschikbaar te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Voortman over het actieprogramma Weer Thuis (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Voortman over het actieprogramma Weer Thuis Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een tekort is van ongeveer 10.000 woningen voor mensen uit maatschappelijke opvang; constaterende dat in 2016 door een aantal organisaties, zoals Aedes, GGZ Nederland en het Leger des Heils het actieprogramma Weer Thuis is opgezet om in de woonbehoefte te kunnen voorzien; overwegende dat vanuit het programma nu acht regio's actief ondersteund worden, maar dat er de wens is om dit uit te breiden naar twintig regio's; verzoekt de regering, te bevorderen dat het actieprogramma Weer Thuis wordt uitgebreid naar twintig regio's; verzoekt de regering tevens, mogelijk via dit actieprogramma, een impuls te geven aan nieuwe woonvormen voor kwetsbare doelgroepen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9 (#:-)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het ongedaan maken van Nota van Wijziging nr. 9 Amendement organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 27 maart 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In de considerans komt de zinsnede «, en te regelen dat de toegang tot maatschappelijke ondersteuning voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland verblijf houden, in bepaalde gevallen wordt uitgesloten» te vervallen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 42 over het schrappen van de observatiemaatregel (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Leijten c.s. ter vervanging van nr. 42 over het schrappen van de observatiemaatregel Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 49 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN C.S. ...

Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 17 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Gewijzigd amendement van het lid Keijzer c.s. ter vervanging van nr. 21 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...

Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. (Dossier 33846)
Amendement van het lid Keizer c.s. ter vervanging van nr. 9 over het faciliteren van initiatieven van buurtbewoners. ...