Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

96 resultaten

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 Voorgesteld 13 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Motie van het lid Bashir c.s. afzien van de financiering van de ruit om Eindhoven (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Bashir c.s. afzien van de financiering van de ruit om Eindhoven Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur (Dossier 34000-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 34000-A, nr.25) over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur (Dossier 34000-A)
Gewijzigde motie van het lid Van Tongeren c.s. (t.v.v. 34000-A, nr.25) over de gevolgen van mogelijke aardbevingen voor bestaande en toekomstige infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de lichtvervuiling (Dossier 33750-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de lichtvervuiling Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de laatste landelijke meting van lichthinder via satellieten al dertien jaar oud is, waardoor er geen recent inzicht is in de ontwikkeling van de lichtvervuiling; constaterende dat het RIVM op negen locaties het Meetnet Hemelhelderheid Nederland heeft opgezet, maar dat de exploitatiekosten hiervan na januari 2014 niet zijn gedekt; verzoekt de regering, zorg te dragen dat via een permanent landelijk meetnet op de grond en/of per satelliet de langjarige ontwikkeling van de lichtvervuiling inzichtelijk wordt, in ieder geval tot op gemeentelijk niveau, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie Ouwehand c.s. (t.v.v. 33 400 VI, nr. 82) over instellen van een gemeentelijk vuurwerkverbod (Dossier 33750-XII)
Gewijzigde motie Ouwehand c.s. (t.v.v. 33 400 VI, nr. 82) over instellen van een gemeentelijk vuurwerkverbod Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over serieus nemen van bezwaren van gemeenten en provincies tegen schaliegaswinning (Dossier 33750-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over serieus nemen van bezwaren van gemeenten en provincies tegen schaliegaswinning Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat meer dan 100 gemeenten en acht provincies zich «schaliegasvrij» hebben verklaard; overwegende dat niet is aangetoond dat schaliegas nodig is in de periode van energietransitie en dat schaliegas daarmee ook geen rijksbelang dient; verzoekt de regering, de bezwaren van gemeenten en provincies tegen schaliegaswinning serieus te nemen en in die gebieden niet over te gaan tot boringen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over wijziging van de Mijnbouwwet (Dossier 33750-XIII)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over wijziging van de Mijnbouwwet Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie Dik-Faber en Van Tongeren over verhogen doelstelling windenergie op land (Dossier 33400-XII)
Motie Dik-Faber en Van Tongeren over verhogen doelstelling windenergie op land Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld 22 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord de ambitie voor duurzame energie wordt verhoogd van 14 naar 16%; overwegende dat windenergie op land een van de meest kostenefficiënte vormen is van duurzame energie; overwegende dat voor een tijdige realisatie van voldoende windmolens voor het halen van de ambitie voor duurzame energie snelle besluitvorming noodzakelijk is; verzoekt de regering, in de komende Structuurvisie Windenergie op Land de doelstelling van 6 000 MW evenredig aan de ambitie voor duurzame energie uit het regeerakkoord te verhogen en in overleg met de provincies voor elke provincie een doelstelling vast te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Gerven c.s. over een statiegeldparagraaf in het Verpakkingenbesluit (Dossier 33400-XII)
Motie van het lid Van Gerven c.s. over een statiegeldparagraaf in het Verpakkingenbesluit Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID VAN GERVEN C.S. ...

Motie Van Tongeren en Dik-Faber over reservelocaties voor wind op land (Dossier 33400-XII)
Motie Van Tongeren en Dik-Faber over reservelocaties voor wind op land Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Voorgesteld 22 november 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Structuurvisie Windenergie op Land wordt beoogd 6 000 MW aan windlocaties te reserveren; constaterende dat voor de milieueffectrapportage slechts 6 000 MW aan projecten voorhanden zal zijn, terwijl gewoonlijk in het proces om te komen tot een milieueffectrapportage alternatieven afvallen; overwegende dat in het licht van de verhoogde doelstelling voor schone energie van het kabinet mogelijk meer windenergie op land noodzakelijk zal zijn; overwegende dat voor de milieueffectrapportage voldoende alternatieven voorhanden dienen te zijn, teneinde een goede afweging tussen de alternatieven te kunnen maken en daarmee een juridisch robuuste milieueffectrapportage als basis te hebben; verzoekt de regering, in de milieueffectrapportage reservelocaties op te nemen om tijdige realisatie van tenminste 6 000 MW aan locaties voor wind op land te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over 16% duurzame energie in 2020 (Dossier 33400-XIII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over 16% duurzame energie in 2020 Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...