Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

40 resultaten

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over beperken van zwerfafval (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over beperken van zwerfafval Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een breed gedeelde en uitgesproken ambitie bestaat om het zwerfaval binnen drie jaar met meer dan 90% terug te dringen, zoals verwoord in de overgenomen petitiemotie van de Plastic Soup Surfer; overwegende dat er in de voorbije periode veel kennis is opgedaan over de verschillende alternatieven voor de aanpak van zwerfafval, bijvoorbeeld via een praktijkproef met schoon belonen en het onderzoek naar de effecten van het invoeren van statiegeld voor kleine flesjes; van mening dat het van belang is om in goed overleg met het bedrijfsleven, lokale overheden, milieuorganisaties en consumentenorganisaties tot een breed gedragen oplossing te komen waarmee deze ambitie gerealiseerd kan worden; verzoekt de regering, in overleg te treden met de genoemde partijen, met als doel begin 2018 een voorstel aan de Kamer voor te leggen voor een effectief pakket van maatregelen tegen zwerfafval, en daarbij de resultaten van het onderzoek, de pilot en de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Eijs c.s. over het nationaal actieplan luchtkwaliteit (#:-)
Motie van het lid Van Eijs c.s. over het nationaal actieplan luchtkwaliteit Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S. ...

Motie van het lid Van Eijs c.s. over de transitieagenda consumptiegoederen (#:-)
Motie van het lid Van Eijs c.s. over de transitieagenda consumptiegoederen Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzame inkoop van voertuigen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzame inkoop van voertuigen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Ronnes c.s. over excessen in tijdelijke huurcontracten (#:-)
Motie van het lid Ronnes c.s. over excessen in tijdelijke huurcontracten Motie begroting financiën Nr. 20 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. ...

Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing (#:-)
Motie van het lid Ronnes c.s. over de besteding van de meeropbrengsten van de verhuurderheffing Motie begroting financiën Nr. 21 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. ...

Motie van het lid Van Eijs c.s. over het meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek (#:-)
Motie van het lid Van Eijs c.s. over het meefinancieren van de NHG-premie in de hypotheek Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID EIJS C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een "ouderenwoonakkoord" (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een "ouderenwoonakkoord" Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Koerhuis c.s. over de evaluatie van de NHG-regeling (#:-)
Motie van het lid Koerhuis c.s. over de evaluatie van de NHG-regeling Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over de inzet bij het gesprek met de kledingbranche (Dossier 35000-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over de inzet bij het gesprek met de kledingbranche Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld 8 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kledingindustrie een enorme milieudruk en watergebruik kent bij de productie en het transport; overwegende dat textielinzamelaars als Leger des Heils ReShare veel moeite hebben om kleding te recyclen door laagwaardige kledingkwaliteit, beperkt hergebruik door de kledingsector en misleidende labels over de samenstelling van kleding; overwegende dat de Staatssecretaris met prioriteit inzet op een 100% circulaire textielsector en in gesprek gaat met de kledingbranche; verzoekt de regering, bij het gesprek met de kledingbranche in te zetten op: • opschaling van textielinzameling en -recycling, • afspraken over een minimumpercentage van gerecycled textiel in nieuwe producten, • afspraken om laagwaardige niet-recyclebare kleding uit te bannen, • afspraken over kledinglabels met een juiste weergave van de samenstelling van grondstoffen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs ter vervanging van nr. 8 over verbreding van de experimenteerbepaling (Dossier 35013)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs ter vervanging van nr. 8 over verbreding van de experimenteerbepaling Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 11 over de aanpassing van de ondergrens naar 5 woningen (Dossier 35013)
Amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 11 over de aanpassing van de ondergrens naar 5 woningen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verduurzaming van woningen en gebouwen versnellen (Dossier 35013)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verduurzaming van woningen en gebouwen versnellen Motie bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld 13 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Bouwend Nederland blijkt dat de bouw vooral de focus heeft op prijsconcurrentie en dat innovaties uitblijven; overwegende dat innovatie en industrialisatie onmisbaar zijn bij het beoogde en noodzakelijke tempo bij de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving; overwegende dat kostenbesparing en opschaling nodig zijn om duurzaam (ver)bouwen tot een succes te maken, waarbij industrialisatie en tempo van de opschaling een boost kunnen krijgen door de analogie te zoeken met opschaling van wind op zee; verzoekt de regering, met voorstellen te komen om innovatie en industrialisatie aan de aanbodkant op te jagen, zodat verduurzaming van woningen en gebouwen kan worden opgeschaald en goedkoper kan worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verbreding van de experimenteerbepaling (Dossier 35013)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Eijs over verbreding van de experimenteerbepaling Amendement bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Ontvangen 11 december 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel D, onder 1, wordt onderdeel d als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 18 over verzwaard adviesrecht voor de gemeenteraad (Dossier 34986)
Gewijzigd amendement van het lid Ronnes c.s. ter vervanging van nr. 18 over verzwaard adviesrecht voor de gemeenteraad Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 53 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID RONNES C.S. ...

Motie van het lid Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties (Dossier 35000-VII)
Motie van het lid Ronnes c.s. over oppakken van maatschappelijke opgaven door de corporaties Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. ...

Motie van het lid Ronnes c.s. over diversiteit bij de pilots aardgasvrij maken (Dossier 34902)
Motie van het lid Ronnes c.s. over diversiteit bij de pilots aardgasvrij maken Motie begroting financiën Nr. 4 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over kennis laagdrempelig bereikbaar maken (t.v.v. 34902-12) (Dossier 34902)
Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over kennis laagdrempelig bereikbaar maken (t.v.v. 34902-12) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BECKERMAN C.S. ...

Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber Faber over het meenemen van ILUC in de emissieberekeningen (#:-)
Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber Faber over het meenemen van ILUC in de emissieberekeningen Motie lucht natuur en milieu Nr. 14 MOTIE VAN DE LEDEN VAN EIJS EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de productie van biomassa voor biobrandstoffen indirect kan leiden tot ongewenste verandering van het landgebruik, het zogenaamde «ILUC-effect», wat voor additionele CO2-emissies kan zorgen; overwegende dat in de huidige transitiefase er met de voorliggende implementatie van de ILUC-richtlijn reeds stappen worden ondernomen om dit effect tegen te gaan, in afwachting van nieuwe wet- en regelgeving; verzoekt de regering, in de Europese onderhandelingen over de herziening van de Richtlijn hernieuwbare energie zich er maximaal voor in te spannen om ILUC serieus mee te nemen in CO2-emissieberekeningen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ronnes c.s. over maatwerk voor huurders die toch in de knel dreigen te komen (Dossier 35431)
Motie van het lid Ronnes c.s. over maatwerk voor huurders die toch in de knel dreigen te komen Motie huisvesting huren en verhuren Nr. 26 MOTIE VAN HET LID RONNES C.S. ...