Zoeken


Status
Datum
Van:
Tot:

Status
Datum
Van:
Tot:

71 resultaten

Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken (#:-)
Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center (#:-)
Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee (Dossier 31389)
Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het evalueren van de afspraak met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee Motie dieren landbouw Nr. 138 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Voorgesteld 6 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de staatssecretaris met de Stuurgroep Ingrepen Pluimvee de afspraak heeft gemaakt om de voortgang van de maatregelen om te komen tot het verantwoord stoppen met de snavelbehandeling in 2017 te evalueren; constaterende dat van deze afspraak geen gewag wordt gemaakt in de brieven van 10 en 19 juni jl. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over voorstellen voor natuurinclusieve steden (Dossier 35000-XIV)
Motie van het lid Geurts c.s. over voorstellen voor natuurinclusieve steden Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over een norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau (t.v.v. 35000-XIV-36) (Dossier 35000-XIV)
Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over een norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau (t.v.v. 35000-XIV-36) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over regioproducten in het winkelschap (Dossier 35000-XIV)
Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over regioproducten in het winkelschap Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de (vaak te lange) keten van voedselproductie de supermarkt de plek is waar de meeste mensen een groot deel van hun voedsel kopen; constaterende dat onze eigen boeren en tuinders mooie producten leveren van goede kwaliteit; overwegende dat lokale en regionale producten in het winkelschap belangrijk zijn voor de verbinding van stad en platteland en de waardering van boeren en tuinders; overwegende dat de supermarkt een verbindende rol kan spelen tussen boeren en burgers; overwegende dat uit onderzoek van het Voedingscentrum blijkt dat een gezonde maaltijd uit de regio en met de seizoenen mee duurzaam en goedkoper is; verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de supermarkten en de agrarische sector om afspraken te maken over een brede introductie van regioproducten in het winkelschap; verzoekt de regering voorts, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het ondersteunen van ketens van regioproducten en welke bijdrage (bijvoorbeeld organisatorisch of financieel) gemeenten, supermarkten en andere partijen daaraan kunnen leveren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over een uitvoeringsagenda voor verbetering van bodembeheer en plantgezondheid (Dossier 35000-XIV)
Motie van het lid Geurts c.s. over een uitvoeringsagenda voor verbetering van bodembeheer en plantgezondheid Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het opwekken van energie door waterschappen (Dossier 35000-J)
Motie van de leden Geurts en Dik-Faber over het opwekken van energie door waterschappen Motie begroting financiën Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 26 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat waterschappen gehouden zijn om bij opwekking van energie niet meer op te wekken dan zij voor hun bedrijfsvoering nodig hebben, doch dat dat een belemmering is bij de innovatieve toepassing van duurzame energiebronnen zoals biogas op de rioolwaterzuivering of aquathermie; verzoekt de regering, spoedig een wetsvoorstel aan de Kamer voor te leggen waarbij waterschappen de mogelijkheid krijgen meer energie te mogen opwekken dan zij voor hun eigen bedrijfsvoering nodig hebben, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen van producten (Dossier 35347)
Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 41 over uitzonderen van producten Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) bodem natuur en milieu organisatie en beleid stoffen Nr. 58 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over juridisch houdbare en effectieve maatregelen voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (t.v.v. 35347-51) (Dossier 35347)
Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over juridisch houdbare en effectieve maatregelen voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen (t.v.v. 35347-51) Motie (gewijzigd/nader) bodem natuur en milieu organisatie en beleid stoffen Nr. 61 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC (Dossier 35570-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC Motie begroting financiën Nr. 81 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse ten aanzien van het waterpeil (Dossier 35570-XII)
Motie van het lid Geurts c.s. over een maatschappelijke kosten-batenanalyse ten aanzien van het waterpeil Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC (t.v.v. 35570-XII-81) (herdruk) (Dossier 35570-XII)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC (t.v.v. 35570-XII-81) (herdruk) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 94 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over in kaart brengen of de KRW-doelen haalbaar zijn (Dossier 35570-XII)
Motie van het lid Geurts c.s. over in kaart brengen of de KRW-doelen haalbaar zijn Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van bioproducten (Dossier 35570-XIV)
Motie van het lid Bisschop c.s. over oplossingen voor verkooppunten met een beperkte omzet van bioproducten Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over het ondersteunen van een regionale foodhub (Dossier 35570-XIV)
Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over het ondersteunen van een regionale foodhub Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Voorgesteld 25 november 2020 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het bevorderen van korte ketens kan leiden tot meer waardering voor voedsel en een betere prijs voor voedselproducenten; overwegende dat in de regio Amersfoort/FoodValley/Betuwe/Flevopolder met betrokkenheid van decentrale overheden, bedrijfsleven, wetenschap en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan een regionale voedselstrategie; verzoekt de regering, deze regionale foodhub actief te ondersteunen als proeflocatie voor de uitvoering van een ketenmodel en verdienvermogen, met stevige routekaart richting ontwikkeling van regionale voedselstrategieën elders in het land, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten (Dossier 33979)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over inrichten van de verhandelbaarheid van fosfaatrechten Motie dieren landbouw Nr. 118 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...