Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

23 resultaten

Motie van het lid Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25) (Dossier 34775-VIII)
Gewijzigde motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (34775-VIII-25) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over secundaire tickethandel aan banden leggen Motie begroting financiën Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen (Dossier 34775-VIII)
Motie van het lid Asscher c.s. over bibliotheektoegang voor iedereen Motie begroting financiën Nr. 27 MOTIE VAN HET LID ASSCHER C.S. ...

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden (#:-)
Motie van het lid Van der Staaij c.s. over standaardisatie van inkoop-, kwaliteits- en facturatievoorwaarden Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg (#:-)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod (#:-)
Motie van het lid Van den Berg c.s. over standaardisatie van het totale polisaanbod Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ...

Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (Dossier 35570-XVI)
Motie van het lid Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker Motie begroting financiën Nr. 139 MOTIE VAN HET LID PLOUMEN C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570-XVI-116) (Dossier 35570-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over de Green Deal als instrument evalueren (t.v.v. 35570-XVI-116) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 168 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling (#:-)
Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de huidige wanbetalersregeling Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de wanbetalersregeling voor een grote groep mensen geen oplossing biedt voor het niet betalen van de zorgpremie; van mening dat de huidige systematiek van de regeling in ieder geval voor een deel van de doelgroep niet tot het gewenste resultaat leidt; verzoekt de regering, de huidige regeling te onderzoeken op ongewenste effecten en mogelijke verbeteringen en daarbij de optie van uitstroom uit de regeling voor mensen onder bewind als (deel)oplossing mee te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de toegankelijkheid van monumenten (Dossier 34775-VIII)
Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over de toegankelijkheid van monumenten Motie begroting financiën Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering de komende jaren 325 miljoen euro investeert in erfgoed en monumenten; overwegende dat met de investeringen in erfgoed en monumenten een breder publiek belang gediend kan worden; overwegende dat toegankelijke monumenten de interesse in en verbondenheid met het erfgoed vergroten; verzoekt de regering om, bij de besteding van de middelen van erfgoed de toegankelijkheid, waaronder culturele functies, te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen (Dossier 35000-XVI)
Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over structurele borging van leefstijlgeneeskunde (t.v.v. 35000-XVI-28) (Dossier 35000-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over structurele borging van leefstijlgeneeskunde (t.v.v. 35000-XVI-28) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28 Voorgesteld 30 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bijna de helft van alle Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, en dat dit ondanks medicatie een forse negatieve impact heeft op hun kwaliteit van leven, constaterende dat het leefstijlprogramma Keer Diabetes 2 Om aantoont dat mensen met diabetes type 2 door het aanpassen van hun leefstijl onder professionele begeleiding geen of weinig medicatie meer nodig hebben, constaterende dat ook voor andere chronische aandoeningen de ontwikkeling van programma’s gebaseerd op leefstijl zeer wenselijk is, en tot forse kostenbesparing kan leiden, overwegende dat de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde vraagt om structurele borging; verzoekt de regering om, een apart thematisch onderzoeksprogramma gericht op de verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde op te zetten en dit structureel te borgen. ...

Amendement van de leden Ellemeet en Dik-Faber over het verhogen van de middelen voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde (Dossier 35000-XVI)
Amendement van de leden Ellemeet en Dik-Faber over het verhogen van de middelen voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over overheidsfinanciering van leefstijlgeneeskunde (Dossier 35000-XVI)
Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over overheidsfinanciering van leefstijlgeneeskunde Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bijna de helft van alle Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, en dat dit ondanks medicatie een forse negatieve impact heeft op hun kwaliteit van leven; constaterende dat het leefstijlprogramma Keer Diabetes2 Om aantoont dat mensen met diabetes type 2 door het aanpassen van hun leefstijl onder professionele begeleiding geen of weinig medicatie meer nodig hebben; constaterende dat ook voor andere chronische aandoeningen de ontwikkeling van programma's gebaseerd op leefstijl zeer wenselijk is, en tot forse kostenbesparing kan leiden; overwegende dat de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde vraagt om overheidsfinanciering; verzoekt de regering om, een apart thematisch onderzoeksprogramma gericht op de verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde op te zetten, met daarbij substantiële financiering, en dit structureel te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken Motie begroting financiën Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed Motie begroting financiën Nr. 99 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET C.S. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector (t.v.v. 35300-XVI-148) (Dossier 35300-XVI)
Tweede nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector (t.v.v. 35300-XVI-148) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 149 TWEEDE NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 148 Voorgesteld 17 december 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de zorgprofessional hard werkt om mensen beter te maken, maar dat het proces ook klimaatverandering en milieuvervuiling met zich mee brengt, en dit wereldwijd tot ziekte, vroeggeboortes en sterfte leidt, overwegende dat de zorgsector verantwoordelijk is voor tenminste 7% van de CO2 uitstoot in Nederland en veel afval produceert, constaterende dat de initiatieven in de zorgsector om de CO2-footprint terug te dringen en het verminderen van afval nog een intensivering kunnen gebruiken, van mening dat ook de zorgsector een belangrijke bijdrage wil, kan én moet leveren aan het behalen van de klimaatdoelen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd, van mening dat ook bij het verduurzamen van de zorgsector de kwaliteit van zorg altijd doorslaggevend is, verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector en de inzet van subsidieregelingen daarbij en gaat over tot de orde van de dag. ...