Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

17 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber over vergoeding van de kosten voor inschrijving in de databank voor donorkinderen (Dossier 35000-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber over vergoeding van de kosten voor inschrijving in de databank voor donorkinderen Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over verder terugdringen van verspilling in de zorg (t.v.v. 35000-XVI-55) (Dossier 35000-XVI)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over verder terugdringen van verspilling in de zorg (t.v.v. 35000-XVI-55) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55 Voorgesteld 30 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in de zorg nog veel verspilling plaatsvindt; overwegende dat de aanpak van verspilling in de zorg een zaak van lange adem is en hier veel besparing te realiseren is; overwegende dat de vervolgacties naar aanleiding van het programma Aanpak verspilling in de zorg een plek hebben gekregen in verschillende programma’s en akkoorden; verzoekt de regering verspilling in de zorg aan de orde te stellen bij het overleg over de uitwerking van de hoofdlijnenakkoorden en met relevante partijen afspraken te maken hoe verspilling in de zorg verder kan worden teruggedrongen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven (Dossier 35000-XVI)
Motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN DIK-FABER Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in veel gemeenten verenigingen, buurthuizen, kerken en zorgcoöperaties zich inzetten voor kwetsbare ouderen; constaterende dat sommige initiatieven worden gefrustreerd door onnodige regels; overwegende dat een ondersteunende functie, zoals een helpdesk, deze organisaties kan helpen in de wirwar van regels en voorschriften; verzoekt de regering, het mogelijk te maken om, in overleg met de VNG, de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven te versterken, waaronder het uitbreiden van de helpdesk, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen (Dossier 35000-XVI)
Motie van het lid Sazias c.s. over richtlijnen voor voeding- en maaltijdvoorziening op de goede plek laten landen Motie begroting financiën Nr. 61 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid (Dossier 35000-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOOTWEG Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Ministerie van VWS subsidies verstrekt ter bevordering van seksuele gezondheid, waaronder seksuele voorlichting via scholen aan kinderen en jongeren; overwegende dat kinderen en jongeren op een onafhankelijke wijze, passend bij hun leeftijd, dienen te worden voorgelicht over seksuele gezondheid; van mening dat scholen de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid; verzoekt de regering • vóór 1 maart 2019 voor nieuwe aanbieders de onafhankelijke beoordeling van lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid te versnellen; • vanuit de bestaande subsidie ook budget beschikbaar te stellen voor nieuwe lesmethoden; • mede hierdoor te bevorderen dat scholen via de Gezonde School kunnen kiezen uit verschillende lesmethoden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie na 2020 (Dossier 35000-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie na 2020 Motie begroting financiën Nr. 56 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOOTWEG Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat uit onderzoek blijkt dat de financiering van geestelijke verzorging een lappendeken is; constaterende dat de bekostiging van geestelijke verzorging in de thuissituatie in 2019 en 2020 loopt via de bestaande subsidieregeling voor netwerken palliatieve zorg en dat nog uitgezocht wordt welke alternatieven er zijn voor structurele bekostiging vanaf 1 januari 2021; overwegende dat vanaf 1 januari 2021 structureel 5 miljoen beschikbaar is voor geestelijke verzorging in de thuissituatie; verzoekt de regering, verschillende opties met daarbij voor- en nadelen voor de financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie ná 2020 te inventariseren en de Kamer hierover voor 1 september 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over signaleren en verhelpen van knelpunten in de palliatieve terminale zorg (Dossier 35000-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over signaleren en verhelpen van knelpunten in de palliatieve terminale zorg Motie begroting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat rigide budgetplafonds in de weg kunnen staan aan de keuzevrijheid van de burger, overwegende dat dit temeer schrijnend is in geval van palliatieve terminale zorg; verzoekt de regering, te bevorderen dat bestaande knelpunten zo spoedig mogelijk gesignaleerd en effectief verholpen worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over overzicht van acties tegen verspilling in de zorg (Dossier 35000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over overzicht van acties tegen verspilling in de zorg Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in de zorg nog veel verspilling plaatsvindt; overwegende dat de aanpak van verspilling in de zorg een zaak van lange adem is en hier veel besparing te realiseren is; overwegende dat de vervolgacties naar aanleiding van het programma Aanpak verspilling in de zorg een plek hebben gekregen in verschillende programma's en akkoorden; verzoekt de regering, een overzicht te maken van de nu lopende acties gericht op het tegengaan van verspilling in de zorg en de Kamer hierover in het voorjaar van 2019 te rapporteren; verzoekt de regering tevens, in overleg te treden met zorgverzekeraars, fabrikanten en andere relevante partijen om in kaart te brengen welke aanvullende stappen mogelijk zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over structurele borging van leefstijlgeneeskunde (t.v.v. 35000-XVI-28) (Dossier 35000-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over structurele borging van leefstijlgeneeskunde (t.v.v. 35000-XVI-28) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 70 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28 Voorgesteld 30 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bijna de helft van alle Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, en dat dit ondanks medicatie een forse negatieve impact heeft op hun kwaliteit van leven, constaterende dat het leefstijlprogramma Keer Diabetes 2 Om aantoont dat mensen met diabetes type 2 door het aanpassen van hun leefstijl onder professionele begeleiding geen of weinig medicatie meer nodig hebben, constaterende dat ook voor andere chronische aandoeningen de ontwikkeling van programma’s gebaseerd op leefstijl zeer wenselijk is, en tot forse kostenbesparing kan leiden, overwegende dat de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde vraagt om structurele borging; verzoekt de regering om, een apart thematisch onderzoeksprogramma gericht op de verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde op te zetten en dit structureel te borgen. ...

Amendement van de leden Ellemeet en Dik-Faber over het verhogen van de middelen voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde (Dossier 35000-XVI)
Amendement van de leden Ellemeet en Dik-Faber over het verhogen van de middelen voor de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde Amendement begroting financiën Nr. 14 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Ontvangen 17 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid (t.v.v. 35000-XVI-57) (Dossier 35000-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Slootweg over lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid (t.v.v. 35000-XVI-57) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 75 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOOTWEG TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57 Voorgesteld 30 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het Ministerie van VWS subsidies verstrekt ter bevordering van seksuele gezondheid, waaronder seksuele voorlichting via scholen aan kinderen en jongeren; overwegende dat kinderen en jongeren op een onafhankelijke wijze, passend bij hun leeftijd, dienen te worden voorgelicht over seksuele gezondheid; van mening dat scholen de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen verschillende lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid; verzoekt de regering, • vóór 1 maart 2019 voor nieuwe aanbieders de onafhankelijke beoordeling van lesmethoden op het gebied van seksuele gezondheid te versnellen; • mede hierdoor te bevorderen dat scholen via de Gezonde School kunnen kiezen uit verschillende lesmethoden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over problematiek bij de totstandkoming van woonzorgarrangementen (Dossier 35000-XVI)
Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over problematiek bij de totstandkoming van woonzorgarrangementen Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat binnen de gehandicaptensector mooie woonzorgarrangementen zijn maar dat er nog veel ruimte is voor verbetering zoals ook blijkt uit het in april 2018 verschenen rapport Net als thuis van het SCP; van mening dat ook gehandicapten gebaat zijn bij nieuwe vormen van woonzorgarrangementen; constaterende dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid; Welzijn en Sport en Ieder(in) in januari 2019 starten met een onderzoek naar de problematiek bij de totstandkoming van woonzorgarrangementen voor mensen met een beperking; verzoekt de regering, om in dit onderzoek naar de knelpunten binnen de gehandicaptensector expliciet te kijken naar de specifieke eigenschappen van deze doelgroep, met name op het gebied van eigen woningbezit, inkomen, veelvuldige herindicaties voor jongvolwassen gehandicapten en het steeds ouder worden van gehandicapten, en de Kamer voor de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 over de uitkomsten te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over overheidsfinanciering van leefstijlgeneeskunde (Dossier 35000-XVI)
Motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over overheidsfinanciering van leefstijlgeneeskunde Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bijna de helft van alle Nederlanders lijdt aan een chronische ziekte, en dat dit ondanks medicatie een forse negatieve impact heeft op hun kwaliteit van leven; constaterende dat het leefstijlprogramma Keer Diabetes2 Om aantoont dat mensen met diabetes type 2 door het aanpassen van hun leefstijl onder professionele begeleiding geen of weinig medicatie meer nodig hebben; constaterende dat ook voor andere chronische aandoeningen de ontwikkeling van programma's gebaseerd op leefstijl zeer wenselijk is, en tot forse kostenbesparing kan leiden; overwegende dat de ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde vraagt om overheidsfinanciering; verzoekt de regering om, een apart thematisch onderzoeksprogramma gericht op de verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde op te zetten, met daarbij substantiële financiering, en dit structureel te borgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven (t.v.v. 35000-XVI-34) (Dossier 35000-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Slootweg en Dik-Faber over versterking van de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven (t.v.v. 35000-XVI-34) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 72 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SLOOTWEG EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 34 Voorgesteld 30 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in veel gemeenten verenigingen, buurthuizen, kerken en zorgcoöperaties zich inzetten voor kwetsbare ouderen; constaterende dat sommige initiatieven worden gefrustreerd door onnodige regels; overwegende dat een ondersteunende functie, zoals een helpdesk, deze organisaties kan helpen in de wirwar van regels en voorschriften; verzoekt de regering, het mogelijk te maken om, in overleg met de VNG, de kennisinfrastructuur voor bewonersinitiatieven te versterken, met behulp van de bestaande helpdesk, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg (Dossier 35000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg Motie begroting financiën Nr. 54 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 18 oktober 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat borstvoeding een scala aan ziektes en gezondheidsklachten voorkomt bij kind én moeder, op korte en lange termijn; constaterende dat het Nationaal Platform Borstvoeding en de Landelijke Borstvoedingsraad concluderen dat tijdige lactatiekundige hulp ervoor zorgt dat vrouwen niet vroegtijdig stoppen met het geven van borstvoeding, zoals nu bij 65% van de moeders het geval is; overwegende dat lactatiekundige zorg na de kraamperiode is ingebed in de jeugdgezondheidszorg, maar dat de mogelijkheden van lactatiekundige zorg onvoldoende aan bod komen in de gesprekken met de jeugdverpleegkundige; overwegende dat lactatiekundige zorg in de kraamperiode niet vergoed wordt vanuit de basisverzekering, terwijl lactatiekundige zorg als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg gratis is; verzoekt de regering, lactatiekundige zorg beter in te bedden in de jeugdgezondheidszorg met als doel dat moeders betere ondersteuning krijgen bij het geven van borstvoeding; verzoekt de regering tevens, samen met VNG te kijken naar de mogelijkheden om lactatiekundige zorg als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg vanaf de geboorte van het kind beschikbaar te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Slootweg c.s. over een "right to challenge" binnen de Wlz-gefinancierde zorg (Dossier 35000-XVI)
Motie van het lid Slootweg c.s. over een "right to challenge" binnen de Wlz-gefinancierde zorg Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID SLOOTWEG C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 18 over vergoeding van de inschrijvingskosten voor kinderen in de Fiom KID-DNA databank (Dossier 35000-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 18 over vergoeding van de inschrijvingskosten voor kinderen in de Fiom KID-DNA databank Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...