Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar Motie begroting financiën Nr. 69 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat tienermoeders vaak veel hulp nodig hebben; zij lopen meer dan anderen risico op problemen bij opgroeien en opvoeden; constaterende dat specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders vanuit verschillende financieringsstromen wordt betaald en het hulpaanbod per gemeente verschilt, omdat er geen landelijke afspraken zijn gemaakt over het aanbod van specialistische begeleiding en opvang; constaterende dat het gemeenten en instellingen ontbreekt aan cijfers over de vraag naar specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders en het bereik en de effectiviteit van hun aanbod; verzoekt de regering, als stelselverantwoordelijke de omvang en effectiviteit van specialistische begeleiding en opvang van jonge moeders tot 23 jaar te borgen door waar nodig landelijke afspraken te maken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 4 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over maatregelen ter aanmoediging van preventie Motie begroting financiën Nr. 71 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura (Dossier 34300-XVI)
Motie van het lid Potters c.s. over persoonsvolgende bekostiging als volwaardig alternatief voor zorg in natura Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID POTTERS C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom Motie begroting financiën Nr. 68 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een multidisciplinaire richtlijn bestaat voor de medische begeleiding van kinderen met het Downsyndroom, vanwege hun specifieke zorgvraag; overwegende dat de beroepsgroep het van belang acht dat er ook een multidisciplinaire richtlijn komt voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom; verzoekt de regering om, door de relevante beroepsgroep en het Kwaliteitsinstituut Zorg een multidisciplinaire richtlijn te laten opstellen voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom en die uiterlijk in de zomer van 2016 naar de Kamer te sturen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber (t.v.v. 34300-XVI, nr. 52) over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber (t.v.v. 34300-XVI, nr. 52) over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 94 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BOUWMEESTER EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door zorgverzekeraars; overwegende dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten, belangrijk is en een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar; overwegende dat de Minister nu een wetsvoorstel voorbereidt dat de positie van patiënten-, cliënten- en verzekerdenraden gaat versterken; verzoekt de regering, in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hun zeggenschap te geven over dienstverlening en kwaliteitsbeleid, waarbij ook ondersteuning en financiering beschikbaar zijn; verzoekt de regering tevens, dit eveneens mee te nemen in de consultatieronde van de wet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over bevorderen dat palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij ombuigingen in de wijkverpleging (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over bevorderen dat palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij ombuigingen in de wijkverpleging Motie begroting financiën Nr. 80 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de bezuiniging op de wijkverpleging deels is ingegeven door de verwachting dat er meer informele zorg ingezet kan worden en er gewerkt kan worden aan het versterken van de zelfredzaamheid; overwegende dat er binnen de palliatieve zorg – in tegenstelling tot de gewone wijkverpleging – al maximaal gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers en mantelzorgers en het argument van zelfredzaamheid voor palliatieve patiënten ook niet meer van toepassing is; verzoekt de regering, in overleg met zorgverzekeraars te bevorderen dat de palliatieve zorg thuis ontzien wordt bij de ombuigingen op de wijkverpleging, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de basis voor een gezonde leefstijl al in de kindertijd wordt gelegd; overwegende dat de sponsoring van op kinderen gerichte activiteiten door de voedingsmiddelenindustrie alleen is toegestaan als tegelijkertijd ook subsidie van de overheid beschikbaar is gesteld; verzoekt de regering, in overleg met de Alliantie Stop Kindermarketing ongezonde voeding een actieplan tegen kindermarketing voor ongezonde voeding op te stellen en in ieder geval de koppeling tussen overheidssubsidie en sponsoring door de voedingsmiddelenindustrie bij op kinderen gerichte activiteiten te stoppen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Voordewind en Dik-Faber over suïcidepreventie (Dossier 34300-XVI)
Amendement van de leden Voordewind en Dik-Faber over suïcidepreventie Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN DIK-FABER Ontvangen 30 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Dik-Faber over financiële ondersteuning van het Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen (Dossier 34300-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber over financiële ondersteuning van het Expertisenetwerk Levensvragen en ouderen Amendement begroting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 68) over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij (t.v.v. 34 300-XVI, nr. 68) over een multidisciplinaire richtlijn voor volwassenen met het Downsyndroom Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 68 Voorgesteld 10 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een multidisciplinaire richtlijn bestaat voor de medische begeleiding van kinderen met het Downsyndroom, vanwege hun specifieke zorgvraag; overwegende dat de beroepsgroep het van belang acht dat er ook een multidisciplinaire richtlijn komt voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom; verzoekt de regering om, het Kwaliteitsinstituut te verzoeken, in overleg te treden met de beroepsgroep over de multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom teneinde zo snel mogelijk een dergelijke richtlijn in te kunnen schrijven in het register van het Kwaliteitsinstituut, en de Kamer hierover een stand van zaken voor de zomer van 2016 te geven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over beschikbaar houden van niet-besteed budget van de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Voortman en Dik-Faber over beschikbaar houden van niet-besteed budget van de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten aangegeven hebben dat zij het budget voor de huishoudelijkehulptoelage (HHT) voor 2015 niet geheel kunnen besteden; overwegende dat de huishoudelijkehulptoelage ingesteld is om de gevolgen van de decentralisaties voor de werkgelegenheid in de zorgsector te verzachten; van mening dat dit budget voor dat doel beschikbaar moet blijven; verzoekt de regering, maatregelen te nemen om het budget van de huishoudelijkehulptoelage dat niet besteed is voor komende jaren beschikbaar te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten (Dossier 34300-XVI)
Motie van de leden Bouwmeester en Dik-Faber over het vergroten van de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BOUWMEESTER EN DIK-FABER Voorgesteld 5 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verzekerden in hun verschillende rollen als patiënten en cliënten momenteel te weinig zeggenschap hebben over hun zorg in een instelling en de zorginkoop door zorgverzekeraars; overwegende dat de stem van verzekerden, patiënten en cliënten, belangrijk is en een grote bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de dienstverlening door de zorgverzekeraar; overwegende dat de Minister nu een wetsvoorstel voorbereidt dat de positie van patiënten-, cliënten- en verzekerdenraden gaat versterken; verzoekt de regering, in het wetgevingstraject mee te nemen dat de zeggenschap van verzekerden, patiënten en cliënten bij hun zorginstelling en hun verzekeraar wordt vergroot door hen onafhankelijk te laten verkiezen en hen zeggenschap te geven over dienstverlening, kwaliteit van zorg(inkoop) en besteding van winst, waarbij ook onafhankelijke ondersteuning en financiering beschikbaar zijn; verzoekt de regering tevens, dit eveneens mee te nemen in de consultatieronde van de wet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij ter vervanging van nr. 21 waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom (Dossier 34300-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij ter vervanging van nr. 21 waarmee budget vrijgemaakt wordt voor een multidisciplinaire richtlijn voor de medische begeleiding van volwassenen met het Downsyndroom Amendement begroting financiën Nr. 59 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER VAN DER STAAIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 211 Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Curatieve Zorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...