Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

19 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 121 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 157 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een eerlijke bekostiging voor traditionele schaapskuddes (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een eerlijke bekostiging voor traditionele schaapskuddes Motie begroting financiën Nr. 133 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Slob over reparatie van de korting op het groene MBO (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Slob over reparatie van de korting op het groene MBO Amendement begroting financiën Nr. 68 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SLOB Ontvangen 29 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 8.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat beoogt een tijdelijke Taskforce ‘Voedseloverschotten en Voedselbanken’ in te stellen om de voedselbanken in Nederland te ondersteunen bij de verwerving van meer en gezonder voedsel (Dossier 34300-XIII)
Amendement van het lid Dik-Faber dat beoogt een tijdelijke Taskforce ‘Voedseloverschotten en Voedselbanken’ in te stellen om de voedselbanken in Nederland te ondersteunen bij de verwerving van meer en gezonder voedsel Amendement begroting financiën Nr. 92 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigde motie van het lid Jan Vos c.s. (t.v.v. 34300-XIII, nr. 33) over het niet winnen van gas bij Terschelling Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van Gerven dat regelt dat de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen wordt verhoogd met € 120.000 (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van Gerven dat regelt dat de subsidie voor de Stichting Zeldzame Huisdierrassen wordt verhoogd met € 120.000 Amendement begroting financiën Nr. 100 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN GERVEN Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij-, en voedselketens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Dossier 34300-XIII)
Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf c.s. ter vervanging van nr. 157 dat beoogt om 10 miljoen euro toe te voegen aan het budget voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 159 GEWIJZIGD AMENDEMENT HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een nieuwe doelstelling voor het reduceren van voedselverspilling (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber over een nieuwe doelstelling voor het reduceren van voedselverspilling Motie begroting financiën Nr. 132 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het kabinet zich tot doel heeft gesteld om de voedselverspilling in 2015 met 20% te verminderen ten opzichte van 2009, maar dat in de afgelopen jaren bijzonder weinig voortgang is geboekt bij het verminderen van voedselverspilling en dat er jaarlijks nog steeds voor ruim 4 miljard euro aan voedsel in Nederland wordt weggegooid; overwegende dat de Europese Commissie zich in het Actiepakket Circulaire Economie heeft gecommitteerd aan een halvering van de voedselverspilling en -verliezen in 2030; verzoekt de regering, een nieuwe doelstelling te formuleren voor de reductie van voedselverspilling in 2020 en de Kamer hierover binnen drie maanden te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 84, dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Van Gerven en Dik-Faber ter vervanging van nr. 84, dat regelt dat € 120.000 wordt vrijgemaakt om de werkzaamheden van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) te financieren Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 98 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 841 Ontvangen 2 december 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 16 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens wordt het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Dik-Faber over niet akkoord gaan met de liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dik-Faber over niet akkoord gaan met de liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat verduurzaming en regionalisering van de voedselproductie zich slecht verhouden tot liberalisering van de landbouwhandel tussen de EU en de VS; overwegende dat door TTIP de prijs de voornaamste drijvende kracht achter de productie wordt, waardoor milieu en dierenwelzijn, maar ook het verdienmodel voor boeren verder onder druk komen te staan; verzoekt de regering, niet akkoord te gaan met afspraken met de VS over liberalisatie van landbouwhandel binnen TTIP, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Jacobi over de financiering van de Marker Wadden (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Jacobi over de financiering van de Marker Wadden Motie begroting financiën Nr. 135 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JACOBI Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat met de Marker Wadden een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het robuuster maken van het ecologisch systeem in het Markermeer en aan de economische en strategische ontwikkeling van de Metropool Regio Amsterdam en de Noordvleugel; overwegende dat het Rijk voor de Marker Wadden reeds een aanzienlijke financiële en personele bijdrage levert conform de gemaakte bestuurlijke afspraken; overwegende dat, zolang de bouwinfrastructuur en het baggermaterieel aanwezig zijn, het resterende deel van het project tegen relatief beperkte kosten kan worden aangelegd; verzoekt de regering om, bij vrijvallende middelen in de begroting voor waterkwaliteitsmaatregelen tot een maximum van 7 miljoen euro in overleg met Natuurmonumenten te overwegen deze middelen aan te wenden als aanjaagbedrag om de financiering van de volgende stap van de Marker Wadden rond te krijgen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dikkers en Dik-Faber over stoppen met de verkoop van kiloknallers (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dikkers en Dik-Faber over stoppen met de verkoop van kiloknallers Motie begroting financiën Nr. 113 MOTIE VAN DE LEDEN DIKKERS EN DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de boer voor zijn product een eerlijke prijs dient te krijgen; constaterende dat de verkoop van vlees onder de kostprijs door supermarkten deze eerlijke prijs ondermijnt; verzoekt de regering, met supermarkten een convenant te sluiten over het stoppen met de verkoop van vlees onder de kostprijs en intussen te werken aan een wettelijk verbod als over één jaar nog steeds kiloknallers verkocht worden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over het versterken van de regionalisering van de voedselproductie (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Geurts over het versterken van de regionalisering van de voedselproductie Motie begroting financiën Nr. 136 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN GEURTS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de economische en ecologische duurzaamheid van de Nederlandse land- en tuinbouwsector door intensivering en focus op een lage kostprijs steeds meer onder druk staat; overwegende dat de Nederlandse veehouderij de transitie naar een meer duurzame kringloop wil inzetten en dat daarvoor ondersteunend beleid nodig is; overwegende dat het Europese landbouwbeleid in dient te spelen op deze ontwikkelingen en moet streven naar duurzaamheid, verminderde afhankelijkheid van derde landen, een eerlijke margeverdeling in de voedselketen en een goede toekomst voor gezinsbedrijven en jonge boeren; verzoekt de regering, in samenspraak met de agrofoodsector het voortouw te nemen voor een strategische Europese agenda voor het versterken van de regionalisering van de voedselproductie, gericht op verdere verduurzaming en voedselzekerheid, die mede als basis kan dienen voor het Europese landbouwbeleid na 2020; verzoekt de regering tevens, maatschappelijke initiatieven die hieraan bijdragen te faciliteren en kennisontwikkeling en innovatie die hiervoor nodig is te stimuleren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij (Dossier 34300-XIII)
Motie van het lid Dijkgraaf c.s. over uitstel van de administratieve verplichtingen voor de demersale visserij Motie begroting financiën Nr. 143 MOTIE VAN HET LID DIJKGRAAF C.S. ...

Amendement van de leden Schouten en Dik-Faber waarmee de opbrengsten van het Groninger gasveld worden teruggebracht tot een winningsniveau van maximaal 27 miljard m3 (Dossier 34300-XIII)
Amendement van de leden Schouten en Dik-Faber waarmee de opbrengsten van het Groninger gasveld worden teruggebracht tot een winningsniveau van maximaal 27 miljard m3 Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIK-FABER Ontvangen 1 oktober 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 14 Een doelmatige en duurzame energievoorziening wordt het ontvangstenbedrag verlaagd met € 900.000 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Thieme en Dik-Faber over een einde maken aan het slachten van drachtige koeien (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Thieme en Dik-Faber over een einde maken aan het slachten van drachtige koeien Motie begroting financiën Nr. 150 MOTIE VAN DE LEDEN THIEME EN DIK-FABER Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het doden van drachtige koeien, waarbij ongeboren kalveren langzaam een verstikkingsdood ondergaan, onethisch is; verzoekt de regering, een einde te maken aan het slachten van drachtige koeien, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Schouten en Dik-Faber over het nieuwe convenant met de MEE-bedrijven (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Schouten en Dik-Faber over het nieuwe convenant met de MEE-bedrijven Motie begroting financiën Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN DIK-FABER Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit de NEV 2015 blijkt dat de industrie die onder het ETS valt (MEE-bedrijven) de energie-efficiëntie jaarlijks verbetert, maar achterblijft in de in het energieakkoord vastgelegde besparingsambitie van 9 petajoule bovenop staand beleid; overwegende dat de overheid en de MEE-bedrijven in gesprek zijn over een nieuw convenant voor energiebesparing voor de periode 2017–2020; verzoekt de regering, in het nieuwe convenant met de MEE-bedrijven het afgesproken aanvullende besparingseffect van 9 petajoule uit het energieakkoord voor alle MEE-sectoren samen vast te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Bruins over een financieel gelijk speelveld voor Wageningen University (Dossier 34300-XIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Bruins over een financieel gelijk speelveld voor Wageningen University Motie begroting financiën Nr. 131 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BRUINS Voorgesteld 3 december 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de groei van Wageningen University in de afgelopen jaren werd belemmerd door de 2%-afbuffering in de bekostiging en door de afwijkende bekostigingssystematiek; van mening dat Wageningen University financieel op dezelfde wijze behandeld moet worden als andere Nederlandse universiteiten; overwegende dat ABDTOPconsult concludeert dat het Ministerie van EZ tekortschiet bij de invulling van zijn groene stelselverantwoordelijkheid en dat er behoefte is aan een revitalisatie van de vakinhoudelijke betrokkenheid en sturing; verzoekt de regering, te waarborgen dat: • er een gelijk financieel speelveld ontstaat voor Wageningen University, waarbij de technische opleidingen op dezelfde wijze worden gefinancierd als opleidingen bij technische universiteiten; • het Ministerie van EZ een sterkere vakinhoudelijke rol gaat spelen in de gouden driehoek van groen onderwijs/wetenschap, bedrijfsleven en overheid, en gaat over tot de orde van de dag. ...