Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

14 resultaten

Motie van de leden Bisschop en Dik-Faber over professionaliseren van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak (Dossier 34300-XII)
Motie van de leden Bisschop en Dik-Faber over professionaliseren van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN DIK-FABER Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in het werkveld veel onvrede bestaat over de bureaucratische werkwijze van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij, waardoor de gewenste ontwikkeling van duurzamere stalsystemen belemmerd wordt; overwegende dat Berenschot aanbevelingen heeft gedaan in 2014 voor professionalisering en eventueel privatisering van de adviescommissie, maar dat hier in de praktijk nog weinig van terecht is gekomen; verzoekt de regering, in overleg met de sector en in lijn met het advies van Berenschot, vaart te maken met het verder professionaliseren en, indien nodig, privatiseren van de Technische adviescommissie Regeling ammoniak en veehouderij, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Dossier 34300-XII)
Amendement van het lid Dik-Faber over het Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Amendement begroting financiën Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 28 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 2.500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Dik-Faber over verbreden van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptie (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber over verbreden van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptie Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in de Nationale Adaptatie Strategie in overleg met de VNG en het Klimaatverbond het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie te verbreden tot een stimuleringsprogramma klimaatadaptatie en hiervoor zo nodig extra middelen te zoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het hergebruiken van textiel (Dossier 34300-XII)
Amendement van het lid Dik-Faber over het hergebruiken van textiel Amendement begroting financiën Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 28 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 21 Duurzaamheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Dik-Faber over steun voor het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber over steun voor het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, het project «Elke vierde vrachtwagen synchromodaal» financieel te ondersteunen met een bedrag van € 125.000 in 2016, 2017 en 2018, waarbij ervan wordt uitgegaan dat ook de provincies dit project financieel ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34300-XII, nr. 45) over verbreden van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptie (Dossier 34300-XII)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34300-XII, nr. 45) over verbreden van het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptie Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45 Voorgesteld 3 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: • nog niet de helft van de gemeenten een klimaatrisicoanalyse heeft uitgevoerd; • klimaatadaptatie breder is dan alleen ruimtelijke adaptatie; • gemeenten behoefte hebben aan ondersteuning met kennis bij het realiseren van lokale klimaatadaptatiestrategieën; verzoekt de regering, in de Nationale Adaptatie Strategie in overleg met de VNG en het Klimaatverbond het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie te verbreden tot een stimuleringsprogramma klimaatadaptatie en hiervoor zo nodig extra middelen te zoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over hotspots van zeer slechte luchtkwaliteit in de regio (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over hotspots van zeer slechte luchtkwaliteit in de regio Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over voorkomen van interpretatieverschillen bij het testen van nieuwe automodellen (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over voorkomen van interpretatieverschillen bij het testen van nieuwe automodellen Motie begroting financiën Nr. 24 MOTIE VAN HET LID AGNES MULDER C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" (Dossier 34300-XII)
Amendement van het lid Dik-Faber over het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 28 oktober 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 18 Scheepvaart en Havens worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 125 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Dik-Faber over een green deal met kledingconcerns (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber over een green deal met kledingconcerns Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een green deal te sluiten met kledingconcerns over de toepassing van hergebruikt textiel in nieuwe kleding, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over aanpassing van de ecodesign-richtlijn (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber over aanpassing van de ecodesign-richtlijn Motie begroting financiën Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, tijdens het EU-voorzitterschap met een voorstel te komen voor aanpassing van de ecodesign-richtlijn ter ondersteuning van een circulaire economie en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bisschop (t.v.v. 34300-XII, nr. 44) over opnemen van het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" in het MIRT programma goederenvervoer (Dossier 34300-XII)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bisschop (t.v.v. 34300-XII, nr. 44) over opnemen van het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" in het MIRT programma goederenvervoer Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 57 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 Voorgesteld 3 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, het project «Elke vierde vrachtwagen synchromodaal» financieel te ondersteunen met een bedrag van € 125.000 in 2016, 2017 en 2018, waarbij ervan wordt uitgegaan dat ook de provincies dit project financieel ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over inzamelen van bedrijfsmatig plastic afval (Dossier 34300-XII)
Motie van het lid Dik-Faber over inzamelen van bedrijfsmatig plastic afval Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 29 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat scheiden van plastic verpakkingsafval op onder meer stations, ziekenhuizen en recreatieparken kan bijdragen aan de landelijke scheidingsdoelstellingen; verzoekt de regering, met de verpakkingsindustrie overeen te komen dat de vergoeding uit het Afvalfonds voor de inzameling van plastic verpakkingen ook beschikbaar komt voor bedrijfsmatig afval en met NS afspraken te maken over het gescheiden inzamelen van ten minste papier en plastic op alle intercitystations per uiterlijk 1 januari 2017, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Nader gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bisschop (t.v.v. 34300-XII, nr. 57) over opnemen van het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" in het MIRT programma goederenvervoer (Dossier 34300-XII)
Nader gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bisschop (t.v.v. 34300-XII, nr. 57) over opnemen van het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" in het MIRT programma goederenvervoer Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 58 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57 Voorgesteld 3 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een efficiënt goederenvervoer zorgt voor een goede concurrentiepositie voor Nederland; verzoekt de regering om, het project «Elke vierde vrachtwagen synchromodaal» op te nemen binnen het MIRT programma goederenvervoer corridors oost en zuid Nederland met een bedrag van € 125.000,– voor 2016 en dit met de betrokken regio’s nader in te vullen binnen de condities van cofinanciering, en gaat over tot de orde van de dag. ...