Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Gewijzigd subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de AMvB waarin nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb aan beide Kamers kan worden voorgehangen voor het ingaan van verzekeringsjaar 2017 (Dossier 34233)
Gewijzigd subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de AMvB waarin nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb aan beide Kamers kan worden voorgehangen voor het ingaan van verzekeringsjaar 2017 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 62 GEWIJZIGD SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61 Ontvangen 15 februari 2016 Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: III Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk waarmee het woord 'gemaximeerde' in de begripsomschrijving van het Zvw-pgb vervalt (Dossier 34233)
Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk waarmee het woord 'gemaximeerde' in de begripsomschrijving van het Zvw-pgb vervalt Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK Ontvangen 5 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel A, vervalt in artikel 1, onderdeel k: gemaximeerde. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd (Dossier 34233)
Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN Ontvangen 27 november 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL IA Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Bruins Slot over het gelijk trekken van de bepalingen voor Zvw- en Wlz-pgb (Dossier 34233)
Motie van de leden Dik-Faber en Bruins Slot over het gelijk trekken van de bepalingen voor Zvw- en Wlz-pgb Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 48 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BRUINS SLOT Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels gesteld kunnen worden om het Zvw-pgb vorm te geven; constaterende dat er een brede wens in de Kamer ligt om de bepalingen voor het persoonsgebonden budget in de Zvw en de Wlz zo veel mogelijk gelijk te trekken; overwegende dat in april de uitkomsten van de pgb-monitor gereed zullen zijn; van mening dat het in het belang van budgethouders is dat nadere bepalingen ten aanzien van de uitvoering van het pgb bij elke zorgverzekeraar gelijkgetrokken worden, waarbij uitgegaan wordt van een toegankelijk, flexibel en toereikend pgb; verzoekt de regering, de AMvB voor de zomer naar de Kamer te sturen, waarbij nadrukkelijk de brede wens van de Kamer wordt meegenomen om bepalingen voor het Zvw-pgb en het pgb in de Wlz zo veel mogelijk gelijk te trekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 58 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb voordat het verzekeringsjaar 2017 ingaat kan worden voorgehangen bij de Kamers (Dossier 34233)
Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 58 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb voordat het verzekeringsjaar 2017 ingaat kan worden voorgehangen bij de Kamers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 61 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 581 Ontvangen 9 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: III Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de uitgangspunten van planbaarheid van zorg (Dossier 34233)
Motie van het lid Bergkamp c.s. over de uitgangspunten van planbaarheid van zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 56 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden. (Dossier 34233)
Gewijzigd amendement van het lid Van der Staaij c.s. ter vervanging van nr. 13, dat verheldert dat een verzekerde het PGB kan en mag afstemmen op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden. ...

Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling (Dossier 34233)
Amendement van de leden Voortman en Dik-Faber over het opnemen van een (lichte) voorhangbepaling Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORTMAN EN DIK-FABER Ontvangen 1 september 2015 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende: 4. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 47 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over zorgverzekeraars ertoe bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb (Dossier 34233)
Motie van het lid Dik-Faber over zorgverzekeraars ertoe bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 50 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een wettelijke grondslag voor een Zvw-pgb wordt geregeld; overwegende dat zorgverzekeraars kritisch zijn over de uitvoerbaarheid van het pgb; van mening dat het bewustekeuzegesprek, maar ook huisbezoeken bijdragen aan de uitvoerbaarheid van het Zvw-pgb; voorts van mening dat zorgverzekeraars met huisbezoeken budgethouders ondersteuning kunnen bieden bij het organiseren van het Zvw-pgb; verzoekt de regering, zorgverzekeraars ertoe te bewegen om tijd te investeren in het Zvw-pgb door meer huisbezoeken af te leggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura (Dossier 34233)
Motie van het lid Voortman c.s. over het kunnen combineren van pgb en zorg in natura Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat in artikel 13a, eerste lid, wordt opgenomen dat de vergoeding 'passend' moet zijn (Dossier 34233)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat in artikel 13a, eerste lid, wordt opgenomen dat de vergoeding 'passend' moet zijn Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 63 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12 Ontvangen 15 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 13a, eerste lid, voor «vergoeding» ingevoegd: passende. ...

Motie van het lid Bruins Slot c.s. over informeren over concrete oplossingen voor intensieve kindzorg (Dossier 34233)
Motie van het lid Bruins Slot c.s. over informeren over concrete oplossingen voor intensieve kindzorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen (Dossier 34233)
Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 51 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van mening is dat het verankeren van het pgb in de Zvw geen doel op zich is; constaterende dat ZN zich zorgen maakt over de manier waarop het Zvw-pgb op dit moment wordt ingericht; overwegende dat de eigen regie, die cliënten met een persoonsgebonden budget over hun zorg kunnen krijgen, van grote toegevoegde waarde is binnen de Zorgverzekeringswet; van mening dat wanneer DSW goed in staat is het Zvw-pgb uit te voeren, andere zorgverzekeraars dit ook kunnen; verzoekt de regering, te bevorderen dat zorgverzekeraars onderling best practices uitwisselen en daarbij ook de ervaringen van DSW te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over capaciteit bij de SGKZ om doorlooptijden te verkorten (Dossier 34233)
Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over capaciteit bij de SGKZ om doorlooptijden te verkorten Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP Voorgesteld 9 februari 2016 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de SKGZ zal worden verzocht om procedures, als het gaat om bemiddeling en geschillenbeslechting ten aanzien van het Zvw-pgb, waar mogelijk in te korten; constaterende dat de huidige doorlooptijd voor bemiddeling twee maanden en voor het behandelen van een geschil zes maanden is; van mening dat een vlottere bemiddeling en geschillenbeslechting ten aanzien van het Zvw-pgb bijdraagt aan een solide uitvoering van het Zvw-pgb; verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de SKGZ de juiste capaciteit krijgt om de doorlooptijd van bemiddeling en geschillenbeslechting over het Zvw-pgb daadwerkelijk aanzienlijk te verkorten; verzoekt de regering voorts, bij de monitoring van de uitvoering van het Zvw-pgb tevens de doorlooptijden van procedures bij de SKGZ op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 46 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb op of voor 1 juli kan worden voorgehangen bij de Kamers (Dossier 34233)
Subamendement van de leden Bergkamp en Dik-Faber op het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (nr. 41) ter vervanging van nr. 46 waarmee de AMvB waarin de nadere regels worden gesteld aan het Zvw-pgb op of voor 1 juli kan worden voorgehangen bij de Kamers Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 58 SUBAMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 461 Ontvangen 9 februari 2016 De ondergetekenden stellen het volgende subamendement voor: Aan het amendement van de leden Potters en Otwin van Dijk (stuk nr. 41) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: III Artikel II wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Van der Staaij c.s. waarmee de definitie van het Zvw-pgb zodanig komt te luiden dat duidelijk is dat dit instrument door verzekerde zelf afgestemd kan worden op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden (Dossier 34233)
Amendement van het lid Van der Staaij c.s. waarmee de definitie van het Zvw-pgb zodanig komt te luiden dat duidelijk is dat dit instrument door verzekerde zelf afgestemd kan worden op zijn behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars (Dossier 34233)
Gewijzigde motie van het lid Bruins Slot c.s. (t.v.v. 34233, nr. 47) over geen aanvullende pgb-eisen van zorgverzekeraars Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 64 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BRUINS SLOT C.S. ...