Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een smart city agenda Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over het vasthouden aan ten minste 40% CO2-reductie Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een transitie naar zero emissie busvervoer Motie begroting financiën Nr. 35 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber dat voorziet in een subsidie van € 200.000,- voor de Stichting Dutch Cycling Embassy (Dossier 34000-XII)
Amendement van de leden Van Tongeren en Dik-Faber dat voorziet in een subsidie van € 200.000,- voor de Stichting Dutch Cycling Embassy Amendement begroting financiën Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Ontvangen 29 oktober 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over een lange termijnvisie op duurzame mobiliteit (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over een lange termijnvisie op duurzame mobiliteit Motie begroting financiën Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ontwikkelingen zoals de opkomst van de e-bike, elektrificatie van het autoverkeer, zelfsturende auto's, fietssnelwegen, telewerken en de vergrijzing gevolgen hebben voor de vervoersvraag, wegbenutting en de milieudruk en geluidsoverlast van het wegverkeer; overwegende dat investeringen in weginfrastructuur worden gedaan voor tientallen jaren; verzoekt de regering, een langetermijnvisie te maken op duurzame mobiliteit en daarbij ook de afspraken uit het energieakkoord te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de doelstellingen uit het energieakkoord (Dossier 34000-XII)
Motie van de leden Van Tongeren en Dik-Faber over de doelstellingen uit het energieakkoord Motie begroting financiën Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN VAN TONGEREN EN DIK-FABER Voorgesteld 30 oktober 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de regering zich in het energieakkoord verbonden heeft aan de doelstellingen de CO2-uitstoot van het verkeer in 2030 met 17% te verminderen ten opzichte van 1990 en in 2050 met 60%; overwegende dat de Nationale Energieverkenning 2014 zegt dat we dat met het huidige beleid niet gaan halen; verzoekt de regering, de Kamer te informeren hoe zij de doelstellingen wil bereiken, welke maatregelen zij daarvoor neemt en wat de bijdrage van de afzonderlijke maatregelen is, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen (Dossier 34000-XII)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de baten van hogere doelstellingen Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...