Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat het kortdurende eerstelijns verblijf tijdelijk door middel van een subsidie op grond van de Wlz wordt gefinancierd (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat het kortdurende eerstelijns verblijf tijdelijk door middel van een subsidie op grond van de Wlz wordt gefinancierd Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 132 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 22 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 11.1.4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers (Dossier 33891)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het versterken van de positie van mantelzorgers en andere vrijwilligers Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 24 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER Ontvangen 4 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en andere vrijwilligers betrokken kunnen worden; Toelichting Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. (Dossier 33891)
Amendement van de leden Dik-Faber en Otwin van Dijk ter vervanging van nr. 133 dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de cliënten die nu deels via functies/klassen en deels via een pgb hun zorg ontvangen, niet worden geconfronteerd met een achteruitgang Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 133 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 22 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel 3.3.2, vijfde lid, komt te luiden: 5. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Aan artikel 3.2.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber ter vervanging van nr. 24 over het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 161 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 25 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel 4.2.2, tweede lid, wordt na onderdeel d een onderdeel ingevoegd, luidende: da. de wijze waarop bij de zorgverlening mantelzorgers en vrijwilligers betrokken kunnen worden; Toelichting Bij het verlenen van zorg en maatschappelijke ondersteuning hebben mantelzorgers een belangrijke rol. ...

Motie van het lid Dik-Faber over versterking van de invloed van verzekerden op het beleid (Dossier 33891)
Motie van het lid Dik-Faber over versterking van de invloed van verzekerden op het beleid Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 110 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het wenselijk is dat verzekerden invloed hebben op het beleid van de Wlz-uitvoerder en het zorgkantoor; constaterende dat volgens artikel 4.2.2, lid 2, van het wetsvoorstel Wet langdurige zorg bij algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld aan de statutair vastgelegde mate van invloed die verzekerden ten minste op het beleid van een Wlz-uitvoerder dienen te hebben; verzoekt de regering, in overleg met Wlz-uitvoerders te bevorderen dat de invloed van verzekerden op het beleid versterkt wordt en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren; verzoekt de regering tevens, voor 1 januari 2015 een algemene maatregel van bestuur naar de Kamer te sturen ter invulling van de bevoegdheid in artikel 4.2.2, lid 2, van de Wlz, waarin de invloed van verzekerden en cliëntenraden op het verzekeringsbeleid is geregeld, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat het mogelijk maakt via een algemene maatregel van bestuur experimenten te starten rondom persoonsvolgende bekostiging voor naturazorg waarbij de cliënt meer keuzevrijheid heeft en ruimte is voor zorg op maat (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat het mogelijk maakt via een algemene maatregel van bestuur experimenten te starten rondom persoonsvolgende bekostiging voor naturazorg waarbij de cliënt meer keuzevrijheid heeft en ruimte is voor zorg op maat Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 54 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 10 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel 10.1.1, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: h. over de voorwaarden waaronder persoonsvolgende bekostiging mogelijk is, waarbij ten minste wordt bepaald dat: 1°. de verzekerde en de zorgaanbieder op grond van het indicatiebesluit een zorgplan opmaken, en 2°. de zorgaanbieder bij het zorgkantoor een verzoek indient tot vergoeding van de kosten die hij ter uitvoering van het zorgplan maakt. ...

Motie van het lid Dik-Faber over regionale inbedding van zorgkantoren (Dossier 33891)
Motie van het lid Dik-Faber over regionale inbedding van zorgkantoren Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 109 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 11 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat opschaling van zorgkantoren niet wordt uitgesloten; constaterende dat er bij de hervormingen in de zorg juist voor is gekozen om waar mogelijk zorg zo dicht mogelijk bij mensen en lokaal te organiseren; spreekt uit, verdere opschaling van zorgkantoren en zorgkantoorregio's onwenselijk te vinden; verzoekt de regering om, in overleg te treden met de Wlz-uitvoerders over de regionale inbedding van zorgkantoren en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Keijzer en Dik-Faber dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 66 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN DIK-FABER Ontvangen 11 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel 10.1.1. wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 10.1.1a 1. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg). ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat - indien dit in het belang is van de verzekerde - het mogelijk is om zorg thuis te ontvangen, ook als dit duurder is dan zorg in een instelling (Dossier 33891)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat - indien dit in het belang is van de verzekerde - het mogelijk is om zorg thuis te ontvangen, ook als dit duurder is dan zorg in een instelling Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 38 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 3.3.2 wordt na het derde lid een lid ingevoegd, luidende: 3a. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 115 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 140 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33891, nr. 109) over regionale opschaling van zorgkantoren (Dossier 33891)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 33891, nr. 109) over regionale opschaling van zorgkantoren Motie (gewijzigd/nader) verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 170 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 109 Voorgesteld 25 september 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de hervormingen van de langdurige zorg ervoor is gekozen om zorg waar mogelijk dicht bij mensen te organiseren; constaterende dat in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Langdurige zorg wordt aangekondigd dat onderzoek plaatsvindt naar regionale opschaling van zorgkantoren en zorgkantoorregio's; overwegende dat opschaling op gespannen voet kan staan met het nabijheidsprincipe; verzoekt de regering, niet op voorhand te spreken over opschaling en de onderzoeksresultaten af te wachten; verzoekt de regering tevens, in het onderzoek naar de organisatie van zorgkantoren «zorg dichtbij» als uitgangspunt te hanteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 56, dat regelt dat mogelijk wordt gemaakt dat subsidie voor ADL-assistentie niet alleen wordt verstrekt voor ADL-assistentie in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009 (Dossier 33891)
Amendement van de leden Otwin van Dijk en Dik-Faber ter vervanging van nr. 56, dat regelt dat mogelijk wordt gemaakt dat subsidie voor ADL-assistentie niet alleen wordt verstrekt voor ADL-assistentie in woningen met (bouw-)subsidie van vóór 2009 Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 77 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 38, dat regelt dat – indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het belang van de verzekerde daarmee wezenlijk is gediend – het mogelijk is om zorg thuis te ontvangen als dit duurder is dan zorg in een instelling. (Dossier 33891)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber ter vervanging van nr. 38, dat regelt dat – indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het belang van de verzekerde daarmee wezenlijk is gediend – het mogelijk is om zorg thuis te ontvangen als dit duurder is dan zorg in een instelling. ...

Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. (Dossier 33891)
Amendement van het lid Bergkamp c.s. ter vervanging van nr. 140 dat regelt dat mensen zo veel en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook als zij behoefte hebben aan langdurige en intensieve zorg. ...

Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 34 over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis (Dossier 33891)
Amendement van het lid Otwin van Dijk c.s. ter vervanging van nr. 34 over het mogelijk maken van een zorgplanbespreking voor het modulair pakket thuis Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 75 AMENDEMENT VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 43 dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden (Dossier 33891)
Amendement van de leden Dik-Faber en Bergkamp ter vervanging van nr. 43 dat regelt dat de minister onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden het recht op zorg van minderjarigen kan uitbreiden Amendement verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 80 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 431 Ontvangen 9 september 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Aan artikel 3.2.1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg (Dossier 33891)
Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg Motie verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 106 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S. ...