Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

22 resultaten

Motie van het lid Van Tongeren c.s. over een herberekeningscheck voor de Big Five-asfaltprojecten (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Van Tongeren c.s. over een herberekeningscheck voor de Big Five-asfaltprojecten Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over onderzoek of de Noordtak door optimalisatie en een financiële bijdrage van de regio haalbaar is (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Dik-Faber over onderzoek of de Noordtak door optimalisatie en een financiële bijdrage van de regio haalbaar is Motie begroting financiën Nr. 84 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 juli 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering voor goederenroutering Oost-Nederland de voorkeur heeft voor de variant Kopmaken Deventer, maar besluitvorming over de tweede fase MER uitstelt tot 2020; overwegende dat de regio een grote voorkeur heeft voor de variant Noordtak, maar het meenemen van een Noordtak als volwaardige variant in de tweede fase MER kan betekenen dat een deel van de eerste fase MER overgedaan moet worden; verzoekt de regering, de beschikbare tijd de komende jaren goed te benutten en samen met de regio te onderzoeken of de Noordtak door optimalisatie en een financiële bijdrage van de regio haalbaar is en op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en overleg tijdig te beslissen over het aanpassen van de eerste fase MER zodat de Noordtak in de tweede fase MER alsnog volwaardig kan worden meegenomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Smaling ter vervanging van nr. 27 over de beschikbaarheid van een rijksbijdrage voor een regionale pilot van gecombineerde implementatie van ERTMS en elektrificatie (Dossier 33750-A)
Gewijzigd amendement van de leden Dik-Faber en Smaling ter vervanging van nr. 27 over de beschikbaarheid van een rijksbijdrage voor een regionale pilot van gecombineerde implementatie van ERTMS en elektrificatie Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 50 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SMALING TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Motie van het lid Smaling c.s. over zekerheid over medefinanciering van het verbeteren van de Maaslijn (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Smaling c.s. over zekerheid over medefinanciering van het verbeteren van de Maaslijn Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID SMALING C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een stoptrein Weert-Roermond in de aanbesteding voor de regionale spoorconcessie (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Dik-Faber over een stoptrein Weert-Roermond in de aanbesteding voor de regionale spoorconcessie Motie begroting financiën Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat Limburg een nieuwe stoptrein voor het traject Weert-Roermond kan meenemen in de aanbesteding voor de regionale spoorconcessie die binnen een paar maanden start, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over geen autotunnels onder het spoor in Bussum (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Dik-Faber over geen autotunnels onder het spoor in Bussum Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in Bussum niet te kiezen voor autotunnels onder het spoor die de ruimtelijke problemen niet structureel oplossen en nieuwe barrières veroorzaken, maar toe te werken naar een verdiepte ligging van het spoor en hiervoor zo nodig realisatie uit te stellen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Rouwe en Dik-Faber over onderzoek naar een Noordtak (Dossier 33750-A)
Motie van de leden De Rouwe en Dik-Faber over onderzoek naar een Noordtak Motie begroting financiën Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat goede multimodale achterlandverbindingen onontbeerlijk zijn voor een goed functionerende Rotterdamse haven, ook per spoor; overwegende dat de groei van het goederenvervoer over bestaand spoor leidt tot zeer grote overlast voor omwonenden langs het spoor en geen toekomstvaste oplossing biedt; overwegende dat een Noordtak een duurzame oplossing zou kunnen bieden voor het goederenvervoer per spoor, bijdraagt aan de economische ontwikkeling van de Rotterdamse haven en ook kan leiden tot economische kansen in Oost-Nederland; overwegende dat het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Overijssel en Gelderland bereid zijn een onderzoek naar mogelijkheden voor een Noordtak te financieren; verzoekt de regering, samen met het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Gelderland en Overijsel te onderzoeken op welke wijze een Noordtak een oplossing kan bieden voor het goederenvervoer per spoor en tegelijkertijd kansen voor leefbaarheid en economie kan bieden voor Oost-Nederland; verzoekt de regering, 1. de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in de besluitvorming over het goederenvervoer in Oost Nederland en 2. bij een positieve uitkomst van het onderzoek in nader overleg te treden met het Havenbedrijf Rotterdam en de betrokken regio's over de financiële consequenties, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over MKBA-systematiek moderniseren bij herziening OEI-richtlijnen (Dossier 33750-A)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over MKBA-systematiek moderniseren bij herziening OEI-richtlijnen Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in MKBA's bij reistijd vooral wordt gekeken naar voertuigverliesuren in plaats van naar modaliteitsneutrale reistijdwinst; constaterende dat in MKBA's wel rekening wordt gehouden met aspecten rond de leefomgeving, maar deze een zwakke positie hebben omdat zij moeilijk te kwantificeren zijn; daarbij overwegende dat systematiek binnen de The Economics of Ecodiversity and Biodiversity (TEEB) hier nuttige handvatten voor kan bieden; verzoekt de regering, bij de herziening van de OEI-richtlijnen te onderzoeken hoe de MKBA-systematiek op deze punten zou kunnen worden gemoderniseerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33750-A nr. 33) over MKBA-systematiek moderniseren bij herziening OEI-richtlijnen (Dossier 33750-A)
Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber (t.v.v. 33750-A nr. 33) over MKBA-systematiek moderniseren bij herziening OEI-richtlijnen Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 33 Voorgesteld 5 december 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in MKBA's bij reistijd vooral wordt gekeken naar voertuigverliesuren in plaats van modaliteitsneutrale reistijdwinst; constaterende dat in MKBA's wel rekening wordt gehouden met aspecten rond de leefomgeving, maar deze moeilijk te kwantificeren zijn; daarbij overwegende dat systematiek binnen de The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) hier nuttige handvaten voor kan bieden; verzoekt de regering, bij de herziening van de OEI-richtlijnen te onderzoeken hoe de MKBA-systematiek op deze punten, waar wenselijk, zou kunnen worden gemoderniseerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een toekomstvisie voor de lijnen Den Haag-Gouda en Rotterdam-Gouda (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Dik-Faber over een toekomstvisie voor de lijnen Den Haag-Gouda en Rotterdam-Gouda Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, een integrale toekomstvisie te maken voor de spoorlijnen Den Haag-Gouda en Rotterdam-Gouda, zodat deze spoorlijnen weer groeiruimte krijgen, en hierbij mee te nemen: – mogelijkheden voor snelheidsverhoging; – inhaalmogelijkheden voor intercity's; – transferium ten westen van Gouda; – mogelijkheden voor fasering van realisatie van deze visie, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33750-A, nr. 36) over temporiseren van de Rijksbijdrage voor de Ruit Eindhoven (Dossier 33750-A)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven (t.v.v. 33750-A, nr. 36) over temporiseren van de Rijksbijdrage voor de Ruit Eindhoven Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 52 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over de beschikbaarheid van een rijksbijdrage voor een regionale pilot van gecombineerde implementatie van ERTMS en elektrificatie. (Dossier 33750-A)
Amendement van het lid Dik-Faber over de beschikbaarheid van een rijksbijdrage voor een regionale pilot van gecombineerde implementatie van ERTMS en elektrificatie. ...

Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber waarmee geld uit het programma 130 km wordt verplaatst naar het programma Fietsparkeren bij stations (Dossier 33750-A)
Amendement van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber waarmee geld uit het programma 130 km wordt verplaatst naar het programma Fietsparkeren bij stations Amendement begroting financiën Nr. 18 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Ontvangen 6 november 2013 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een quickscan voor grote projecten waarover volgend jaar een besluit wordt genomen (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over een quickscan voor grote projecten waarover volgend jaar een besluit wordt genomen Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het rapport «Review van het gebruik van economische scenario's bij doorrekening van MIRT-projecten» van CE Delft wordt gesteld dat we op dit moment onder het laagste groeiscenario zitten, terwijl bij sommige projecten is gerekend met het hoogste groeiscenario; overwegende dat het budget voor infrastructuur doelmatig moet worden uitgegeven; verzoekt de regering, een quickscan uit te laten voeren voor de grote projecten waarover komend jaar een besluit wordt genomen, om te zien of er knelpunten ontstaan wanneer het laagste groeiscenario nog lager zou uitvallen, en de besluiten over deze projecten uit te stellen tot de nieuwe WLO-scenario's beschikbaar zijn; verzoekt de regering voorts, wanneer de nieuwe WLO-scenario's er zijn, alle infrastructurele projecten in de planfase opnieuw tegen het licht te houden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over uitstellen van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Dossier 33750-A)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over uitstellen van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld 3 juli 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Centraal Planbureau in zijn second opinion op de MKBA van de Ring van Utrecht aangeeft dat het project pas rendeert als het fileprobleem rondom Utrecht aanzienlijk verergert en een aantal jaren uitstel relatief weinig kost terwijl het ons behoedt voor een maatschappelijk verlies bij lage groei; overwegende dat de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht acht tot tien jaar is vertraagd, terwijl deze van groot belang is voor de doorstroming op de Ring Utrecht; verzoekt de regering, de verbreding van de A27 bij Amelisweerd uit te stellen, en de financiële ruimte die hierdoor vrijkomt eerst in te zetten voor de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar een geboorde Blankenburgtunnel (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Dik-Faber over onderzoek naar een geboorde Blankenburgtunnel Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de meerkosten van de boortunnel in de Rijnlandroute marginaal bleken te zijn; verzoekt de regering, ook serieus de variant met een geboorde Blankenburgtunnel te onderzoeken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Dik-Faber over een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 juli 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat op de realisatiekosten van een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht honderden miljoenen euro kunnen worden bespaard als bij de verbreding van de A27 optimaal rekening wordt gehouden met de mogelijke komst van deze spoorlijn; overwegende dat de meerkosten van dit optimaal rekening houden met een spoorlijn volgens marktpartijen gering zijn; verzoekt de regering: – bij de aanbesteding van de A27 Houten-Hooipolder de markt via een EMVI-gunningscriterium uit te dagen in het ontwerp van de Merwedebrug en knooppunt Gorinchem zo veel mogelijk rekening te houden met een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht zodat een latere realisatie van deze spoorlijn niet onnodig duur wordt; – en in overleg te gaan met betrokken provincies of zij bereid zijn de meerkosten hiervan met een maximum van 10 miljoen euro te dragen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en De Rouwe over het financieren van de bediening van sluizen (Dossier 33750-A)
Amendement van de leden Dik-Faber en De Rouwe over het financieren van de bediening van sluizen Amendement begroting financiën Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE ROUWE Ontvangen 6 november 2013 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 15 Hoofdvaarwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden De Rouwe en Dik-Faber ter vervanging van nr. 20 over het vrijmaken van van 1.000.000 euro voor het op peil houden van loopbruggen (Dossier 33750-A)
Amendement van de leden De Rouwe en Dik-Faber ter vervanging van nr. 20 over het vrijmaken van van 1.000.000 euro voor het op peil houden van loopbruggen Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE ROUWE EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 201 Ontvangen 7 november 2013 Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 15 Hoofdvaarwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Dik-Faber over nog geen bestuursovereenkomst voor de Ruit Eindhoven (Dossier 33750-A)
Motie van het lid Dik-Faber over nog geen bestuursovereenkomst voor de Ruit Eindhoven Motie begroting financiën Nr. 36 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 november 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, nu nog geen bestuursovereenkomst voor realisatie van de Ruit Eindhoven te tekenen en nader onderzoek te doen naar eerder afgevallen alternatieven die uitgaan van gedeeltelijke ondertunneling en hierbij nadrukkelijk rekening te houden met (potentiële) natuurwaarden van de ehs en actuele verkeersprognoses; verzoekt de regering, de Rijksbijdrage voor de Ruit Eindhoven in te zetten voor: – realisatie stations Eindhoven Acht en Nuenen; – realisatie verbreding A67 Leenderheide-Geldrop en no-regretpakket A67; – realisatie eerste fase van een volwaardig knooppunt A27 Hooipolder (klaverturbine of klaversterturbine); – niet verder uitstellen aanpassing van A27 Werkendam-Scheiwijk, en bij dit project optimaal rekening te houden met een toekomstige spoorlijn Breda-Utrecht en een fietssnelweg Gorinchem-Sleeuwijk Tol toe te voegen; – versnelde verbreding A58 Eindhoven-Tilburg en Galder-Sint Annabosch, en gaat over tot de orde van de dag. ...