Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Motie van het lid Dik-Faber over de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en aquaduct Skarster Rien (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en aquaduct Skarster Rien Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, de voorstellen voor voorfinanciering voor de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en het aquaduct Skarster Rien in de A6 van de provincies Groningen en Fryslân over te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden De Rouwe en Dik-Faber over de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken (Dossier 33400-A)
Motie van de leden De Rouwe en Dik-Faber over de intercityverbinding Eindhoven-Heerlen-Aken Motie begroting financiën Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROUWE EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat met een intercityverbinding op het traject Eindhoven–Heerlen–Aken de kenniscentra rondom de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de Technische Universiteit Aken (RWTH) rechtstreeks met elkaar worden verbonden; overwegende dat reeds 23,8 miljoen beschikbaar is voor de verbinding Heerlen–Aken en conform MIRT-afspraken maximaal 18 miljoen extra rijksbijdrage benodigd is; verzoekt de regering om, voor 1 juli 2013 sluitende afspraken te maken met de regio, de Duitse overheid en vervoerders over: – de dekking van de exploitatieverliezen voor de eerste fase, het zogenaamde voorloopbedrijf, waarbij zonder infrastructurele investeringen een diesel-IC moet gaan rijden vanaf december 2013; – de dekking van een IC-verbinding vanaf uiterlijk december 2016, en de daarvoor benodigde kosteneffectieve infrastructurele investeringen (elektrificatie en gedeeltelijke spoorverdubbeling) inclusief eventuele exploitatieverliezen op het Nederlandse deel; verzoekt de regering voorts, daarvoor maximaal 18 miljoen beschikbaar te stellen en de kosten ten laste te laten komen van nog niet ingezette middelen uit de brief-Dijsselbloem of het nog niet bestede deel voor grensoverschrijdend spoor in het Infrastructuurfonds, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het station Zoetermeer Bleizo (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over het station Zoetermeer Bleizo Motie begroting financiën Nr. 90 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat station Zoetermeer Bleizo een paar duizend reizigers per dag zal trekken en besluitvorming al meer dan vijf jaar uitblijft, terwijl nieuwbouwwoningen en aansluitende Randstadrail al zijn gerealiseerd en budget beschikbaar is binnen het programmabudget kleine stations; verzoekt de regering, voor 1 juli 2013 te besluiten tot realisatie van station Zoetermeer Bleizo, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over Portway 2012 (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over Portway 2012 Motie begroting financiën Nr. 86 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Portway 2012 de fileknelpunten en de leefbaarheidsknelpunten beter oplost dan de A13/A16; verzoekt de regering, conform de nieuwe code Maatschappelijke participatie burgeralternatief Portway 2012 en de daarin opgenomen quick win spitsstrook A20 gelijkwaardig uit te werken en door te rekenen met de A13/16 en de Kamer hierover voor het najaarsoverleg MIRT te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de boortunnelvariant voor het Blankenburgtracé (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over de boortunnelvariant voor het Blankenburgtracé Motie begroting financiën Nr. 32 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 18 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in de Rijnlandroute de weg onder Voorschoten door zal worden geboord nadat een recente studie heeft uitgewezen dat dit technisch-economisch haalbaar is; overwegende dat de regering voorstelt slechts 600 van de 2 500 meter van het Blankenburgtracé tussen de A20 en de Nieuwe Waterweg te onder tunnelen en dat een langere tunnel mogelijk is door te kiezen voor een boortunnel; overwegende dat er reëel zicht is op een boortunnelvariant die past binnen het beschikbare budget; constaterende dat de boortunnel door Rijkswaterstaat niet als een volwaardig alternatief is uitgewerkt, terwijl deze op een breder bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak in de regio kan rekenen; verzoekt de regering, conform de voorgestelde nieuwe Code Publieksparticipatie en in de geest van de commissie-Elverding: – een onafhankelijk expertteam opdracht te geven om oplossingen te bedenken voor de geconstateerde knelpunten en onzekerheden van de boortunnelvariant; – dit expertteam binnen drie maanden te laten rapporteren of en onder welke condities deze variant haalbaar is binnen het gestelde financiële kader; – op grond van deze expertbeoordeling een nader besluit aan de Kamer voor te leggen over de meest optimale uitvoering van het Blankenburgtracé, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. . over de MKBA over de Ring Utrecht Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de Noordelijke Randweg Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over de Noordelijke Randweg Utrecht Motie begroting financiën Nr. 89 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat die Noordelijke Randweg Utrecht wordt uitgesteld tot 2026–2028; overwegende dat dit tot grote knelpunten leidt tijdens de aanpak van de A27 bij Amelisweerd; verzoekt de regering, de Noordelijke Randweg Utrecht te realiseren voorafgaande aan de aanpak van de A27 bij Amelisweerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over een budget voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één burgeralternatief (Dossier 33400-A)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Veldhoven over een budget voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één burgeralternatief Motie begroting financiën Nr. 85 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN VELDHOVEN Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, bij elk MIRT-project standaard budget beschikbaar te stellen aan initiatiefnemers voor het uitwerken en doorrekenen van ten minste één serieus burgeralternatief zodat het volwaardig meegenomen kan worden in de besluitvorming, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Hachchi betreffende dekking voor amendement 33400-J nr. 5 over het terugdraaien van bezuinigingen op waterveiligheid (Dossier 33400-A)
Amendement van de leden Dik-Faber en Hachchi betreffende dekking voor amendement 33400-J nr. 5 over het terugdraaien van bezuinigingen op waterveiligheid Amendement begroting financiën Nr. 21 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN HACHCHI Ontvangen 10 december 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Hoofdwegennet wordt het verplichtingenbedrag verlaagd met € 28 305 (x € 1 000). ...

Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Gewijzigde motie van het lid De Rouwe c.s (t.v.v. 33400-A, nr.17) over de gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 19 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber over een onttrekking van € 225 000 aan het programma Beter Benutten (Dossier 33400-A)
Amendement van het lid Dik-Faber over een onttrekking van € 225 000 aan het programma Beter Benutten Amendement begroting financiën Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 november 2012 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 225 (x 1 000). ...

Motie van het lid Dik-Faber over Portway 2012 (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over Portway 2012 Motie begroting financiën Nr. 31 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 18 december 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat kansrijke burgerinitiatieven volgens het voorstel tot wijziging van de Code Publieksparticipatie ondersteund moeten worden bij de verdere uitwerking, gelijke ontwikkelkansen moeten krijgen als overheidsalternatieven en op timing niet mogen worden afgewezen; constaterende dat het burgerinitiatief Portway 2012, net als de A13/16, door de initiatiefnemers volledig doorgerekend is met gevalideerde verkeersmodellen waaruit blijkt dat deze verkeerskundig beter scoort dan de A13/16; overwegende dat het burgerinitiatief Portway 2012, in tegenstelling tot de A13/16, een duurzame oplossing biedt voor de overlast in Overschie; overwegende dat Portway 2012 nog niet volgens de nieuwe codecriteria door de regering ondersteund is onder verwijzing naar eerdere, evenmin ondersteunde, varianten, terwijl ook de A13/A16 van de regering nog steeds aan verandering onderhevig is; overwegende dat de doorstroming op de A20 voor de korte en middellange termijn reeds via «quick win»-maatregelen kan worden opgelost; verzoekt de regering, goed gemotiveerd aan te geven waarom Portway 2012 als een kansrijk of niet kansrijk burgerinitiatief beschouwd dient te worden conform de criteria van de nieuwe Code Publieksparticipatie, en daarbij de mogelijkheid van «quick win»-maatregelen op de A20 te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over een bezuiniging op de wegenprojecten rond de vier grote steden (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Dik-Faber over een bezuiniging op de wegenprojecten rond de vier grote steden Motie begroting financiën Nr. 87 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 8 april 2013 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering tot 2028 op de wegenprojecten rond de vier grote steden 10% te bezuinigen door versobering van de toe te voegen infrastructuurcapaciteit en dit budget beschikbaar te stellen voor realisatie of versnelling van de volgende projecten: – N50 Kampen-Kampen-Zuid; – N23 tweede kraal (Hoorn-Enkhuizen en Roggebot); – N35 Nijverdal-Wierden ongelijkvloers; – A1 Aansluiting Hoevelaken; – A67 Leenderheide-Geldrop en no-regretpakket; – A58 St. ...

Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht (Dossier 33400-A)
Motie van het lid Van Veldhoven c.s. over uitbreiding van de MKBA over de Ring Utrecht Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S. ...

Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur (Dossier 33400-A)
Motie van het lid De Rouwe c.s. over gevolgen van de extra bezuiniging op infrastructuur Motie begroting financiën Nr. 17 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE C.S. ...