Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

994 resultaten

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. t.v.v. nr. 31 over bij AMvB uitbreiden van de vergunningplicht (#:-)
Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp c.s. t.v.v. nr. 31 over bij AMvB uitbreiden van de vergunningplicht Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 54 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. ...

Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over een initiatievenloket en een overheidsloket in het kader van waterveiligheidsprojecten (#:-)
Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over een initiatievenloket en een overheidsloket in het kader van waterveiligheidsprojecten Motie begroting financiën Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat waterveiligheidsprojecten vaak nieuwe kansen opleveren op het gebied van onder andere natuur, recreatie en ondernemen; constaterende dat deze projecten vaak gepaard gaan met een complexe mix van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van overheden en uitvoerende overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat, wat het moeilijk kan maken voor mensen en ondernemers om in te spelen op de nieuwe mogelijkheden die deze projecten vaak opleveren; van mening dat het in elke fase van het proces, en bij uitstek na afronding van een project, glashelder moet zijn waar initiatiefnemers terechtkunnen om kansen aan te dragen en nieuwe kansen te grijpen; verzoekt de regering, hiervoor zorg te dragen door in de verkenningsfase een initiatievenloket in te richten waar wordt bekeken of hun initiatieven direct in te passen zijn in het waterveiligheidsproject; verzoekt de regering tevens, te stimuleren dat mensen en ondernemers na afloop van een waterveiligheidsproject met initiatieven terechtkunnen bij één overheidsloket, waarbij het tarief voor vergunningen altijd goed onderbouwd moet zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Sienot over eerder aanpakken van veelvoorkomende stoffen (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Sienot over eerder aanpakken van veelvoorkomende stoffen Motie begroting financiën Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN SIENOT Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM schat dat jaarlijks 140.000 kilo medicijnresten en 30.000 kilo röntgencontrastvloeistof in het water terechtkomen en dat dit de komende jaren alleen maar zal toenemen door het toenemende medicijngebruik; constaterende dat er een ketenaanpak medicijnresten uit water is gestart, waarbij voor alle stappen in de keten – van farmaceut tot patiënt – stappen nodig zijn; overwegende dat artsen het beste medicijn voor de patiënt moeten kunnen blijven voorschrijven; overwegende dat het van belang is om niet alleen naar end-of-pipe oplossingen te kijken, maar ook eerder in de keten maatregelen te treffen; overwegende dat een samenhangende aanpak en doelen ontbreken en het van belang is dat de overheid hierbij de regie heeft; verzoekt de regering om, ook eerder in de keten pilots te doen starten en kennisdeling te ondersteunen, zodat er een samenhangende aanpak van bron tot eindpunt ontstaat; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken wat het meest effectieve instrument is voor aanpak van een aantal veelvoorkomende stoffen eerder in de keten, zodat alle ketenpartijen zich daarop kunnen richten en de doelen helder zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over de apotheek als vooruitgeschoven post van kca-inzameling (#:-)
Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over de apotheek als vooruitgeschoven post van kca-inzameling Motie begroting financiën Nr. 8 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 27 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in bijna 25% van de gemeenten de inzameling van niet-gebruikte geneesmiddelen nog altijd moeizaam verloopt; constaterende dat er tussen Rijk, VNG en KNMP afspraken zijn gemaakt over de inzameling van medicijnen door de apotheek; overwegende dat het beter is om te voorkomen dat er medicijnafval in het water komt dan om het water achteraf te moeten reinigen; verzoekt de regering om, in VNG-verband te zorgen dat in alle Nederlandse gemeenten de apotheek gaat functioneren als een vooruitgeschoven post van de gemeentelijke kca-inzameling en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling (t.v.v. 34775-J-8) (#:-)
Gewijzigde motie van de leden Sienot en Dik-Faber over in gesprek gaan met VNG over knelpunten medicijninzameling (t.v.v. 34775-J-8) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 16 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8 Voorgesteld 5 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in bijna 25% van de gemeenten de inzameling van niet-gebruikte geneesmiddelen nog altijd moeizaam verloopt; constaterende dat er tussen Rijk, VNG en KNMP afspraken zijn gemaakt over de inzameling van medicijnen door de apotheek; overwegende dat het beter is om te voorkomen dat er medicijnafval in het water komt dan om het water achteraf te moeten reinigen; verzoekt de regering in gesprek te gaan met de VNG hoe de resterende knelpunten opgelost kunnen worden; en de Kamer hierover voor de zomer van 2018 te informeren; en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over beperken van zwerfafval (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over beperken van zwerfafval Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN EIJS Voorgesteld 29 november 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een breed gedeelde en uitgesproken ambitie bestaat om het zwerfaval binnen drie jaar met meer dan 90% terug te dringen, zoals verwoord in de overgenomen petitiemotie van de Plastic Soup Surfer; overwegende dat er in de voorbije periode veel kennis is opgedaan over de verschillende alternatieven voor de aanpak van zwerfafval, bijvoorbeeld via een praktijkproef met schoon belonen en het onderzoek naar de effecten van het invoeren van statiegeld voor kleine flesjes; van mening dat het van belang is om in goed overleg met het bedrijfsleven, lokale overheden, milieuorganisaties en consumentenorganisaties tot een breed gedragen oplossing te komen waarmee deze ambitie gerealiseerd kan worden; verzoekt de regering, in overleg te treden met de genoemde partijen, met als doel begin 2018 een voorstel aan de Kamer voor te leggen voor een effectief pakket van maatregelen tegen zwerfafval, en daarbij de resultaten van het onderzoek, de pilot en de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen te betrekken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (t.v.v. 34775-XII-45) (#:-)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (t.v.v. 34775-XII-45) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 59 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Van Eijs c.s. over het nationaal actieplan luchtkwaliteit (#:-)
Motie van het lid Van Eijs c.s. over het nationaal actieplan luchtkwaliteit Motie begroting financiën Nr. 40 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over snelle verplaatsing van personen (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over snelle verplaatsing van personen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van het lid Van Eijs c.s. over de transitieagenda consumptiegoederen (#:-)
Motie van het lid Van Eijs c.s. over de transitieagenda consumptiegoederen Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN EIJS C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzame inkoop van voertuigen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzame inkoop van voertuigen Motie begroting financiën Nr. 44 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over verduurzaming van de scheepvaart Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken (#:-)
Motie van het lid Bisschop c.s. over levering van gegevens ten behoeve van de teeltonderzoeken Motie begroting financiën Nr. 41 MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over een definitie van kringlooplandbouw Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center (#:-)
Motie van het lid Geurts c.s. over het World Food Center Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN HET LID GEURTS C.S. ...

Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital (#:-)
Motie van het lid Jetten c.s. over de stad Nijmegen als European Green Capital Motie begroting financiën Nr. 95 MOTIE VAN HET LID JETTEN C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en De Groot over het Deltaplan Biodiversiteit Motie begroting financiën Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN DE GROOT Voorgesteld 7 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een gezamenlijke aanpak nodig is om natuur en biodiversiteit in Nederland te beschermen, aangezien er onder meer zorgen zijn over de afname van bestuivende insecten en weidevogels; constaterende dat achttien organisaties uit onder meer land- en tuinbouw, wetenschap en natuurorganisaties werken aan een Deltaplan Biodiversiteit; verzoekt de regering, het Deltaplan Biodiversiteit inhoudelijk te ondersteunen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap (#:-)
Motie van het lid De Groot c.s. over monitoring van natuur, biodiversiteit en landschap Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID DE GROOT C.S. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over een revolverend fonds (#:-)
Motie van de leden Dik-Faber en Agnes Mulder over een revolverend fonds Motie begroting financiën Nr. 102 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN AGNES MULDER Voorgesteld 14 december 2017 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de motie-Schouten/Nijboer (34 550, nr. 41) de regering verzoekt te onderzoeken hoe coöperaties met een maatschappelijk doel beter toegang kunnen krijgen tot financiering en met concrete voorstellen te komen om dit mogelijk te maken; overwegende dat energiecoöperaties op dit moment moeite hebben in de ontwikkelfase om energieprojecten op te zetten; overwegende dat het kabinet fors inzet op de energietransitie en dat energiecoöperaties daar een belangrijke bijdrage aan leveren; verzoekt de regering, samen met banken, provincies en gemeenten en ondersteund door het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) een revolverend fonds op te zetten om de toegang tot financiering in de ontwikkelfase te verbeteren voor energiecoöperaties en de Kamer hierover uiterlijk in het voorjaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen (#:-)
Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot gebiedsgerichte maatregelen Motie begroting financiën Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...