Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

994 resultaten

Motie van het lid Dik-Faber over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Alliantie Voeding (Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit) inzichten uit de voedingswetenschap toepast en kennis ontwikkelt over het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door aandacht voor voeding voor, tijdens en na ziekte/ziekenhuisopname; constaterende dat uit onderzoeken blijkt dat met goede voeding en beweging besparing op zorgkosten te realiseren is; overwegende dat goede voeding in ziekenhuizen en de transmurale zorg van groot belang is voor de gezondheid van patiënten; verzoekt de regering, te inventariseren of en welke structurele concepten er zijn om voeding toe te passen in ziekenhuizen en zorgorganisaties, en de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering tevens, zich in te spannen voor het (doen) uitrollen van de onderzoeksresultaten en het concept Voedingsziekenhuis van de Alliantie Voeding in de zorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat beoogt een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties te realiseren. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat beoogt een impuls voor landelijk werkende vrijwilligersorganisaties te realiseren. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester (t.v.v. 34 000-XVI, nr. 72) over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties (Dossier 34000-XVI)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester (t.v.v. 34 000-XVI, nr. 72) over voeding in ziekenhuizen en zorgorganisaties Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 90 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 72 Voorgesteld 25 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat uit onderzoeken van onder andere SEO Economisch Onderzoek blijkt dat met goede voeding gezondheidswinst en een besparing op zorgkosten te realiseren is; constaterende dat zelf kiezen over wat en wanneer eten bijdraagt aan kwaliteit van verblijf en tegelijk verspilling van voedsel tegengaat; constaterende dat vele onderzoeken en initiatieven in het land zich richten op het belang van voeding in de zorg, zoals bij het Monroe Borstkankerziekenhuis en de Alliantie Voeding (ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit), waar inzichten uit de voedingswetenschap worden toegepast en kennis wordt ontwikkeld voor het verbeteren van de gezondheid van de patiënt door aandacht voor voeding voor, tijdens en na ziekte/ziekenhuisopname; overwegende dat goede voeding in ziekenhuizen en de transmurale zorg van groot belang is voor de gezondheid van patiënten; verzoekt de regering, te inventariseren welke concepten er zijn om voeding toe te passen in ziekenhuizen en zorgorganisaties; verzoekt de regering tevens, zich in te spannen voor het (doen) uitrollen en structureel verankeren van voeding in de zorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over het ontwikkelen van een evenwichtig verdeelmodel (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over het ontwikkelen van een evenwichtig verdeelmodel Motie begroting financiën Nr. 73 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat gemeenten de nieuwe taken in het kader van de zorg moeten uitvoeren binnen de daarvoor bestemde budgetten; overwegende dat de motie-Slob c.s. (34 000, nr. 18) aangeeft dat de nieuwe verdeelmodellen enerzijds niet tot grote verschillen mogen leiden tussen gemeenten en anderzijds geen grote verschillen tussen beschikbaar budget en benodigd budget mogen hebben; constaterende dat de Raad voor de financiële verhoudingen en de VNG aangeven dat het door AEF ontwikkelde verdeelmodel beschermd wonen GGZ leidt tot een onevenwichtige herverdeling van middelen onder de 43 centrumgemeenten; van mening dat voor de doelgroep – mensen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen – een onevenwichtige herverdeling van budget ongewenste gevolgen heeft; verzoekt de regering, het verdeelmodel beschermd wonen van AEF niet in te voeren en samen met gemeenten een evenwichtig model te ontwikkelen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat een impuls geeft aan de Stuurgroep Ondervoeding om ondervoeding onder thuiswonende ouderen tegen te gaan (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Dik-Faber dat een impuls geeft aan de Stuurgroep Ondervoeding om ondervoeding onder thuiswonende ouderen tegen te gaan Amendement begroting financiën Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 20 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000). ...

Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het beschikbaar stellen van geld voor suïcidepreventie. (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over het beschikbaar stellen van geld voor suïcidepreventie. ...

Motie van het lid Dik-Faber over voorkomen van bezuiniging op verpleeghuiszorg in 2017 (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Dik-Faber over voorkomen van bezuiniging op verpleeghuiszorg in 2017 Motie begroting financiën Nr. 122 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 3 september 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, in 2016 een voorstel aan de Kamer voor te leggen om de voorgenomen bezuiniging op verpleeghuiszorg in 2017 te voorkomen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over laagdrempelige toegang tot de pgb in de Zorgverzekeringswet Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Voortman c.s. over aanscherpen van de voorwaarden voor de huishoudelijkehulptoelage Motie begroting financiën Nr. 121 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S. ...

Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat de stichting Joods Maatschappelijk Werk een subsidie ontvangt van 150.000,- (Dossier 34000-XVI)
Amendement van de leden Dik-Faber en Van der Staaij dat regelt dat de stichting Joods Maatschappelijk Werk een subsidie ontvangt van 150.000,- Amendement begroting financiën Nr. 34 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ Ontvangen 17 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met 150 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 22 waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de Minister van Economische Zaken belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER Ontvangen 25 september 2015 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel 1.1, eerste lid, wordt in de begripsbepaling van garantie van oorsprong «of gas» vervangen door «uit een bepaalde bron of een hoeveelheid gas» en vervalt: of een hoeveelheid elektriciteit in een installatie voor hoogrenderende warmtekrachtkoppeling. ...

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen (Dossier 34199)
Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de Minister van EZ belast is met het uitgeven en innemen via een elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor elektriciteit en voor gas uit hernieuwbare energiebronnen, waarbij de garantie van oorsprong aantoont uit welke bron de daarop aangegeven hoeveelheid elektriciteit is opgewekt dan wel dat de daarop aangegeven hoeveelheid gas is opgewekt uit hernieuwbare bronnen Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 40 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34 199, nr. 43) over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber (t.v.v. 34 199, nr. 43) over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 74 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43 Voorgesteld 15 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om de Wet onafhankelijk netbeheer uit te voeren, waarin wordt bepaald dat beheer en eigendom van energienetwerken en levering van energie moeten zijn ondergebracht in aparte ondernemingen (splitsing of groepsverbod); overwegende dat met het splitsen van DELTA veel werkgelegenheid verloren gaat in een regio die door het verplaatsen en sluiten van bedrijven toch al kwetsbaar is; van mening dat het plan Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland aanknopingspunten biedt om door samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen een impuls te geven aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid; verzoekt de regering, aan te sluiten en in gesprek te gaan over de implementatie van de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland (Dossier 34199)
Motie van het lid Dik-Faber over de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 43 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het kabinet voornemens is om de Wet onafhankelijk netbeheer uit te voeren, waarin wordt bepaald dat beheer en eigendom van energienetwerken en levering van energie moeten zijn ondergebracht in aparte ondernemingen (splitsing of groepsverbod); overwegende dat met het splitsen van DELTA veel werkgelegenheid verloren gaat in een regio die door het verplaatsen en sluiten van bedrijven toch al kwetsbaar is; van mening dat het plan Campus Zeeland van de Onderwijs Autoriteit Zeeland aanknopingspunten biedt om door samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemingen een impuls te geven aan de Zeeuwse economie en werkgelegenheid; verzoekt de regering, aan te sluiten en in gesprek te gaan over de implementatie van de werkgelegenheidsplannen van de provincie Zeeland en de Kamer hierover voor het einde van het jaar te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren (34199, nr.44) over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie (gewijzigd/nader) economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 69 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 Voorgesteld 13 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid (Dossier 34199)
Amendement van het lid Smaling c.s. ter vervanging van nr. 20, waarmee een bijzondere inwerkingtredingsbepaling wordt opgenomen voor artikel 4.6, zesde lid Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 22 AMENDEMENT VAN HET LID SMALING C.S. ...

Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" (Dossier 34199)
Motie van de leden Van Veldhoven en Dik-Faber over het ondersteunen van snelle uitrol van "nul op de meter" Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 45 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat het in één keer energieneutraal maken van woningen en gebouwen («nul op de meter») bijdraagt aan het verminderen van de afhankelijkheid van aardgas en aan beheersbare energiekosten van huishoudens, en daarnaast een impuls geeft aan de bouwsector; overwegende dat gebouwgebonden financiering via het vastrecht een aantrekkelijke en snel opschaalbare oplossing kan zijn voor het (in grote aantallen) realiseren van nul-op-de-meterwoningen; verzoekt de regering, snelle uitrol van «nul op de meter» te ondersteunen, bijvoorbeeld door in de experimenteerruimte van de Elektriciteitswet gebouwgebonden financiering mogelijk te maken en daarbij de potentie van netbeheerders te benutten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen (Dossier 34199)
Motie van het lid Dik-Faber over alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen Motie economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 44 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld 6 oktober 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet geen ruimte biedt voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, maar dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is; overwegende dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is; overwegende dat alle opties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie; verzoekt de regering, bij het uitwerken van de uitkoopregeling alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus mee te wegen, waaronder verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% (Dossier 34199)
Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 dat regelt dat de eigen bijdrage voor gemeenten bij verkabeling van hoogspanningslijnen wordt verlaagd naar 10% Amendement economie energie natuur en milieu overige economische sectoren Nr. 67 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. ...