Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

635 resultaten

Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden (Dossier 35925-XV)
Amendement van de leden Bromet en Kuiken ter vervanging van nr. 5 over het verhogen van de onderstand op de BES-eilanden Amendement begroting financiën Nr. 6 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BROMET EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51 Ontvangen 14 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...

Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Ellemeet c.s. over middelen voor het kosteloos ter beschikking stellen van anticonceptie Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het deze winter ondersteunen van Thialf Motie begroting financiën Nr. 151 MOTIE VAN HET LID INGE VAN DIJK CS. ...

Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een publiekscampagne over de menopauze (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Ellemeet en Kuiken over een publiekscampagne over de menopauze Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN KUIKEN Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog altijd een taboe heerst op de menopauze, terwijl de helft van de bevolking het meemaakt; constaterende dat een derde van het verzuim van vrouwen tussen de 40 en 60 jaar is gerelateerd aan de overgang; overwegende dat veel van dit verzuim kan worden voorkomen en daarmee ook honderden miljoenen kunnen worden bespaard als de menopauze en de gerelateerde klachten bespreekbaar zijn; verzoekt de regering om samen met patiënten en vrouwenorganisaties een publiekscampagne te organiseren om het taboe te doorbreken, de kennis van vrouwen zelf over de menopauze te vergroten en om de menopauze beter bespreekbaar te maken in de huiskamer, de spreekkamer en op de werkvloer, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over stoppen met gesloten jeugdzorg en inzetten op onder meer ambulante zorg Motie begroting financiën Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de documentaires over Alicia, Rotjochies en Jason laten zien dat kinderen te vaak uit hun huis en gezin worden gehaald, zonder goed plan om hen vervolgens verder te helpen; constaterende dat kinderen geplaatst worden binnen de gesloten jeugdhulp, maar vervolgens geen adequate behandeling krijgen; verzoekt de regering te komen met plannen om: – te stoppen met gesloten jeugdzorg met zo min mogelijk uithuisplaatsingen; – in te zetten op ambulante zorg, passende hulp, wonen dicht bij huis, stabiliteit, liefde, aandacht en structuur; – het netwerk van het gezin bij plannen en oplossingen nadrukkelijk te betrekken en samen te leren hoe we de hulp voor gezinnen en jongeren kunnen verbeteren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kwint en Kuiken over het aantal uithuisplaatsingen verminderen door betere jeugdbescherming Motie begroting financiën Nr. 109 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de kwaliteit van de jeugdbescherming verbeterd moet worden; overwegende dat met betere jeugdbescherming onder andere het aantal onnodige uithuisplaatsingen teruggedrongen kan worden; verzoekt de regering om de tarieven voor jeugdbescherming landelijk vast te leggen, de caseloadnorm naar beneden te brengen en met de betrokken partijen mede daarmee het aantal uithuisplaatsingen naar beneden te brengen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Pouw-Verweij c.s. over het acuut in beeld brengen van knelpunten bij de spoedeisende hulp Motie begroting financiën Nr. 77 MOTIE VAN HET LID POUW-VERWEIJ C.S. ...

Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Peters en Kuiken over werk maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg Motie begroting financiën Nr. 118 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 november 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de vraag naar (lichte) jeugdhulp in theorie oneindig is; constaterende dat de middelen in termen van geld en beschikbare professionals niet oneindig zijn; constaterende dat mondige ouders de weg weten en professionele hulp regelen voor kleine problemen; constaterende dat gezinnen en kinderen met ingewikkelde problemen niet altijd de juiste hulp krijgen; van oordeel dat, als we willen dat complexe hulp goed en snel beschikbaar is, geld en professionals niet ingezet moeten worden voor klein leed, maar voor echte problemen; verzoekt de regering in samenwerking met Jeugdzorg Nederland en de VNG versneld werk te maken van wettelijke afbakening van en prioritering binnen de jeugdzorg, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Den Haan c.s. over het wegnemen van de kloof tussen de jeugd-ggz en de volwassenen-ggz Motie begroting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID DEN HAAN C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf Amendement begroting financiën Nr. 137 AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S. ...

Motie van de leden Kuiken en Hijink over de uitkomsten van de pilots met langere huisartsenconsulten breder en sneller invoeren (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuiken en Hijink over de uitkomsten van de pilots met langere huisartsenconsulten breder en sneller invoeren Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN HIJINK Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er tijdens de coronacrisis meer ruimte kwam voor huisartsen om langere consulten in te plannen met hun patiënten; overwegende dat langere huisartsenconsulten positieve effecten hebben op het aantal doorverwezen patiënten naar duurdere ziekenhuiszorg; verzoekt de regering om binnen drie maanden ondersteuning op te zetten om uitkomsten van de pilots met langere consulten sneller ook voor huisartsen in andere regio's in te voeren, en de Kamer hierover vervolgens zo spoedig mogelijk te informeren; en verzoekt de regering om de NZa te vragen om verdere differentiatie van de consultduur naar vijftien minuten mee te nemen in de doorontwikkeling van de huisartsenbekostiging zodat dit bijdraagt aan de inkoop van meer passende zorg door de zorgverzekeraar en daarmee minder doorverwijzingen naar het ziekenhuis, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Kwint c.s. over het schrappen van onnodige regels in de jeugdhulpverlening Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Van Esch c.s. over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord Motie begroting financiën Nr. 64 MOTIE VAN HET LID VAN ESCH C.S. ...

Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf (Dossier 35925-XVI)
Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. 35925-XVI nr. 158 t.v.v. nr. 157 over middelen voor Thialf Amendement ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Motie van het lid Gündogan c.s. over het zo snel mogelijk invoeren van een suikertaks (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Gündogan c.s. over het zo snel mogelijk invoeren van een suikertaks Motie begroting financiën Nr. 74 MOTIE VAN HET LID GÜNDOĞAN C.S. ...

Motie van de leden Kuiken en Agema over het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag (Dossier 35925-XVI)
Motie van de leden Kuiken en Agema over het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag Motie begroting financiën Nr. 51 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN AGEMA Voorgesteld 28 oktober 2021 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering het ophogen van de maximale inkomensgrens voor de zorgtoeslag voor zowel alleenstaanden als partners te onderzoeken, teneinde te bewerkstelligen dat meer deeltijders in de zorg meer uren gaan werken, omdat ze zo minder snel hun zorgtoeslag kwijtraken, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een verbetering van de beloning in de zorg waarbij de loonkloof wordt gedicht (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over een verbetering van de beloning in de zorg waarbij de loonkloof wordt gedicht Motie begroting financiën Nr. 58 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding (Dossier 35925-XVI)
Motie van het lid Westerveld c.s. over het opstellen van richtlijnen voor de pleegvergoeding Motie begroting financiën Nr. 130 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Esch en Kuiken ter vervanging van nr. 19 over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school (Dossier 35925-XVI)
Gewijzigd amendement van de leden Van Esch en Kuiken ter vervanging van nr. 19 over middelen voor een stimulering van het programma Gezonde school Amendement begroting financiën Nr. 29 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN ESCH EN KUIKEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19 Ontvangen 27 oktober 2021 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000). ...