Zoeken


Datum
Van:
Tot:

Datum
Van:
Tot:

690 resultaten

Novembercirculaire van gemeentefonds 2009 (Dossier 32123-B)
Novembercirculaire van gemeentefonds 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 13BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 19 januari 2010Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Financiën, een afschrift toekomen van de novembercirculaire 2009 van het gemeentefonds die ik heb verzonden aan de gemeentebesturen.1 Het is geen vaste gewoonte dat de fondsbeheerders in november of december een circulaire uitbrengen, maar in dit geval was er aanleiding om dat wel te doen.In de septembercirculaire 2009 kon de uitkeringsfactor van het jaar 2007 nog niet definitief worden vastgesteld. ...

Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2010 (Dossier 32123-B)
Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2010 Brief regering ...

Memorie van toelichting (Dossier 32123-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 2MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgave blz.A.Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel2   B.Begrotingstoelichting3   1.Leeswijzer3   2.Het beleid42.1.De beleidsagenda42.1.1.Beleidsmutaties4   2.2.Het beleidsartikel52.2.1.Algemene beleidsdoelstelling52.2.2.Verantwoordelijkheid minister52.2.3.Succesfactoren van beleid5 2.2.4.Budgettaire gevolgen van beleid6 2.2.5.Operationele doelstellingen8   3.Het verdiepingshoofdstuk113.1.Opbouw verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting11 3.2.Integratie-uitkeringen173.3.Decentralisatie-uitkeringen18 3.4.Financieel overzicht gemeenten 200920 3.5.Specifieke uitkeringen253.6.Opbrengst lokale heffingen 200928   4.Bijlagen bij de begroting33Bijlage 1Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 201035 Bijlage 2Beleidsmutaties83Bijlage 3Moties en toezeggingen in het vergaderjaar 2008–200985 Bijlage 4Lijst met afkortingen86 Bijlage 5Lijst met belangrijke termen en hun betekenis87A. ...

Voorstel van wet (Dossier 32123-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 1VOORSTEL VAN WET15 september 2009Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Niet indienen wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven (Dossier 32123-B)
Niet indienen wetsvoorstel vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 april 2010 Naar aanleiding van het zeer kritische advies van de Raad van State van 30 juni 2009 over het voorstel van wet vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven heeft het kabinet besloten om het voorstel van wet niet in te dienen bij uw Kamer. ...

Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’ (Dossier 32123-B)
Toezending van het rapport ‘Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo’ Brief regering begroting bestuur financiën gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 8BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 17 november 2009Hierbij doe ik u, mede namens de Minister van Financiën, het rapport «Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds 2010: verkenningen verdeling Wmo» toekomen1. ...

Toezichtverslag 2010; financieel toezicht op de provincies (Dossier 32123-B)
Toezichtverslag 2010; financieel toezicht op de provincies Brief regering begroting financiën Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 mei 2010 Hierbij bied ik u het Toezichtverslag 2010 aan.1 Dit verslag geeft een overzicht van de bevindingen van het door mij uitgeoefende financiële toezicht op de begrotingen 2010 en de rekeningen 2008 van de provincies en de gemeenschappelijke regelingen waaraan provincies deelnemen. ...

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het gemeentefonds (Dossier 32123-B)
Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) inzake de invoering van een tijdelijke krimpmaatstaf per 2011 in het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 29 maart 2010 Bijgaand treft u een afschrift1 van mijn adviesaanvraag van heden aan de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv). ...

Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds (Dossier 32123-B)
Onderzoek cluster Educatie van het gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 14 september 2010 Op 28 januari 2010 heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap overleg gevoerd met staatssecretaris Dijksma en staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart van OCW. ...

Junicirculaire gemeentefonds en meicirculaire provinciefonds 2010 (Dossier 32123-B)
Junicirculaire gemeentefonds en meicirculaire provinciefonds 2010 Brief regering begroting financiën Nr. 18 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 7 juli 2010Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Financiën, afschriften toekomen van de junicirculaire 2010 van het gemeentefonds en meicirculaire van het provinciefonds, die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.1GemeentefondsIn de junicirculaire informeren wij bestuurders over de gemeentefondsuitkeringen. ...

Studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2009 (Dossier 32123-B)
Studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2009 Brief regering begroting financiën organisatie en beleid 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 10BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 20 november 2009Hierbij ontvangt u de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Maten voor gemeenten 2009.1 Maten voor gemeenten 2009 is de achtste studie van een reeks. ...

Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2009 (Dossier 32123-B)
Septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2009 Brief regering begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 201032 123 CVaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010nr. 5BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 28 oktober 2009Hierbij doe ik u, mede namens de minister van Financiën, afschriften toekomen van de septembercirculaire 2009 van het gemeentefonds en van het provinciefonds, die ik heb verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.1AccrescijfersIn de meicirculaire 2009 gemeentefonds en de junicirculaire 2009 provinciefonds zijn gemeenten en provincies geïnformeerd over de accresontwikkeling 2009 tot en met 2013. ...

Financiering nazorgfondsen (Dossier 32123-B)
Financiering nazorgfondsen Brief regering begroting financiën 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 201032 123 CVaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010nr. 6BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 11 november 2009Mede namens de minister van Financiën vraag ik uw aandacht voor het volgende.Het lid Heijnen (PvdA) heeft aan mij over de financiering van de nazorgfondsen vragen gesteld.Deze vragen heeft hij gesteld in het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 30 juni 2009 (kamerstuk 31 700 B, nr. 20) over met name een aantal onderwerpen met betrekking tot de financiën van de decentrale overheden.De heer Heijnen (PvdA) heeft toen opgemerkt dat hij:– het rendement op het Nazorgfonds stortplaatsen van 5% zoals is vermeld in de regelgeving nogal hoog vindt;– van mening is dat dit bijna veronderstelt dat er wat risicovoller belegd moet worden;– vraagt of ik bekend ben met dit probleem? ...

Kabinetsstandpunt Rfv-onderzoek naar de positie van de G4 in het Gemeentefonds (Dossier 32123-B)
Kabinetsstandpunt Rfv-onderzoek naar de positie van de G4 in het Gemeentefonds Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 9 september 2010 De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft in december 2009 een advies uitgebracht over de positie van de vier grote steden (G4) in het gemeentefonds. ...

Stand van zaken lokaal belastinggebied (Dossier 32123-B)
Stand van zaken lokaal belastinggebied Brief regering 32 123 BVaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010nr. 3BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIESAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-GeneraalDen Haag, 12 oktober 2009Het lokaal belastinggebied is regelmatig onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer, maar ook daar buiten. ...

Voorstel van wet (Dossier 32190)
Voorstel van wet Voorstel van wet belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Nota van verbetering (Dossier 32190)
Nota van verbetering Nota van verbetering belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 6NOTA VAN VERBETERINGOntvangen 16 december 2009In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:IIn artikel 1.1, onderdeel ff, onder 1°, wordt tussen «wijn» en «gedistilleerd» een komma geplaatst.IIIn artikel 2.6, vierde lid, wordt na «heffingen» een komma geplaatst. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 32190)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 1KONINKLIJKE BOODSCHAPAan de Tweede Kamer der Staten-GeneraalWij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet ter vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES).De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.'s-Gravenhage29 oktober 2009Beatrix ...

Memorie van toelichting (Dossier 32190)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting belasting bestuur de nederlandse antillen en aruba financiën 32 190Vaststelling van de Wet Douane- en Accijnswet BES (Douane- en Accijnswet BES)nr. 3MEMORIE VAN TOELICHTINGInhoudsopgaveblz. ...

Voorstel van wet (Dossier 32241)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten provincies 32 241Samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg, wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland en Utrechtnr. 2VOORSTEL VAN WETWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...