Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

513 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 25 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 18 augustus 2016 over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Kamerstuk 33 862, nr. 24). ...

Verslag (Dossier 33862)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 VERSLAG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Amendement van het lid Wolbert waarmee de aanpak van gezondheidsachterstanden in het veenkoloniaal gebied gefinancierd wordt (Dossier 34000-XVI)
Amendement van het lid Wolbert waarmee de aanpak van gezondheidsachterstanden in het veenkoloniaal gebied gefinancierd wordt Amendement begroting financiën Nr. 43 AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERT Ontvangen 19 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.250 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Wolbert over een betaaltitel voor preventie in de Zorgverzekeringswet (Dossier 34000-XVI)
Motie van het lid Wolbert over een betaaltitel voor preventie in de Zorgverzekeringswet Motie begroting financiën Nr. 65 MOTIE VAN HET LID WOLBERT Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat zorgverzekeraars primair een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben; overwegende dat zorgverzekeraars financieel weinig bijdragen aan preventieprogramma's terwijl de gunstige effecten evident zijn; constaterende dat de Zorgverzekeringswet alleen een betaaltitel kent voor preventie die toe te schrijven is aan individuele verzekerden; verzoekt de regering om, een overzicht te sturen van de mogelijkheden en onmogelijkheden en de voor- en nadelen van een betaaltitel voor selectieve preventie in de Zorgverzekeringswet, inclusief de ervaringen van andere landen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Verslag (Dossier 34010)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 25 september 2014 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34210-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 juni 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 34251)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 6 oktober 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 34272)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 september 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het wetsvoorstel Erkenningsprocedure voor EU-beroepskwalificaties en de IMI-verordening (Dossier 34272)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 oktober 2015, over het wetsvoorstel Erkenningsprocedure voor EU-beroepskwalificaties en de IMI-verordening Verslag van een wetgevingsoverleg beroepsonderwijs economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 18 november 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 14 oktober 2015 overleg gevoerd met mevrouw Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over: – het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt («de IMI-verordening») (Kamerstuk 34 272). ...

Motie van het lid Veldman c.s. over afschaffen van de precariobelasting op netwerkstructuren (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Veldman c.s. over afschaffen van de precariobelasting op netwerkstructuren Motie begroting financiën Nr. 29 MOTIE VAN HET LID VELDMAN C.S. ...

Motie van de leden Veldman en Wolbert over fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds (Dossier 34300-VII)
Motie van de leden Veldman en Wolbert over fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds Motie begroting financiën Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN WOLBERT Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er de laatste tijd sprake is van grotere fluctuaties in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds dan eerder het geval was, waardoor het voor gemeenten steeds moeilijker wordt om een begroting op te stellen; overwegende dat er inmiddels twee keer groot onderhoud aan het Gemeentefonds heeft plaatsgevonden; overwegende dat gemeenten er de afgelopen periode taken bij hebben gekregen; voorts overwegende dat verschillen tussen stedelijke regio's onvermijdelijk zijn, maar dat de Financiële-verhoudingswet thans niet de mogelijkheid biedt om verschillen in groei op een goede manier te faciliteren, terwijl dit juist om samenwerking beter mogelijk te maken dan wel ongewenste concurrentie te voorkomen wel wenselijk is; vervolgens overwegende dat de regering de mogelijkheden onderzoekt van hoe verzekeraars en gemeenten hun budgetten onderling kunnen verschuiven, zodat substitutie van zorg en ondersteuning mogelijk wordt; van mening dat een fundamentele herziening van de financiële grondslagen uit de Financiële-verhoudingswet nodig is; verzoekt de regering, in samenspraak met de bestuurlijke koepels VNG en IPO te komen tot een fundamentele herziening van de financiële grondslagen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds, gericht op een vereenvoudiging van het systeem, en daarbij te onderzoeken hoe verschillen in economische groei tussen de diverse regio's in Nederland kunnen worden gefaciliteerd, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Wolbert over een actieplan voor de maatschappelijke waardering van raadsleden (Dossier 34300-VII)
Motie van het lid Wolbert over een actieplan voor de maatschappelijke waardering van raadsleden Motie begroting financiën Nr. 34 MOTIE VAN HET LID WOLBERT Voorgesteld 18 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat door de decentralisaties en gemeenschappelijke regelingen het werk van gemeenteraadsleden fors is verzwaard, terwijl de maatschappelijke waardering van het raadswerk afneemt; van mening dat de kwaliteit, integriteit en deskundigheid van het lokaal bestuur van groot belang zijn voor het functioneren van de gemeente als «eerste overheid»; overwegende dat het inmiddels vijf jaar geleden is dat er onderzoek is gedaan naar de positie van raadsleden; van mening dat het nodig is, ook in de samenleving een cultuuromslag te bewerkstelligen die helpt de maatschappelijke waardering voor raadswerk te verhogen; verzoekt de regering om, met de VNG samen een krachtig actieplan op te stellen, met daarin uitgewerkt ten minste: • een onderzoek naar de positie van raadsleden, waarin oog is voor de vraag of tijdsbesteding, de werkdruk, de verantwoordelijkheid en de beloning van raadsleden nog met elkaar in balans zijn; • basis- en specialistische programma's voor bijscholing en deskundigheidsbevordering waar elk raadslid in Nederland expliciet voor wordt uitgenodigd; • een verdere uitwerking van raadslidvriendelijk personeelsbeleid, bijvoorbeeld door flexibele werktijden voor raadsleden; en de Kamer daar vóór de zomer 2016 over te berichten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed (Dossier 31700-XIV)
Motie Waalkens c.s. over het aanmelden van Veenhuizen als sociaal cultureel-historisch erfgoed Motie begroting cultuur cultuur en recreatie financiën 31 700 XIVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009nr. 85MOTIE VAN HET LID WAALKENS C.S.Voorgesteld 16 december 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,van mening, dat de kolonie Veenhuizen een historische bebouwing heeft in een uniek landschap en daarbij een combinatie is van landschappelijk en architectonisch waardevol erfgoed;vraagt de regering te onderzoeken of Veenhuizen als sociaal cultuur-historisch erfgoed aangemeld kan worden voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO,en gaat over tot de orde van de dag.WaalkensAtsmaSnijder-HazelhoffPechtoldVan GentVan der VliesWolbertVan VelzenGrausMastwijkSmilde ...

Gew motie Wolbert en Jan de Vries over een plan van aanpak om te komen tot een 'zuiver pgb' (t.v.v. 31 700 XVI, nr. 52) (Dossier 31700-XVI)
Gew motie Wolbert en Jan de Vries over een plan van aanpak om te komen tot een 'zuiver pgb' (t.v.v. 31 700 XVI, nr. 52) Motie (gewijzigd/nader) begroting criminaliteit financiën openbare orde en veiligheid verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 80GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN JAN DE VRIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 52Voorgesteld 11 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het voorkomt dat zorgaanbieders hun marktaandeel verder vergroten door potentiële cliënten aan te sporen een pgb aan te vragen, zodat zij daarop de zorg kunnen leveren;verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak om te komen tot een «zuiver pgb» gebaseerd op het door de Kamer gevraagde onderzoek naar pgb-bemiddelingsbureaus, signalen over pgb-fraude en het opdringen van pgb’s aan cliënten door reguliere zorgaanbieders om hun marktaandeel te vergroten,en gaat over tot de orde van de dag.WolbertJan de Vries ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over verhoging van de specifieke uitkering vrouwenopvang van de gemeente Gouda (Dossier 31700-XVI)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over verhoging van de specifieke uitkering vrouwenopvang van de gemeente Gouda Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 27AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN – VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S.Ontvangen 4 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 350 (x € 1 000).IIIn artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 350 (x € 1 000).ToelichtingHet VBOK-huis te Gouda vervult een belangrijke rol in de opvang en hulpverlening van tienermoeders. ...

Amendement van het lid Wolbert over het concept van kleinschalige Buurtdiensten in de Wmo (Dossier 31700-XVI)
Amendement van het lid Wolbert over het concept van kleinschalige Buurtdiensten in de Wmo Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 35AMENDEMENT VAN HET LID WOLBERTOntvangen 5 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1 250 (x € 1 000).IIIn artikel 44 Maatschappelijke ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1 250 (x € 1 000).ToelichtingHet is noodzakelijk en wenselijk om een stevige impuls te geven aan nieuw welzijnswerk. ...

Gew motie Wolbert en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over een Rapid Response Team (t.v.v. 31 700 XVI, nr. 53) (Dossier 31700-XVI)
Gew motie Wolbert en Wiegman-Van Meppelen Scheppink over een Rapid Response Team (t.v.v. 31 700 XVI, nr. 53) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 81GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 53Voorgesteld 11 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het nog niet duidelijk is in hoeverre de uitwerking van de pakketmaatregelen AWBZ voor sommige mensen kan betekenen dat zij onbedoeld in een schrijnende situatie terecht kunnen komen;overwegende, dat als er onbedoelde en ongewenste effecten dreigen te ontstaan er snel gemeld moet kunnen worden;verzoekt de regering per 1 januari 2009 een Rapid Response Team op het ministerie van VWS in te stellen dat snel kan beoordelen of in een indicatie de beleidsregel juist is geïnterpreteerd en de uitwerking van de betreffende pakketmaatregel zo nodig kan wijzigen,en gaat over tot de orde van de dag.WolbertWiegman-van Meppelen Scheppink ...

Amendement van het lid Jan de Vries c.s. over het instellen van een persoonlijke zorgbeurs (Dossier 31700-XVI)
Amendement van het lid Jan de Vries c.s. over het instellen van een persoonlijke zorgbeurs Amendement begroting financiën hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 32AMENDEMENT VAN HET LID JAN DE VRIES C.S.Ontvangen 4 november 2008De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10 000 (x € 1 000).IIIn artikel 42 Gezondheidszorg worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 10 000 (x € 1 000).ToelichtingEr zijn gezien de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt steeds meer mensen nodig die in de zorg willen werken. ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 96 over het financieren van opvanghuizen voor tienermoeders (Dossier 31700-XVI)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. ter vervanging van nr. 96 over het financieren van opvanghuizen voor tienermoeders Amendement begroting financiën organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 99GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK C.S. ...

Motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een Rapid Response Team (Dossier 31700-XVI)
Motie-Wolbert/Wiegman-van Meppelen Scheppink over een Rapid Response Team Motie begroting financiën verzekeringen zorg en gezondheid 31 700 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009nr. 53MOTIE VAN DE LEDEN WOLBERT EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKVoorgesteld 5 november 2008De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat het nog niet duidelijk is in hoeverre de uitwerking van de pakketmaatregelen AWBZ voor sommige mensen kan betekenen dat zij onbedoeld in een schrijnende situatie terecht kunnen komen;overwegende, dat het niet wenselijk is dat deze mensen via een bezwaar- en beroepsprocedure pas na maanden hun situatie kunnen herstellen;overwegende, dat als er onbedoelde en ongewenste effecten dreigen te ontstaan, er snel gemeld moet kunnen worden;verzoekt de regering per 1 januari 2009 een rapid response team op het ministerie van VWS in te stellen, dat snel kan beoordelen of in een indicatie de beleidsregel juist is geïnterpreteerd en de uitwerking van de betreffende pakketmaatregel zo nodig kan wijzigen,en gaat over tot de orde van de dag.WolbertWiegman-van Meppelen Scheppink ...