Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

325 resultaten

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening te voordele (Dossier 32044)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 december 2011, inzake het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening te voordele Verslag van een wetgevingsoverleg recht strafrecht Nr. 18 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 februari 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft op 12 december 2011 overleg gevoerd met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel Wet herziening ten nadele (32 044) en het wetsvoorstel Wet hervorming herziening ten voordele (32 045). ...

Nader verslag (Dossier 32044)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht strafrecht Nr. 10 NADER VERSLAG Vastgesteld 24 maart 2011De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie1 heeft na kennisneming van de tweede nota van wijziging nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag (Dossier 33286)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) europese zaken immigratie internationaal migratie en integratie Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 27 juni 2012 De algemene commissie voor Immigratie en Asiel, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400 VI) (Dossier 33400-VI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 (33400 VI) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 10 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2012 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidende onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Groningen (Dossier 35925-XIII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Groningen Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 84 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 23 december 2021 De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 29 november 2021 overleg gevoerd met de heer Blok, Minister van Economische Zaken en Klimaat, en mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XIII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 VII). ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-V)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 49 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november 2021 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 november 2021, over het Pakket Belastingplan 2022 (Dossier 35927)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 1 november 2021, over het Pakket Belastingplan 2022 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 52 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 10 november 2021 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 1 november 2021 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, en de heer Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen) (Kamerstuk 35 932); – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) d.d. 21 september 2021 (Kamerstuk 35 928); – het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen) (Kamerstuk 35 930); – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) (Kamerstuk 35 927); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) (Kamerstuk 35 929); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (Kamerstuk 35 931); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) (Kamerstuk 35 933); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (Kamerstuk 35 873); – de brief van de Staatssecretaris van Financiën d.d. 28 oktober 2021 inzake schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 25 oktober 2021 over het pakket Belastingplan 2022 (Kamerstuk 35 927, nr. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 oktober 2021, over het Pakket Belastingplan 2022 (Dossier 35927)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 oktober 2021, over het Pakket Belastingplan 2022 Verslag van een wetgevingsoverleg belasting financiën Nr. 19 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 3 november 2021 De vaste commissie voor Financiën en de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken hebben op 25 oktober 2021 overleg gevoerd met de heer Dekker, Minister voor Rechtsbescherming, mevrouw Van Huffelen, Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, mevrouw Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de heer Vijlbrief, Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen) (Kamerstuk 35 932); – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) (Kamerstuk 35 928); – het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen) (Kamerstuk 35 930); – het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022) (Kamerstuk 35 927); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) (Kamerstuk 35 929); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking) (Kamerstuk 35 931); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel) (Kamerstuk 35 933); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (Kamerstuk 35 873). ...

Verslag (Dossier 33012)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 33032)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (herdruk) (Dossier 33054)
Verslag (herdruk) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) ...

Verslag (Dossier 35786)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) recht staatsrecht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 21 mei 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 35851)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) arbeidsomstandigheden europese zaken internationaal werk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 4 oktober 2021 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36410-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 32 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 januari 2024 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36410-XIV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 19 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 januari 2024 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 36410-X)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 37 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1 februari 2024 De vaste commissie voor Defensie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel (Dossier 36410-X)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 januari 2024, over Personeel en Materieel Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 78 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 1 maart 2024 De vaste commissie voor Defensie heeft op 29 januari 2024 overleg gevoerd met de heer Van der Maat, Staatssecretaris van Defensie, over: − het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36 410-X); − de brief van de Minister van Defensie d.d. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34300-XVII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 6 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 november 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage over de economische missies en werkbezoeken in de eerste helft van 2015 (Dossier 34300-XVII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de rapportage over de economische missies en werkbezoeken in de eerste helft van 2015 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 56 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 januari 2016 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de brief van 18 augustus 2015 over de rapportage economische missies/werkbezoeken en inkomende bezoeken 1ste helft 2015 (Kamerstuk 34 000 XVII, nr. 46). ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (Dossier 34300-XVII)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 23 november 2015, over vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 57 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 26 januari 2016 De algemene commissie voor BuHa-OS heeft op 23 november 2015 overleg gevoerd met Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 (Kamerstuk 34 300-XVII); – de brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 6 november 2015 met het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Kamerstuk 34 300-XVII, nr. 6); – de brief van de voorzitter van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, R. de Roon (PVV) d.d. 23 november 2015 inzake openbaarmaking van de notitie over de begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2016 (onderdeel Ontwikkelingssamenwerking) (Kamerstuk 34 300-XVII, nr. 11). ...