Zoeken


Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Datum
Van:
Tot:

5249 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat (Dossier 35925-XII)
Verslag van een wetgevingsoverleg inzake Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 55 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 8 november 2021 De vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 oktober 2021 overleg gevoerd met mevrouw Visser, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, en de heer Van Weyenberg, Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, over: – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII); – het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 A); – de brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat d.d. 21 oktober 2021 inzake 35925-XII, Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XII, nr. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV) (Dossier 35925-XV)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-XV) Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 18 november 2021 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) (Dossier 35925-XV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 22 november 2021, over Integratie en maatschappelijke samenhang (beleidsartikel 13 van de begroting SZW 2022) Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 35925-XVI)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2021, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken (Dossier 35925-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2021, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken Verslag van een wetgevingsoverleg ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 (Dossier 35925-XVI)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022 Verslag van een wetgevingsoverleg ...

35928 Verslag inzake Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) (Dossier 35928)
35928 Verslag inzake Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022) Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) begroting financiën Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 7 oktober 2021 De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2014, over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Dossier 33841)
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 14 februari 2014, over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Verslag van een hoorzitting / rondetafelgesprek bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 49 VERSLAG VAN EEN RONDETAFELGESPREK Vastgesteld 31 maart 2014 De vaste commissie voor vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op vrijdag 14 februari 2014 gesprekken gevoerd over het wetsvoorstel Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) (Kamerstukken 33 841). ...

Nader verslag (Dossier 33841)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 54 NADER VERSLAG Vastgesteld 7 april 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft naar aanleiding van de ontvangen nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijzing besloten tot het uitbrengen van een nader verslag. ...

Verslag (Dossier 33841)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 15 VERSLAG Vastgesteld 26 februari 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Dossier 33841)
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 Verslag van een schriftelijk overleg bestuur gemeenten organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 167 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 juni 2014 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 2 mei 2014 over het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (Kamerstuk 33 841, nr. ...

Verslag (Dossier 33852-(R2023))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) migratie en integratie nederlanderschap Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 maart 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Dossier 33862)
Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 25 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 december 2016 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 18 augustus 2016 over de evaluatie van de bestaande deugdelijkheidseisen in de onderwijswetgeving van het funderend onderwijs (Kamerstuk 33 862, nr. 24). ...

Verslag (Dossier 33862)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur de nederlandse antillen en aruba onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 10 VERSLAG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 september 2015, over Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Dossier 33872)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 14 september 2015, over Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Verslag van een wetgevingsoverleg openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 18 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 2 oktober 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 14 september 2015 overleg gevoerd met mevrouw Mansveld, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over: – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) (Kamerstuk 33 872); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 14 juli 2015 ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4 (Kamerstuk 29 383, nr. 243); – de brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu d.d. 27 augustus 2015 houdende het rapport Evaluatie van het vernieuwde VTH-stelsel, waaronder het stelsel van omgevingsdiensten (Kamerstuk 33 872, nr. 13). ...

Verslag (Dossier 33872)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 april 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 33872)
Nader verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 9 NADER VERSLAG Vastgesteld 5 februari 2015 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft na ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstuk 33 872, nr. 7) en de nota van wijziging (Kamerstuk 33 872, nr. 8) besloten tot het uitbrengen van een nader verslag over het wetsvoorstel. ...

Verslag (Dossier 33873-(R2026))
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) internationaal organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 14 maart 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Dossier 33891)
Verslag van een schriftelijk overleg over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg Verslag van een schriftelijk overleg verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 175 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 januari 2015 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de brief van 12 november 2014 over de voorhang aanwijzing betreffende inwerkingtreding Wet langdurige zorg (Kamerstuk 30 597, nr. ...