Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

2224 resultaten

officiële publicatie (Dossier 30693)
Harmonisatie van uitkeringsrechten van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van de Eerste en Tweede Kamer en leden van het Europees Parlement en enkele technische wijzigingen; Verslag wetgevingsoverleg gehouden op 28 september over APPA-wetsvoorstellen Kamerstuk nr. 16VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEGVastgesteld 1 oktober 2009De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 heeft op 28 september 2009 overleg gevoerd met minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over APPA-wetsvoorstellen.Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,LeerdamAdjunct-griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,HendrickxStenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesMaandag 28 september 2009 10.00 uurDe voorzitter: De KromAanwezig zijn 10 leden der Kamer, te weten:Anker, Van Beek, Brinkman, Heijnen, De Krom, Leerdam, De Pater-van der Meer, Polderman, Van Raak en Van der Staaij,en mevrouw Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers (30693);het wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties (30425);het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de commissarissen van de Koningin, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen (30424);de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 10 juli 2009 over de rechtspositie politieke ambtsdragers, fondsvorming Appa en normering salarissen topfunctionarissen (30424, nr. 17).De voorzitter:Ik open de vergadering van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

officiële publicatie (Dossier 30693)
Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers Kamerstuk bestuur europese zaken financiën inkomensbeleid internationaal parlement nr. 10NADER VERSLAGVastgesteld 19 maart 2008De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft, na kennisneming van enkele nota’s van wijziging met betrekking tot dit wetsvoorstel en hiermee samenhangende wetsvoorstellen, nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

officiële publicatie (Dossier 30693)
Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers; Verslag Kamerstuk bestuur europese zaken financiën inkomensbeleid internationaal parlement nr. 5VERSLAGVastgesteld 25 oktober 2006De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de indieners de gestelde vragen tijdig zullen hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid. ...

officiële publicatie (Dossier 30424)
Wijziging o.a. APPA inzake harmonisatie uitkeringsrechten en wijziging rechtspositie commissarissen van de Koning en de burgemeesters Kamerstuk bestuur financiën gemeenten inkomensbeleid organisatie en beleid provincies recht staatsrecht nr. 12 Herdruk1NADER VERSLAGVastgesteld 27 maart 2008De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties2 belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel heeft, na kennisneming van enkele nota’s van wijziging met betrekking tot dit wetsvoorstel en hiermee samenhangende wetsvoorstellen, nog behoefte nadere vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

officiële publicatie (Dossier 30424)
Wijziging o.a. APPA inzake harmonisatie uitkeringsrechten en wijziging rechtspositie commissarissen van de Koning en de burgemeesters; Verslag Kamerstuk bestuur financiën gemeenten inkomensbeleid organisatie en beleid provincies recht staatsrecht nr. 6VERSLAGVastgesteld 7 juli 2006De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.Inhoudsopgave    IALGEMEEN1   1.Achtergrond en aanleiding1 3.Strekking van het wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene politieke pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)4 5.Invoering van de verplichting werk te zoeken en het recht op outplacementvoorziening6 6.Doorwerking pensioenakkoord 2003 inzake pensioenen van overheidspersoneel8 7.Uitvoering88.Financiële gevolgen9 10.Inwerkingtreding9   IIARTIKELEN10I. ...

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden (Dossier 34869)
Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden); Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden; Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Kamerstuk begroting financiën Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 april 2018 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden. ...

Verslag (Dossier 35042)
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk cultuur en recreatie media Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag (Dossier 35022)
Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 2 november 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34994)
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht organisatie en beleid recht zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34986)
Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 15 oktober 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (herdruk) (Dossier 34985)
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten in verband met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet (Aanvullingswet natuur Omgevingswet); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag (herdruk) Kamerstuk natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 HERDRUK1 VERSLAG Vastgesteld 15 oktober 2018 De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34906)
Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk financieel toezicht financiën Nr. 7 VERSLAG De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34864)
Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk bodem natuur en milieu Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 16 maart 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34768)
Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 VERSLAG Vastgesteld 1 november 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34767)
Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 november 2017 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34747)
Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Wilders houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Verslag Kamerstuk openbare orde en veiligheid terrorisme Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 26 januari 2018 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit initiatiefwetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 34542)
Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker; Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk belasting financiën natuur en milieu organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 24 februari 2017 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Nader verslag (Dossier 34491)
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen); Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Nader verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 8 NADER VERSLAG Vastgesteld 19 december 2018 De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid, heeft na kennisneming van de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging nog behoefte aanvullende vragen en opmerkingen aan de regering voor te leggen. ...

Verslag (Dossier 34491)
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen); Verslag (nader, tweede nader etc.); Verslag Kamerstuk burgerlijk recht recht Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 9 september 2016 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Tweede nader verslag (Dossier 34445)
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg; Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader); Tweede nader verslag Kamerstuk economie markttoezicht organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 12 TWEEDE NADER VERSLAG Vastgesteld 1 augustus 2018 De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, belast met het voorbereidend onderzoek van voorliggend wetsvoorstel, heeft besloten tot het uitbrengen van een tweede nader verslag. ...