Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

349 resultaten

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 34010)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 juli 2014 en het nader rapport d.d. 28 augustus 2014, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34010)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Deze toelichting wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken. 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34010)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet voortgezet onderwijs BES ter modernisering en vereenvoudiging van de normen voor onderwijstijd in het voortgezet onderwijs. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34251)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34251)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap onderwijs en wetenschap organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 35786)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport recht staatsrecht Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 16 december 2020 en het nader rapport d.d. 26 maart 2021, aangeboden aan de Koning door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken en de ministers van Justitie en Veiligheid en voor rechtsbescherming. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35786)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35786)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Met de bekendmaking van de wet van 9 maart 2018 (Stb. 2018, 86) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap economie markttoezicht organisatie en beleid recht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie markttoezicht organisatie en beleid recht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap financiƫn organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiƫn Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 10 oktober 2017 en het nader rapport d.d. 8 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Rechtsbescherming, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PbEU 2016, L 119) (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming). ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport jongeren organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 8 september 2017 en het nader rapport d.d. 18 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap jongeren organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting jongeren organisatie en beleid verzekeringen zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoud ALGEMEEN 2 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (#:-)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 juni 2017 en het nader rapport d.d. 15 december 2017, aangeboden aan de Koning door de Minister voor Medische Zorg, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming. ...